Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Partie i systemy partyjne w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDM-32S Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Partie i systemy partyjne w UE
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywane dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SS)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nitszke
Prowadzący grup: Agnieszka Nitszke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Zna zasady funkcjonowania systemów partyjnych w państwach członkowskich UE.

Rozumie zasady działalności i współpracy partii w Parlamencie Europejskim.

Wymienia różnice między poszczególnymi rodzinami partii politycznych.

Wskazuje różnice między uwarunkowaniami funkcjonowania partii w poszczególnych państwach.

Analizuje zmieniającą się sytuację funkcjonowania partii i systemów partyjnych państw UE.

Analizuje relacje zachodzące między partiami politycznymi na różnym poziomie ich aktywności (narodowym, europejskim, międzynarodowym).

Prognozuje zmiany w systemach partyjnych państw UE oraz ich konsekwencje.

Forma i warunki zaliczenia:

Student może dokonać wyboru jednej z poniżej przedstawionych form zaliczenia przedmiotu.

1. Prezentacja dotycząca wybranego zagadnienia z zakresu tematyki wykładu (temat powinien być uzgodniony z wykładowcą). Prezentacja powinna być przedstawiona wykładowcy w formie pisemnej. Po jej zaakceptowaniu odbywa się prezentacja zagadnienia podczas zajęć. Prezentacja zakończona jest moderowaną dyskusją. Ocenie podlega merytoryczna zawartość prezentacji oraz moderacja dyskusji i odpowiedzi na pytania po zakończeniu prezentacji.


2. Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się treści omawiane podczas wykładów oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników.

Egzamin ma formę testu mieszanego – 10 pytań zamkniętych i jedno pytanie opisowe (z trzech do wyboru).


Czas trwania egzaminu: 30 min. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prezentacja: ocena merytorycznej zawartości prezentacji, dyskusja nad prezentowanym materiałem;


Egzamin: pytania testowe zamknięte (test jednokrotnego wyboru), pytanie opisowe.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­1 wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

­1 samodzielne studiowanie podręczników obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – godz. 30

­2 przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Stosunki międzynarodowe, rok 2

Skrócony opis:

Porównanie partii i systemów partyjnych w państwach członkowskich UE, wskazanie na różnice w kształtowaniu się systemów partyjnych w państwach Europy Zachodniej i Europy Środkowej i Wschodniej. Omówienie głównych rodzin partii politycznych (partie socjaldemokratyczne, partie chadeckie, partie liberalne, partie konserwatywne i partie radykalne). Przedstawienie form współpracy partii krajowych na szczeblu europejskim. Omówienie genezy, charakteru i roli frakcji w Parlamencie Europejskim oraz przedstawienie tzw. partii europejskich.

Pełny opis:

Celem modułu jest przedstawienie zasad funkcjonowania partii i systemów partyjnych w państwach UE. Współczesna polityka zdominowana jest przez partie polityczne, większość decyzji politycznych zapada na szczeblu partyjnym, stąd tak istotne jest, poznanie genezy partii europejskich oraz ich ewolucji, w tym zmiany modelu organizacyjnego, a także zasad kooperacji partii na szczeblu europejskim. Znajomość głównych rodzin partii politycznych oraz ich programów stanowi niezbędny element wykształcenia specjalisty w zakresie nauk o stosunkach międzynarodowych.

Wykład obejmuje następujące treści:

Definicja i elementy składowe definicji partii politycznej. Geneza partii politycznych. Model organizacyjny partii politycznych. Modele finansowania partii politycznych. Podziały socjopolityczne i ich znaczenie dla wyodrębnienia się rodzin partii politycznych. Omówienie głównych rodzin partii politycznych (partie socjaldemokratyczne, partie chadeckie, partie liberalne, partie konserwatywne i partie radykalne). Porównanie partii i systemów partyjnych w państwach członkowskich UE, wskazanie na różnice w kształtowaniu się systemów partyjnych w państwach Europy Zachodniej i Europy Środkowej i Wschodniej. Form współpracy partii krajowych na szczeblu europejskim. Geneza, charakter i rola frakcji w Parlamencie Europejskim oraz przedstawienie tzw. partii europejskich. Populizm polityczny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1 A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Toruń 2009

2 B. Kosowska-Gąstoł (red.), Systemy partyjne państw UE, Kraków 2010

3 K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004

4 B. Kosowska-Gąstoł, Prawna instytucjonalizacja partii politycznych na poziomie europejskim, „Studia Europejskie” 2005, nr 3, s. 69-88

Literatura uzupełniająca:

1 M. Gulczyński , A. Małkiewicz, Wiedza o partiach i systemach partyjnych, Warszawa 2008

2 P. Tosiek, M. Wicha, Parlament Europejski. Prawo i polityka, Lublin 2007

3 B. Kosowska-Gąstoł, Rozwój historyczny grup politycznych w Parlamencie Europejskim oraz skład polityczny Parlamentu Szóstej Kadencji, „Politeja” 2007, nr , s. 199-218

4 R. Kilar, Francuski Front Narodowy, Kraków 2001

5 A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka (red.), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, Wrocław 2003

6 D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny, Warszawa 2004

7 J.M. De Waele, A. Pacześniak (red.), Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, Warszawa 2010

8 W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne, Lublin 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.