Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-54 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mazur
Prowadzący grup: Krzysztof Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Ma wiedzę ogólną z zakresu podstawo nauk społecznych w dziedzinie ekonomii [K_W01 ++]

EK2: Ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu polityki gospodarczej na wydarzenia i procesy polityczne kształtujące przestrzeń międzynarodową oraz głównych procesów polityczno-gospodarczych [K_W04 ++]; [K_W07 +++] [K_W08 +++]

EK3: Potrafi zrozumieć istotę podstawowych procesów gospodarczych zachodzących w stosunkach między państwami i w organizacjach między i ponadpaństwowych [K_U03 +++]; [K_U04 ++]

EK4: Potrafi dostrzec istotę konkretnych wydarzeń gospodarczych zachodzących w przestrzeni międzynarodowej [K_U05 ++]

EK5: Rozumie znaczenie i złożoność zjawisk społeczno-gospodarczych wpływających na stosunki międzynarodowe [K_U06 +++]

EK6: Posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych w sferze gospodarczej [K_U08 +]; [K_U09 +]

EK7: Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie [K_K01 ++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się dwustopniowo:


1) Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru oraz pytanie otwarte). Czas trwania 30 min.

2) Egzamin ustny.


Egzaminy obejmują całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników i materiałów obowiązkowych.


Do egzaminu ustnego (na ocenę 5,0) dopuszczane są wyłącznie osoby, które zaliczyły część pisemną egzaminu oraz zaliczyły ćwiczenia na podstawie aktywności i obecności na ocenę co najmniej 4,5.


Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty modułu nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania otwarte

Efekty modułu nr 7, 8, aktywny udział w ćwiczeniach, część ustna egzaminu.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

1)Metody podające – opis

2)Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

3)Metody podające – prezentacja multimedialna

4)Metody problemowe - wykład problemowy

Ćwiczenia:

1)Metody praktyczne – prezentacja problemu

2)Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

3)Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

- Wykład – 30 godz. (1 pkt. ECTS)

- Ćwiczenia – 15 godz. (1 pkt. ECTS)

Praca własna studenta

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 30 godz. (1 pkt. ECTS)

- Przygotowanie do prezentacji w trakcie ćwiczeń – 30 godz. (1 pkt. ECTS)

- Samodzielne studiowanie podręczników – 45 godz. (1 pkt. ECTS)


- Przygotowanie do egzaminu - 30 godz. (1 pkt. ECTS)

Łącznie

180 godz. (6 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Stosunki międzynarodowe, rok 3

Pełny opis:

Bloki tematyczne realizowane w ramach wykładu:

I. Polityka gospodarcza – podstawowe pojęcia i zakres

II. Miejsce polityki gospodarczej w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej

III. Struktura i charakterystyka mienia narodowego

IV. Struktura i charakterystyka podmiotów polityki gospodarczej

V. Polityka wzrostu gospodarczego i antycykliczna

VI. Polityka fiskalna

VII. Polityka pieniężna

VIII. Polityka walutowa

IX. Polityka cen i dochodów

X. Polityka prywatyzacyjna i właścicielska

XI. Polityka sektorowa

XII. Międzynarodowa polityka gospodarcza

Literatura:

Literatura podstawowa:

Tadeusz Włudyka (red.) Polityka gospodarcza. Podręcznik dla studentów kierunków nieekonomicznych, Warszawa 2007 r.

B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Uzupełniająca:

N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

H. Ćwikliński (red.) Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Raporty i analizy udostępniane na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Skarbu Państwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.