Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Katolicyzm w Galicji (XIX-XXIw)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.KU.SPU-45.30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Katolicyzm w Galicji (XIX-XXIw)
Jednostka: Katedra Ukrainoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021"

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowak
Prowadzący grup: Alicja Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student ma podstawową wiedzę o charakterze i miejscu studiów polsko - ukraińskich, roli badań nad pograniczem i sąsiedztwem polsko - ukraińskim w Europie, a także o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk humanistycznych i społecznych. K1SPU_W01 +++ ( H1A_W01, S1A_W01 )

Ma świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej polsko - ukraińskiego pogranicza w jej historycznych kontekstach. Identyfikuje i interpretuje wytwory kultury swoiste dla wybranego regionu pogranicza polsko - ukraińskiego. K1SPU_W08 ++ ( H1A_W09 )

Posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych, religijnych i społecznych (w tym politycznych, prawnych i ekonomicznych) zachodzących na pograniczu polsko - ukraińskim, w obszarze stosunków polsko - ukraińskich oraz w Polsce i na Ukrainie. K1SPU_U03 +++ ( H1A_U05, S1A_U08, S1A_U02, S1A_ U03 )


Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa jest składową ocen za:

1. aktywności na zajęciach, zaliczenie testów,

2. kolokwium na koniec semestru, do którego jest dopuszczony student pozytywnie oceniony za aktywność i za frekwencję


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

oceniane jest w sposób ciągły aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach (znajomość i rozumienie omawianych zagadnień i opracowań); K1SPU_W01, K1SPU_W08

-krótkie testy K1SPU_W01, K1SPU_W08

kolokwium końcowe K1SPU_W01, K1SPU_W08, K1SPU_U03


Metody dydaktyczne:

metody problemowe: wykład problemowy wykład konwersatoryjny,

metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

3

Pełny opis:

Galicja – zarys dziejów (XIX-XXI w.)

Kościół rzymskokatolicki i Cerkiew grekokatolicka w Galicji w okresie habsburskim:

- związek obrządku z tożsamością narodową,

- problem migracji między obrządkami,

- problematyka społeczna i polityczna w działalności duszpasterskiej,

- ultramontanizm,

- sytuacja w czasie I wojny światowej

Cerkiew grekokatolicka i Kościół rzymskokatolicki w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919.

Sytuacja Cerkwi greckokatolickiej w czasie II Rzeczypospolitej

Cerkiew grekokatolicka i Kościół rzymskokatolicki w Galicji wobec nacjonalizmu.

Cerkiew grekokatolicka i Kościół rzymskokatolicki w Galicji wobec komunizmu.

Cerkiew grekokatolicka i Kościół rzymskokatolicki w Galicji w czasie II wojny światowej.

Cerkiew grekokatolicka i Kościół rzymskokatolicki na ziemiach dawnej Galicji w nowej, powojennej rzeczywistości.

Cerkiew grekokatolicka i Kościół rzymskokatolicki na ziemiach dawnej Galicji w warunkach niepodległej Ukrainy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 3 i 4, Warszawa 1991,1992.

Ю. Федорів, Історія Церкви в Україні, Львів 2001,

Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1865-1944), Wrocław-Warszawa 2011

M. Mróz, Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918-1925, Toruń 2003,

Богдан Боцюрків, Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950), Львів 2005,

Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa., t. 4, 5.

A. Krochmal, Konflikt czy współpraca? Relacje między duchowieństwem łacińskim i greckokatolickim w diecezji przemyskiej w latach 1918-1939, Lublin 2001.

Literatura dodatkowa (opcjonalnie)

Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, Kraków 1994.

R. Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2011.

П. Шкраб’юк, Монаший чин отців василіян у національному житті України, Львів 2005.

W. Osadczy, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.