Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-55 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Czubik
Prowadzący grup: Agnieszka Czubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów trzeciego roku stosunków międzynarodowych z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych. Student zdobywa informacje systemowe związane ze specjalistyczną gałęzią prawa międzynarodowego publicznego jaką jest prawo organizacji międzynarodowych. Celem zajęć jest zaprezentowanie problematyki podstaw prawnych oraz funkcjonowania organizacji międzynarodowych jako szczególnie ważnych podmiotów prawa międzynarodowego oraz zaprezentowanie ich miejsca i roli we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Efekty kształcenia:

Zna genezę i rozwój historyczny organizacji międzynarodowych

Wskazuje różnice pomiędzy międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz ponadnarodowymi. Potrafi je scharakteryzować według określonych kryteriów

Zna podstawowe regulacje prawne odnoszące się do powstania i funkcjonowania organizacji międzynarodowych

Potrafi napisać statut organizacji międzynarodowej oraz zastrzeżenie do statutu organizacji międzynarodowej .Potrafi ocenić rolę organizacji jako podmiotów stosunków międzynarodowych

Rozróżnia zasadnicze formy członkowstwa w organizacjach międzynarodowych. Zna podstawowe funkcje, jakie pełnią organizacje międzynarodowe

Zna przesłanki nabycia, utraty, wygaśnięcia i zawieszenia członkowstwa w organizacjach międzynarodowych. Analizuje, współdziałając w kilkuosobowej grupie, rzeczywistą sytuację związaną z nabyciem, utratą, wygaśnięciem i zawieszeniem członkowstwa w organizacjach międzynarodowych. Ocenia wpływ czynników politycznych na wykładnie międzynarodowego prawa organizacji międzynarodowych

Analizuje, współdziałając w kilkuosobowej grupie, działalność wybranej międzynarodowej organizacji rządowej o charakterze regionalnym i prezentuje ją publicznie.

Analizuje, współdziałając w kilkuosobowej grupie, działalność wybranej międzynarodowej organizacji pozarządowej i prezentuje ją publicznie.

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które

składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania

podręczników obowiązkowych,

- wiedza zdobyta podczas ćwiczeń.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Czas trwania egzaminu: 1,5 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a) kolokwium trwającego 1 h, odbywającego się na ostatnich zajęciach obejmujące treści przekazywane na wszystkich zajęciach

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji, argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo

c) oceny czterech projektów realizowanych indywidualnie lub w grupach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin: pytania opisowe


ćwiczenia:

kolokwium zaliczeniowe: pytania testowe zamknięte i ocena aktywności podczas debaty historycznej zorganizowanej na spotkaniu nr 2

kolokwium zaliczeniowe: pytania testowe zamknięte

kolokwium zaliczeniowe: pytania testowe zamknięte

ocena projektu nr 1 w ramach którego student współdziałając w kilkuosobowej grupie przygotowuje statut organizacji międzynarodowej oraz zastrzeżenie do statutu

ocena projektu nr 2 w ramach którego student współdziałając w kilkuosobowej grupie analizuje pod względem prawnym i faktycznym jeden z wybranych przypadków nabycia, utraty, wygaśnięcia, zawieszenia lub wygaśnięcie członkowstwa w organizacji międzynarodowej.

ocena projektu nr 3 w ramach którego student współdziałając w kilkuosobowej grupie przedstawia uregulowania prawne i działalność wybranej organizacji regionalnej

ocena projektu nr 4 w ramach którego student współdziałając w kilkuosobowej grupie przedstawia uregulowania prawne i działalność wybranej organizacji pozarządowej

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, Wykład konwersatoryjny, Konsultacje

Warsztaty grupowe z użyciem podręcznika programowego

Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Pełny opis:

Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych

Implikacje i następstwa procesu instytucjonalizacjo współpracy międzynarodowej

Pojecie, charakterystyka wyróżników i funkcje organizacji międzynarodowej

Organizacje międzynarodowe jako podmiot stosunków międzynarodowych (atrybuty podmiotowości prawnej)

Organizacje międzynarodowe a suwerenność państw

Klasyfikacja organizacji międzynarodowych

Podstawy funkcjonowania, umowa założycielska i statut organizacji międzynarodowych. Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych

Ustrój, utworzenie, członkostwo, finansowanie i zakończenie istnienia organizacji międzynarodowej

Klasyfikacje organów organizacji międzynarodowych, funkcji organów wybranych organizacji międzynarodowych

Mechanizmy decyzyjne i proces prawotwórczy w organizacjach międzynarodowych: procedury głosowania, charakter prawny i formy aktów prawnych organizacji międzynarodowych, tryby podejmowania decyzji

Organizacje międzynarodowe jako "twórcy" prawa

Przywileje i immunitety organizacji międzynarodowych

Funkcjonariusze międzynarodowi

Rozwój organizacji regionalnych i pozarządowych

Organizacje międzynarodowe a zapobieganie konfliktom, załatwianie sporów i przeciwdziałanie kryzysom gospodarczym. Problemy efektywności …

Omówienie, charakterystyka i analiza funkcjonowania wybranych uniwersalnych i regionalnych organizacji międzynarodowych na przykładzie…

ONZ i wybrane organizacje wyspecjalizowane NZ

Organizacje regionalne (ogólne i wyspecjalizowane): OPA, LPA, UA, OBWE, OPEC/OAPEC…

OM w przestrzeni postradzieckiej

Regionalne porozumienia i organizacje gospodarcze

Sojusze i organizacje grupowe militarne

Organizacje pozarządowe: organizacje ekologiczne, ochrony praw człowieka, religijne, mające status konsultacyjnych w ONZ…

Literatura:

Z.M. Doliwa-Klepacki, Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Wydawnictwo 69, Warszawa 1997.

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe, prawo instytucjonalne, Oficyna Wolters Kluwer, 2006.

J. Symonides /red/, Organizacja Narodów

Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe: założenia, cele, działalność, Warszawa 2001 i późniejsze

P. Czubik, B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, CH Beck, W-wa, II wydanie 2002

T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota. Mechanizmy działania. Zasięg, wyd. IV, Wyd.UWr Wrocław 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.