Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe Półwyspu Bałkańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-48-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe Półwyspu Bałkańskiego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką regionu Bałkanów – najbardziej zapalnego regionu w Europie, na terytorium którego pozostaje wiele kwestii otwartych, które uniemożliwiają stabilizację na tamtym obszarze. W problem stabilizacji i bezpieczeństwa zaangażowane są zarówno wojskowe siły europejskie, jak i polityka struktur unijnych. Celem przedmiotu jest również przybliżenie konfliktów bałkańskich w XX i XXI w., przedstawienie skutków owych konfliktów oraz ukazanie relacji międzynarodowych między bałkańskimi krajami w chwili obecnej, z uwzględnieniem zakończonych i trwających procesów akcesyjnych do UE.

Efekty kształcenia:

EK1: Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej [K_W02+++]

EK2: Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym [K_W03+++]

EK3: Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, etycznych i organizacyjnych odnoszących się do struktur i instytucji bezpieczeństwa [K_W05+++]

EK4: Identyfikuje relacje i struktury międzykulturowe na płaszczyźnie bezpieczeństwa oraz określa wzorce kulturowe i ich relacje z innymi determinantami bezpieczeństwa [ K_W08+++]

EK5: Potrafi diagnozować i prognozować procesy i zjawiska w zakresie bezpieczeństwa oraz generować rozwiązania konkretnych problemów w zakresie bezpieczeństwa [K_U06++]

EK6: Potrafi sformułować pytania badawcze i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach o polityce w zakresie bezpieczeństwa [K_U09++]

EK7: Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w świetle dostępnych informacji, obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych sytuacji [K_K04+++]

EK08: Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych, a także przygotowany jest do uczestnictwa w projektach i organizacjach społecznych w zakresie współczesnych aspektów bezpieczeństwa [K_K05+++], [K_K06+++]

Wymagania wstępne:

Znajomość historii powszechnej XX w., transformacji politycznych w Europie wiadomości z zakresu historii XX w., zwłaszcza od lat 80. XX w.; umiejętności powiązania ze sobą wydarzeń i faktów z lat 80. i 90. XX w. głównie w Europie oraz ich powiązania z polityka ogólnoświatową

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji wybranego tematu oraz aktywnego udziału w zajęcia, ocenianego każdorazowo.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student ma obowiązek opracować jedno zagadnienie, merytorycznie związane z przedmiotem. Ponadto, każdorazowo na zajęciach student będzie zachęcony do zaktywizowania się w dyskusji, wskazując na zrozumienie tematu i próby objaśnienia jego problematyki, bądź też kreowania koncepcji rozwiązań trudnych sytuacji politycznych, społecznych i etnicznych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką regionu Bałkanów – najbardziej zapalnego regionu w Europie, na terytorium którego pozostaje wiele kwestii otwartych, które uniemożliwiają stabilizację na tamtym obszarze. W problem stabilizacji i bezpieczeństwa zaangażowane są zarówno wojskowe siły europejskie, jak i polityka struktur unijnych. Celem przedmiotu jest również przybliżenie konfliktów bałkańskich w XX i XXI w., przedstawienie skutków owych konfliktów oraz ukazanie relacji międzynarodowych między bałkańskimi krajami w chwili obecnej, z uwzględnieniem zakończonych i trwających procesów akcesyjnych do UE.

Pełny opis:

● przedstawienie analogii polityki wielkich mocarstw na początku XX i XXI w. wobec Półwyspu Bałkańskiego i trwałości podziału wpływów wypracowanego ponad wiek temu;

● problem konfliktów narodowych w momencie upadku tzw. bloku wschodniego, co doprowadziło do rozpadu państw wielonarodowych i wybuchu wojen na obszarze Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii;

● próby wypracowania wspólnej polityki europejskiej dla Bałkanów w latach 90. XX w.;

● międzynarodowe misje wojskowe i policyjne na obszarze Bałkanów Zachodnich;

● aktywność dyplomacji międzynarodowej w kryzysach regionu bałkańskiego w ostatniej dekadzie XX w. i w XXI w.

● budowa relacji wzajemnych między państwami byłej Jugosławii w warunkach pokonfliktowych;

● europejska polityka regionalna u progu XXI w.; rozszerzanie akcesji unijnej i dążenie do dominacji UE na Bałkanach;

● obecność Rosji na Bałkanach i jej wpływy polityczne oraz gospodarcze;

● obecność Turcji na Bałkanach i jej wpływy polityczne oraz gospodarcze.

Literatura:

Literatura:

● Bośnia i Hercegowina – 15 lat po Dayton, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Łódź

●Gibas-Krzak D., Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułmanów, Częstochowa 2016

●Wybranowski D., Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI w., Warszawa 2014

● Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2008

●Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Warszawa 2005

● Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo, Toruń 2008

● Elsässer J., Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, Warszawa 2007

●Stereotypy bałkańskie, red. J. Paszkiewicz, Z. Pentek, IH UAM, Poznań 2011

●Korzeniewska-Wiszniewska M., Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX w., WUJ, Kraków 2008

●Korzeniewska-Wiszniewska M., Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017

●Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, red. A. Głowacki, S. L. Szczesio, Łódź 2015

●Bałkany Zachodnie Między przeszłością a przyszłością, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Łódź 2013

●Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka, Kraków 2012

●Problemy aksjologiczne w relacjach Unii Europejskiej z Bałkanami, red. M. Babić, F. Gołembski, Warszawa 2012

●Politeja no 30/2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.