Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki kulturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-57 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki kulturalne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Głuszyńska
Prowadzący grup: Irena Głuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK 1: Ma wiedzę ogólną z zakresu podstawowych nauk społecznych. Zna genezę i rozwój badań w zakresie międzynarodowych stosunków kulturalnych. [K_W01 + +], [K_W04 +++]

EK 2: W pełni rozumie istotę i specyfikę międzynarodowych stosunków kulturalnych jako czwartej płaszczyzny współpracy międzynarodowej. [K_W04 +++]

EK 3: Ma wiedzę na temat różnicy między uczestnikami i podmiotami międzynarodowych stosunków kulturalnych oraz zna ich faktyczny wpływ na stosunki międzynarodowe. Potrafi ocenić rolę narodu, grupy etnicznej i jednostki w msk.[K_W09 ++ +]

EK 4: Zna podstawowe akty prawa międzynarodowego publicznego i prawa regionalnego poświęcone ochronie dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych, ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz ochronie narodowej spuścizny kulturalnej. [K_W10 ++ ]

[ K_W09++]

EK 5: Posiada wiedzę i umiejętność pozwalającą wykorzystać instrumenty prawa międzynarodowego publicznego do ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego oraz zachowania różnorodności kulturowej. [ K_W10++],[K_W09 + +], [K _U05 + + ]

EK 6: Potrafi prawidłowo ocenić wpływ procesów globalizacyjnych na kulturę i ich wpływ na politykę zagraniczną państwa w dziedzinie kultury. Zna podstawowe formy realizacji dyplomacji kulturalnej i jej ewolucyjny rozwój na przestrzeni dziejów [K _U05 + +], , [K_U7++]

EK 7: Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić dokumentację, którą wysyłają państwa do międzynarodowych instytucji, aby przez umieszczenie na specjalnych listach najcenniejszych dóbr kultury narodowej zapewnić im skuteczną ochronę. [K_W03 +][K_K06 ++] [K_W10++]

EK 8: Potrafi współpracując z grupą opracować i poprowadzić debatę na

dowolny temat dotyczący wpływu aktualnie występujących zjawisk na jednostkę, rozwój społeczny, rozwój instytucji demokratycznych. Ponadto ocenić skutki wywołane wzajemnym wpływem wartości kulturowych w procesie dyfuzji kulturowej, akulturacji, asymilacji i amalgamacji kulturowej. [K_K06 ++] [K_W03 +] [K_W10++] [K_K08 ++]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena z przedmiotu jest składową

­ zaangażowania podczas zajęć i ocena prac pisemnych

­ ocena z egzaminu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1 do EK 8 egzamin pisemny ze znajomości literatury przedmiotu oraz wymienionych aktów prawa międzynarodowego.

Pytania problemowe, zamknięte, otwarte


EK 7, EK 8 indywidualna ocena prac pisemnych

EK 7, EK 8 - poprzez ocenę przygotowanych materiałów, a także aktywny udział w dyskusjach


Do oceny wykorzystuje się standardową skale ocen (2-5)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

Wykład – 30 godz. (1 pkt. ECTS)


Praca własna studentów

Analiza aktów prawnych i podstawowej literatury i przygotowanie prac 0pisemnych – 30 godz. (1pkt. ECTS)


Przygotowanie do egzaminu – 30 godz. (1 pkt ECTS)


Łącznie 90 godz. (3 pkt ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Miejsce kultury w stosunkach międzynarodowych.

Międzynarodowe stosunki kulturalne jako dziedzina stosunków międzynarodowych

Społeczne korelaty stosunków kulturalnych

Kultura a cywilizacja

Pojęcie cywilizacji według Samuela Huntingtona

Wpływ globalizacji na kulturę

Różnorodność kulturowa

Proces dyfuzji kulturowej w stosunkach międzynarodowych

Uwarunkowania rozwoju międzynarodowych stosunków kulturalnych.

Formy współpracy państw w międzynarodowych stosunkach kulturalnych

Problemy przenoszenia własności dóbr kultury ponad granicami państw

Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych.

Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

Współpraca kulturalna w ramach Rady Europy i UE

Inne płaszczyzny współpracy kulturalnej w Europie.

Międzynarodowy obrót dobrami kultury

Zagraniczna polityka kulturalna wybranych państw.

Udział Polski w międzynarodowych stosunkach

kulturalnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Krzysztofek, Cywilizacja; dwie optyki, Warszawa 1991,

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997,

S. E. Nahlik, Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej, Warszawa, Kraków1978,

G. Michałowska, Zmienność i instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych, Warszawa 1991,

I. Głuszyńska, K. Lankosz, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007

H. Nieć, Ojczyzna dzieła sztuki, Międzynarodowa ochrona integralności narodowej spuścizny kulturalnej. Warszawa-Kraków 1980,

Cz. Lewandowski, Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów i literatury, Wrocław 2001,

L. E. Harrison, S. Huntington (red.) Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Warszawa 2003,

R. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki, Międzynarodowe stosunki kulturalne, PWN Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

L. Łukaszuk, Dobra kultury niematerialnej i problemy ich międzynarodowej ochrony w XXI w, [w] E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, J. Symonides, R. Zięba (red.) Stosunki międzynarodowe w XXI w, Warszawa 2006,

C. Shore, Building Europe. The Cultural Politics of European Integration, London, New York 2005,

B. Gierat-Bieroń, K Kowalski /red./ Europejskie modele polityki kulturalnej, Kraków 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.