Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane polityki Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-59 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wybrane polityki Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nitszke
Prowadzący grup: Agnieszka Nitszke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Ma podstawową wiedzę na temat wybranych polityk unijnych [K_W05+++]

EK2: Ma wiedzę na temat głównych zasad koordynacji polityk gospodarczych [K_W08+]

EK3: Ma wiedzę na temat głównych zasad i celów polityk, takich jak handlowa, transportowa, energetyczna, ochrony konkurencji i konsumentów [K_W08+]

EK4: Zna najważniejsze podstawy prawne i instytucje, cele i instrumenty, programy specjalne realizowane w ramach danej polityki, a także najnowszy stan prawny [K_W12+++]

EK5: W pełni rozumie procesy pogłębiania integracji oraz liberalizacji i harmonizowania działań państw członkowskich [K_W04+++]

EK6: Zna podział kompetencji między państwami członkowskimi i Unią dotyczący wybranej polityki [K_W12+++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w sesji egzaminacyjnej egzamin pisemny, test mieszany pytania jednokrotnego wyboru, pytania otwarte

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin , dyskusja w trakcie wykładu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład konwersatoryjny 30 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie do wykładu 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu 50 godzin


Pełny opis:

1. Wspólna polityka rolna.

2. Wspólna polityka rybołówstwa.

3. Wspólna polityka handlowa.

4. Polityka spójności.

5. Unia gospodarcza i walutowa.

6. Polityka konkurencji UE.

7. Polityka kulturalna.

8. Polityka naukowo-badawcza.

9. Polityka humanitarna i rozwojowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barcz, J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006.

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, Warszawa 2016.

Kawecka-Wyrzykowska, E. Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa, 2009.

Nitszke, A. (red.) Polityki europejskie. Perspektywa finansowa UE 2014-2020, Kraków 2015.

Świstak M., Tkaczyński J.W. (red.), Wybrane polityki publiczne UE. Stan i perspektywy, Warszawa 2015.

Literatura pomocnicza:

Jendrośka, J. (red.) Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, Wrocław 2008.

Miklaszewski S., Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, Tarnów 2005.

Rydzkowski W. Wojewódzka–Król K. (red.) Transport. Aktualne problemy integracji z UE, Warszawa 2005.

Wiankowski S. (red.) Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Warszawa 2005.

Witkowska M. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa, 2008, rozdz. VI

Internet: http://europa.eu/index_pl.htm

strony tematyczne Komisji i Dyrekcji Generalnych ds. poszczególnych polityk,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.