Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cоціокультурні аспекти в комунікації

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.KU.SPU.2SO-16.30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cоціокультурні аспекти в комунікації
Jednostka: Katedra Ukrainoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: ukraiński

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021"

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałko
Prowadzący grup: Anna Michałko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zajęcia mają na celu ukazanie socjokulturowych aspektów w komunikacji, umożliwiających studentom poznanie polskich realiów socjokulturowych, ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie polskim, dostrzeganie podobieństw i różnic między kulturą własną a kulturą polską oraz kulturami innych krajów.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

1. miejsce i znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w systemie nauk oraz metodologię badań właściwą dla kierunku studia polsko – ukraińskie


Umiejętności

Absolwent potrafi:

1. komunikować się, wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu studiów polsko-ukraińskich, prowadzić debatę, posługiwać się językami kierunkowymi oraz językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

1. wypełniania zobowiązań społecznych, uczestnictwa w projektach odnoszących się do problematyki studiów polsko – ukraińskich


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest:

1. obecność na zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione/,

2. aktywność na zajęciach,

3. przygotowywanie prac domowych oraz prezentacji,

4. pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego,

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego / uzyskanie co najmniej 55 % punktów/


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Metoda ciągła realizowana jest poprzez ocenę przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach,

- Ocena prezentacji,

- Metoda okresowa realizowana jest poprzez kolokwium cząstkowe oraz zaliczeniowe


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody eksponujące - sztuka teatralna
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

1 punkt ECTS – przygotowanie do zajęć na

podstawie wskazanej literatury,

odrabianie prac domowych

1 punkt ECTS – obecność i aktywność na

zajęciach

1 punkt ECTS – praca indywidualna,

przygotowanie prezentacji

1 punkt ECTS – przygotowanie do zaliczenia


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

studia polsko-ukraińskie

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie socjokulturowych aspektów w komunikacji, umożliwiających studentom poznanie polskich realiów socjokulturowych, ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie polskim, dostrzeganie podobieństw i różnic między kulturą własną a kulturą polską oraz kulturami innych krajów.

Wiedza ta wpływa na wykształcenie obiektywnego obrazu własnej kultury, tradycji oraz samego siebie (swoich postaw, poglądów, odczuć) – poprzez kontakt z mieszkańcami innych krajów, języków, kultur.

Studenci poznają uwarunkowania socjokulturowe komunikacji, opanują strategie komunikacyjne oraz przyswoją określone wiadomości z realioznawstwa Polski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.