Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

„My” i „oni” - Ukraińcy o innych narodach i kulturach (XI-XVIII w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.KU.SPU-56.30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: „My” i „oni” - Ukraińcy o innych narodach i kulturach (XI-XVIII w.)
Jednostka: Katedra Ukrainoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowak
Prowadzący grup: Alicja Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza, różnice i elementy wspólne polskiej i ukraińskiej tożsamości kulturowej oraz ich przemian we współczesnym świecie K1SPU_W09++

Umiejętności:

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej, krytycznej analizy rzeczywistości społecznej, politycznej i kulturowej polsko - ukraińskiego pogranicza K1SPU_U04++

Rozpoznaje i interpretuje wartości rdzenne dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko - ukraińskim i kluczowych systemów normatywnych konkretnych grup kulturowych wraz z ich symbolicznymi wytworami K1SPU_U07++


Forma i warunki zaliczenia:


Ocena końcowa jest składową dwóch ocen:

-oceny za prace przez cały semestr, która wynika z aktywności na zajęciach, zaliczenia testów (od 50% - ocena dst, od 70% -ocena db i 90%-100% – ocena bdb) i analiz tekstów

-oceny z kolokwium zaliczeniowego całościowego pod koniec semestru (oceny j.w.), do którego jest dopuszczony student, który otrzymał pozytywną ocenę za aktywność w tym zaliczył większość testów (80%)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Oceniane jest w sposób ciągły aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach (wypowiedzi studentów w oparciu o przeczytane teksty zabytków i opracowania); K1SPU_W09

zajęcia poprzedzają krótkie testy sprawdzające wiedzę (rozumienie pojęć, znajomość tekstów i opracowań); K1SPU_U07, K1SPU_U04


Metody dydaktyczne:

metody problemowe: wykład konwersatoryjny,

metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

metody praktyczne: metoda przewodniego tekstu


Bilans punktów ECTS:

3

Pełny opis:

Pamięć o sobie samym, czyli Lech i Rus- mity o pochodzeniu, jako istotny czynnik kultury: wątki biblijne, antyczne i dynastyczne.

Średniowieczny podział świata na chrześcijański i niewierny. Mniejszość żydowska w epoce Rusi Kijowskiej.

Wyobrażenia o egzotycznych kulturach w historiografii na Ukrainie.

O Mojżeszu Węgrzynie - paterykowa wizja Polski czasów Bolesława Chrobrego

Lach/Polak/łacinnik w latopisarstwie i literaturze polemicznej wokół unii w Brześciu;

Wizerunek władcy – katolika: Bolesław Chrobry, Bolesław Śmiały, Kazimierz Wielki, Jagiellonowie i Wazowie w kulturze ukraińskiej.

Poganie, heretycy i schizmatycy w ujęciu prawosławnych kijowskich intelektualistów XVII w. (Cyryl Trankwilion Stawrowecki, Piotr Mohyła, Joannicjusz Galatowski)

Portret wroga (Polak, Niemiec, Moskal, Żyd, Turek, Tatar) w myśli teologicznej i ikonografii na Ukrainie (XVI-XVII w.)

Pojęcie Zachód i Europa w dyskursie ukraińskim XVI-XVIII w. Ukraina w „naszej Europie” w opinii ukraińskich elit intelektualnych na przełomie XVII/XVIII w.

Literatura:

Literatura podstawowa:

F. Sielicki, Polsko-ruskie stosunki kulturalne do końca XV w., Wrocław1997.

F. Sielicki, Polonika w „Powieści minionych lat”, w: PML, Wrocław 2000.

J. Wyrozumski, Mity o pochodzeniu, w: Współcześni Słowianie wobec tradycji i mitów, Kraków 1997.

D. Stańczyk, Swoi i obcy w źródłach ruskich XII-XIV w., [w:] Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996.

M. Kuczyńska, Wizerunek króla i wizja władzy w homiletyce Joannicjusza Galatowskiego. Studia nad dziejami i kulturą Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, red. P. Chomik, Białystok 2004;

M. Kuczyńska, Zamknij usta heretyku niewierny!, [w:] Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczpospolitej. Ewolucja gatunku - specyfika funkcjonalna, Szczecin 2004.

A. Naumow, Berło innowiercy [w:] Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich, pod red. Teresy Dąbek-Wirgowej i Andrzeja Z. Makowieckiego Warszawa 1998;

A. Naumow, Prawosławna i unicka wizja katolickiego króla, w: Domus divisa, Kraków 2002;

L. Nodzyńska, Stosunki narodowościowe, w: Pateryk kijowsko-pieczerski.

A. Naumow, Nieprawosławni w mohylańskim Trebniku, w: Wiara i historia, Kraków 1996.

R. Wapiński, Kształtowanie stereotypu Polaka-katolika, w: Naród i religia. Materiały z sesji naukowej, red. T. Stegner, Gdańsk 1994.

Л. Бережна, Як намалювати ворога? «Свої» і «чужі» в ранньомодерній українській іконографії, w: Theatrum Humanae viatae, ред Н. Білоус, Л. Довга, Київ 2012.

Н. Яковенко, «Європа» в українському сприйнятті: між географією та оцінковою амбівалентністю, [w:] Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI -початку XVII століття, Київ 2012;

Н. Яковенко, Топос „З’єднаних народів у панегіриках князям Острозьким і Засловсським, Польща та поляки в шкільних підручниках історії, або відлуння давннього й недавного минулого; [w:] Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - XVII ст., Київ 2002

Literatura uzupełniająca:

J. Strzelczyk, Granice wyobraźni na Wschodzie, w: Wyobraźnia średniowieczna, red. T. Michałowskiej, Warszawa 1996.

A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1976.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.