Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i technika służby zagranicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-69 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Organizacja i technika służby zagranicznej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe/DW)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czubiński
Prowadzący grup: Zbigniew Czubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Celem kształcenia jest staranne przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbednej do swobodnego porusznia się w środowisku mięzynarodowym. Studenci zaznajomia sie z podstawowymi aktami prawnymi krajowymi, wybranych państw a takze z umowami międzynarodowymi dotyczącymi tzw. miedzyanrdowego obrotu prawnego i politycznego. Ponadto zaznajomia sie z praktyką w tej dziedzinie a w szczególności:

a/ metodami analizy krajowych i obcych aktów prawnych i dokumentów politycznych,

b/ sporządzania dokumentów międzynardowych,

c/ analizy i właściwej selekcji informacji w kraju urzędowania,

d/ przygotowywanie oficjalnych wystąpień międzynardowych,

e/podstawowymi zasadami organizacji służby zagranicznej w kraju i w wybranych państwach.

Wymagania wstępne:

zdany egzamin z prawa międzynarodowego oraz prawa dyplomatcznego i konsularnego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin będzie składał się z trzech części:

1/ test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania służby zagranicznej,

2/ sporządzenia dokumunetów dyplomatycznych na zadany temat z problematyki międzynarodowej,

3/ część ustna - przygotowanie i prezentacja ustna w języku polskim lub angielskim, francuskim oficjalnego stanowiska państwa na konferencji międzynarodwej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W formie egzaminu, który będzie składał się z trzech części:

1/ test wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania służby zagranicznej,

2/ sporządzenia dokumunetów dyplomatycznych na zadany temat z problematyki międzynarodowej,

3/ część ustna - przygotowanie i prezentacja ustna w języku polskim lub angielskim, francuskim oficjalnego stanowiska państwa na konferencji międzynarodwej.

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy,

techniki mulitmedialne,

analiza dokumnetów,

ćwiczenia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

4 lub 3 lub 2 w zależności od programu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

możliwość praktyk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Gospodarki, placówkach zagranicznych RP ( dotyczy to tylko studentów z polskim obywatelstwem) oraz Instytucjach UE i organizacjach międzynardowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Treści merytoryczne wykładu;

1. dyplomacja i jej funkcje

- dyplomacja jako narzedzie polityki zagranicznej państwa i organizacji międzyanrodowych,

- teoria i praktyka w zakresie stosowania przywilejów i imunitetów dyplomatycznych,

2. Służba zagraniczna RP

-organizacja MSZ w okresie międzywojennycm

- w okresie PRL i obecnie,

-akty prawne dotyczące służby zagranicznej

-stopnie dyplomatyczne i konsularne

-rola Prezydenta RP, premiera, ministra spraw zagranicznyc i MSZ

3. Precedencja

-zasady ustalania pierwszeństwa pomiędzy państwami i ich przedstawicielami oraz organizacjami międzynardowymi

- precendencja najwyższych stanowisk w państwie,

-precedencja w korpusie dyploamtycznym CD,

- precedencja w korpusie konsularnym CC,

- precendencja państw w organnizacjach międzynarodowych,

- precedencja państw i stanowisk w UE,

4. Ceremoniał

-ceremonie oficjalne i państwowe,

-organizacja uroczystości publicznej,

-symbole państwowe,

- ordery i odzanzenia RP

5. Korespondencja dyplomatyczna

- stosowane zasady, język forma,

- noty dyplomatyczne i ich rodzaje,

-korespondencja urzędowa,

- nowoczesne technologie w łużbie dyplomacji

- wspólpraca dyplomatów z mediami

- wizytówka jako forma korespondencji

-6. Wizyta oficjalna delegacji zagranicznej

- program oraz protokolarna oprawa wizyty,

- rozmowy oficjalne,podpisywanie umów zasada alternatu,

-przyjęcie oficjalne, sztuka wygłaszania oficjalnych przemówień i toastów

7. Protokół na konferencji międzynardowej;

- formułowaie oficjalnych stanowisk

- przygotowywaie dokumnetów, projektów konwencji międzynarodowych,

- sporządzanie raportów końcowych

8. Przyjęcia dyplomatyczne, służbowe i towarzyskie

- rodzaj przyjęć i ich charakterystyka,

- zaproszenia forma treść i stosowane skróty,

- protokół przy stole ; miejsca honorowe io rozsadzaie gości

- obowiązki gopodarza i obowiązki gości

Literatura:

Ikanowicz C., Piekarski J.W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2007;

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta. Warszawa 2006;

Sutor J., Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2010;

Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, Warszawa 1992

Przyborowska - Klimaczak A., Staszewski W., Prawo dyplomatyczne i konsularne - wybór dokumentów, Lublin 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.