Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-71 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe/D)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kirpsza
Prowadzący grup: Adam Kirpsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1 Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych, potrafi prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy głównych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych [K_W05+++], [K_U04+++]

EK2 Ma wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych, potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie [K_W09+++], [K_K01++]

EK3 Zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej [K_W12+]

EK4 Potrafi prawidłowo stosować terminologię stosowaną w badaniach stosunków międzynarodowych [K_U02++]

EK5 Ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [K_U10+++]

EK6 Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych [K_K04++]


Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe, pytania testowe otwarte, pytania testowe jednokrotnego wyboru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1 do EK6: Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe jednokrotnego wyboru

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­wykład – 30 godz


Praca własna studenta:

­Samodzielne studiowanie literatury, zapoznanie się z aktami prawa pierwotnego i wtórnego UE – 30 godz.

­Przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z podstawami prawnymi, strukturą oraz funkcjonowaniem konferencji międzyrządowej UE jako modelu wielostronnej dyplomacji w latach 1950-2012.

Pełny opis:

Szczegółowy wykaz poruszanych zagadnień:

1. Podstawy prawne i formy zmiany traktatów w Unii Europejskiej (2 godz.):

1.1. Zwykła procedura zmiany traktatów (art. 48 ust. 2-5 TUE)

1.2. Uproszczona procedura zmiany traktatów (Część III TFUE) (art. 48 ust. 6 TUE)

1.3. Procedura passerelle (TFUE oraz Tytuł V TUE) (art. 48 ust. 7 TUE)

EU Law after Lisbon, ed. by A. Biondi and P. Eeckhout with S. Ripley, Oxford-New York 2012. T. Oppermann, C.D. Classen, M. Nettesheim, Europarecht. Ein Studienbuch, München 2014.

2. Struktura i warianty zwykłej procedury rewizji traktatów (2 godz.): 2.1. Etap wspólnotowy (art. 48 ust. 2-3 TUE)

2.2. Etap międzyrządowy (art. 48 ust. 4 akapit pierwszy TUE)

2.3. Etap narodowy (art. 48 ust. 4 akapit drugi oraz ust. 5 TUE)

2.4. Dwa warianty zwykłej procedury zmiany traktatów: Konferencja Międzyrządowa poprzedzona obradami Konwentu (art. 48 ust. 3 akapit 1 TUE) oraz Konferencja Międzyrządowa bez obrad Konwentu (art. 48 ust. 3 akapit 2 TUE)

W. Frenz, Handbuch Europarecht, Bd. 6 Institutionen und Politiken, Heidelberg-London-New York 2011. EU Law after Lisbon, ed. by A. Biondi and P. Eeckhout with S. Ripley, Oxford-New York 2012.

3. Znaczenie i instrumenty stosowane w fazie przygotowawczej Konferencji Międzyrządowej (2 godz.):

3.1. Komitet ekspertów (KM 1990-1991)

3.2. Grupa refleksyjna (KM 1996-1997)

3.3. Grupa mędrców (KM 2000)

3.4. Konwent (KM 2003-2004)

3.5. Grupa szerpów (KM 2007)

J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpraca międzyrządową, Kraków 2012. J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016.

4. Cztery poziomy prowadzenia negocjacji w czasie obrad Konferencji Międzyrządowej (2 godz.):

4.1. Poziom szefów państw lub rządów w ramach Rady Europejskiej (charakter polityczny)

4.2. Poziom ministrów spraw zagranicznych (charakter polityczny) 4.3. Poziom przedstawicieli ministrów spraw zagranicznych (charakter techniczny)

4.4. Poziom ekspertów prawnych (charakter techniczny)

P.W. Thurner, F.U. Pappi, European Union Intergovernmental Conferences. Domestic preference formation, transgovernmental networks and the dynamics of compromise, New York-London 2009.

J. Slapin, Bargaining power at Europe’s Intergovernmental Conferences: Testing institutional and intergovernmental theories, "International Organization" 2008, vol. 62, no. 1. A. Podraza, Konferencja międzyrządowa jako metoda reformowania Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2007, no. 1.

5. Konferencje międzyrządowe w latach 1990-1991 (4 godz.):

5.1. Obrady w sprawie ustanowienia Unii Politycznej

5.2. Obrady w sprawie utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej

J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpraca międzyrządową, Kraków 2012. G. Falkner, How Intergovernmental Are Intergovernmental Conferences? An Example From the Maastricht Treaty Reform, „Journal of European Public Policy” 2002, vol. 9, nr 1.

6. Konferencja międzyrządowa w latach 1996-1997 (4 godz.)

G. Edwards, A. Pijpers (eds.), The politics of European treaty reform. The 1996 Intergovernmental Conference and beyond, London 1997. M. Plenzler, Konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej i jej efekty dla rozwoju europejskich procesów integracyjnych, Poznań 1998.

7. Konferencja międzyrządowa w 2000 r. (2 godz.)

C. Church, Intergovernmental Conferences and treaty reform: The Nice experience [in:] The Treaty of Nice explained, ed. by M. Bond and K. Feus, London 2001. E. Best, M. Grey, A. Stubb, Rethinking the European Union. IGC 2000 and beyond, Maastricht 2000.

8. Konferencja międzyrządowa w latach 2003-2004 (4 godz.)

F. Laursen, Enter the Member States. An analysis and evaluation of the Intergovernmental Conference 2003-2004, „L’Europe en formation” 2004, No. 4. J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpraca międzyrządową, Kraków 2012.

9. Konferencja międzyrządowa w 2007 r. (2 godz.)

J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016. C. Herma, Konferencja Międzyrządowa w sprawie Traktatu z Lizbony „Biuletyn Analiz UKIE” 2008, no. 20.

10. Rola poszczególnych podmiotów biorących udział w obradach Konferencji Międzyrządowej (6 godz.):

10.1. Rola prezydencji w negocjacjach traktatowych w świetle badań statystycznych: formalne i nieformalne możliwości wpływu prezydencji na przebieg oraz wynik rokowań

10.2. Rola państw członkowskich w negocjacjach traktatowych w świetle badań statystycznych: wpływ warunkowany prawem weta

10.3. Rola Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w negocjacjach traktatowych w świetle badań statystycznych: wpływ ograniczony, ale nie pozbawiony znaczenia

10.4. Rola Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w negocjacjach traktatowych w świetle badań statystycznych: wpływ większy aniżeli wynikałoby to z jego statusu (funkcja „niewidzialnej ręki” i „instytucjonalnej pamięci” KM)

P.W. Thurner, F.U. Pappi, European Union Intergovernmental Conferences. Domestic preference formation, transgovernmental networks and the dynamics of compromise, New York-London 2009. T. Christiansen, The Role of Supranational Actors in EU Treaty Reform, „Journal of European Public Policy” 2002, vol. 9, nr 1. J. Lewis, Where Informal Rules Rule: The Council General Secretariat and Presidency in Everyday EU Decision Making, paper prepared for the 2006 International Studies Association Conference, San Diego, CA, 22-25 March, 2006.

Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.