Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościół wschodni i zachodni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.KU.SPU.1SO-23.30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kościół wschodni i zachodni
Jednostka: Katedra Ukrainoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Nowak
Prowadzący grup: Alicja Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student zna w zarysie historię Kościoła oraz potrafi wskazać najważniejsze różnice doktrynalne i obrzędowe w Kościele Wschodnim i Zachodnim.

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych i kulturowych w obszarze relacji w Kościele chrześcijańskim w wymiarze historycznym i współczesnym

Umiejętności: Student potrafi identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy społeczne i kulturowe w kontekście stosunków Kościoła Wschodniego i Zachodniego.

Kompetencje społeczne: Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu


Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa jest składową dwóch ocen:

-oceny za pracę przez cały semestr: zaliczenia testów (od 50% - ocena dst, od 70% -ocena db i 90%-100% – ocena bdb);

-oceny za referat/prezentację;

-oceny z kolokwium zaliczeniowego całościowego pod koniec semestru (oceny j.w.), do którego jest dopuszczony student, który otrzymał pozytywną ocenę za referat/prezentację i zaliczył większość testów (80%)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

oceniane jest w sposób ciągły aktywne uczestnictwo studentów

referat/prezentacja

zajęcia poprzedzają krótkie testy sprawdzające wiedzę (rozumienie pojęć, znajomość opracowań)Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny i problemowy.

Metody podające: prezentacja multimedialna.

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS – lektura opracowań, znajomość poświadczona pozytywnym wynikiem testów (30 h)

1 ECTS – przygotowanie referatu/prezentacji (30 h)

1 ECTS – przygotowanie do kolokwium końcowego (30 h)

Łącznie 3 pkt. ECTS


Pełny opis:

Krótka historii chrześcijaństwa do 1054 r. oraz najważniejsze wydarzenia w czasach po schizmie (m.in. sobory: Lyon, Florencja, Trydent, II Sobór Watykański).

Zarys duchowości wschodniej i zachodniej m.in. pneumatologia a chrystologia, apofatyzm a katafatyzm).

Podstawowe różnice doktrynalne m.in. koncepcja grzechu pierworodnego, przebóstwienie a uświęcenie, problem z filioque, prymat papieża i pojęcie soborowości, czyściec a mytarstwa, celibat).

Podstawowe różnice obrzędowe m.in. w nauczaniu sakramentologii, rok liturgiczny, kalendarz juliański i gregoriański. Dialog ekumeniczny w XX-XX w.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Encyklopedia katolicka (wybrane hasła).

Kałużny T., Na drogach jedności, Kraków 2012.

Encyklopedia ekumenizmu w Polsce, Kraków 2016 (http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=3587&from=publication)

Przed Soborem Wszechprawosławnym, red. Z. Kijas, T. Kałużny, Kraków 2016. http://bc.upjp2.edu.pl/publication/4350

Spidlik T., Duchowość chrześcijańskiego Wschodu, Kraków 2005.

Werbiński I., Teologia duchowości katolickiej, Lublin 1993.

Kijas Z, Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, Kraków 2004.

Assfalg J., Krüger P., Słownik chrześcijaństwa wschodniego, przeł. A. Bator, M.M. Dziekan, Katowice 1998.

W. Granat, Dogmatyka katolicka, t. 4, Lublin 1960, t. 7, Lublin 1961.

K. Kuczara, Od Pawła do Bartłomieja. Kościół w Europie południowo-wschodniej (krąg bizantyński), Warszawa 2016.

W. Niemczyk, Historia dogmatów, t. 1, Warszawa 1966. Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, red. K. Leśniewski, J. Leśniewska, Lublin 1999.

S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki, Białystok-Warszawa 1992.

W. Hryniewicz, Kościoły siostrzane, dialog katolicko-prawosławny 1980-1991, Warszawa 1993.

Przybył E., Prawosławie, Kraków 2006.

J. Nowosielski, Inność prawosławia, Białystok 1998.

K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, wstęp A. Skowronek, Warszawa 1996.

Meyendorf P., Teologia bizantyjska, Warszawa 1984.

P. Evdokimov, Prawosławie, tł. J. Klinger, Warszawa 2003.

H. Paprocki, Obietnica Ojca, Bydgoszcz 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.