Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-8-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 116 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna du Vall, Marcin Tomasiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna du Vall, Marcin Tomasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie znaczenie i zasady funkcjonowania systemu prawa w społeczeństwie w kontekście wielości systemów normatywnych i relacji zachodzących pomiędzy nimi (K-W10 ++)

EK2: Ma wiedzę na temat różnych systemów prawa w przeszłości oraz współczesnym świecie (K-W11++)

EK3: Ma wiedzę na temat prawa jako zjawiska politycznego z jego specyfiki we współczesnym państwie i we wspólnotach ponadnarodowych (K-W12+)

EK4: Zna podstawowe zasady tworzenia, stosowania i przestrzegania prawa oraz instytucje uczestniczące w tych procesach (K-W11++)

EK5: Posługuje się podstawową terminologią języka prawnego i prawniczego, ma podstawowe umiejętności w zakresie wykładni prawa i rozumowań prawniczych (K-U07++)

EK6: Rozumie ideę rządów prawa, zasady działania państwa praworządnego i jego gwarancje (K-W10++)


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny składający się z 25 pytań półotwartych. Czas: 45 minut.

Skala ocen:

25-24: 5.0

23-22: 4.5

21-18: 4.0

17-16: 3.5

15-13: 3.0

12-0: 2.0


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK6 – pytania otwarte i testowe

Do oceny standardowa skala ocen


Metody dydaktyczne:

Wykład: opis zjawisk, objaśnienia, metody problemowe, analiza kazusów.

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Praca własna studenta: samodzielne studiowanie podręczników i wybranych pozycji z literatury naukowej – 35 godzin

Przygotowanie do egzaminu -25 godzin.

Łącznie 90 godzin


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przybliżenie Studentom podstawowych zagadnień z dziedziny prawa, takich jak:

- norma prawna,

- teorie prawa,

- tworzenie, obowiązywanie, stosowanie prawa,

- gałęzie prawa i ich specyfika,

- język prawny i język prawniczy,

- wykładnia prawa,

- państwo prawa, praworządność i inne zasady ustrojowe,

- władza sądownicza i wymiar sprawiedliwości,

- kryzys prawa: przypadek Trzeciej Rzeszy i Norymberga.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest przybliżenie Studentom podstawowych zagadnień z dziedziny prawa, takich jak: norma prawna, teorie prawa, tworzenie, obowiązywanie, stosowanie prawa, gałęzie prawa i ich specyfika, język prawny i język prawniczy, wykładnia prawa, państwo prawa, praworządność i inne zasady ustrojowe, władza sądownicza i wymiar sprawiedliwości, kryzys prawa: przypadek Trzeciej Rzeszy i Norymberga.

Przybliżone zostaną również koncepcje prawa, które w szczególny sposób odznaczyły się w XX wieku, a więc te autorstwa H. Kelsena, C. Schmitta, G. Radbrucha i R. Lemkina.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, "Wstęp do prawoznawstwa", Wyd. C.H.Beck, 2018

- J. Nowacki, Z. Tobor, "Wstęp do prawoznawstwa", wyd. Wolters Kluwer, 2016

- Wybór tekstów zamieszczanych w systemie Pegaz w czasie trwania kursu

Literatura dodatkowa:

- M. Matczak, „Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego”, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.