Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozaeuropejskie procesy integracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-89 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Pozaeuropejskie procesy integracyjne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla III roku studiów I stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nitszke
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: Zna genezę oraz mechanizmy współpracy w pozaeuropejskich ugrupowaniach integracyjnych .[K_W05+] [K_W07++]

EK 2: Analizuje znaczenie ugrupowań integracyjnych jako podmiotów w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i politycznych. [K_W08++] [K_W09+] [K_U03+] [K_U04++[

EK 3: Analizuje wzajemne relacje pomiędzy państwami tworzącymi poszczególne ugrupowania.[K_W07+] [K_W09+++] [K_U07+]

EK 4: Analizuje relacje między ugrupowaniami integracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z UE. [K_W07++] [K_W12+]

EK 5: Prognozuje kierunki dalszego rozwoju współpracy w ramach konkretnych ugrupowań.[K_U03+] [K_U04++]

EK 6: Interpretuje wpływ poszczególnych ugrupowań integracyjnych na handel międzynarodowy i gospodarkę światową. [K_W08++][K_U03+] [K_U04++]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywnego udziału. Studenci opracowują mini projekty, które następnie są przedstawiane na zajęciach. Studenci, którzy nie osiągną minimum 50% obecności na zajęciach zobowiązani są do przystąpienia do kolokwium końcowego.


Kolokwium końcowe ma formę testu mieszanego –50 proc. pytania zamknięte i 50 proc. pytania otwarte.


Czas trwania kolokwium: 30 min. Zaliczenia odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 3, EK 4, EK 5, EK 6: Ocena ciągła podczas zajęć / lub /

kolokwium: pytania testowe zamknięte (test jednokrotnego wyboru), pytania testowe otwarte.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­ wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

­ samodzielne studiowanie podręczników i przygotowanie się do zajęć / opracowanie projektów / lub przygotowanie do kolokwium – 30 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Pełny opis:

Celem modułu jest przedstawienie mechanizmów współpracy w pozaeuropejskich ugrupowaniach integracyjnych oraz dokonanie analizy znaczenia ugrupowań integracyjnych jako podmiotów międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Integracja polityczna i gospodarcza jest we współczesnym świecie koniecznością. Prawidłowe rozpoznanie relacji łączących poszczególne państwa w ramach ugrupowań integracyjnych jest kluczowe dla analizy sytuacji międzynarodowej.

Wykład obejmuje następujące treści:

Teoretyczne podstawy współczesnych procesów integracyjnych. Rola i znaczenie systemu GATT/WTO dla procesów integracyjnych. Geneza i uwarunkowania współczesnych procesów integracyjnych. Główne pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne na świecie:

 NAFTA – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 Mercosur – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 Wspólnota Andyjska – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 ALADI – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 SICA i CACM– geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 CARICOM – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 ASEAN i AFTA – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 COMESA– geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 SADC– geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej.

Przedstawienie znaczenia omawianych ugrupowań na arenie międzynarodowej oraz współpracy tych ugrupowań z innymi partnerami (ugrupowaniami integracyjnymi, w tym z UE).

Współpraca w ramach APEC.

Literatura:

Literatura podstawowa:

 J. Rymarczyk, M. Wróblewski (red.), Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, Wrocław 2006

 E. Oziewicz (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 2001

 M. F. Gawrycki, Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

 S. A. Schirm, Kooperation in den Amerikas NAFTA, MERCOSUR und edie neue Dynamik regionaler Zusammenarbeit, Baden-Baden 1997

 M. T. Yeung, N. Perdikis, W. A. Kerr, Regional Trading Blocks in the Global Economy. The EU and ASEAN, Cheltenham 1999

 E. Chwiej, Mercosur. Organizacja regionalnej współpracy gospodarczej w Ameryce Południowej, Kraków 2010

 A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.), Najnowsza historia świata. Tom 3 1979-1995, Kraków 2003

 A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.), Najnowsza historia świata. Tom 4 1995-2007, Kraków 2008

 P.J. Borkowski, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.