Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura "Srebrnego wieku" w Rosji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSMP-IR-F-41 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura "Srebrnego wieku" w Rosji
Jednostka: Instytut Rosji i Europy Wschodniej
Grupy: Rosjoznawstwo, przedmioty fakultatywne dla studiów I roku I stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dudek
Prowadzący grup: Andrzej Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z kulturowym bogactwem Srebrnego wieku w Rosji w jego wielowymiarowych aspektach.

Efekty kształcenia:

W1 Student rozumie znaczenie i kulturową swoistość epoki "Srebrnego wieku" w Rosji.

W2 Student ma wiedzę o ideach filozoficznych, artystycznych, religijnych, które określiły oblicze epoki.

W3 Student zna zjawiska charakterystyczne dla życia ideowego, artystycznego, społecznego epoki.

U1 Student potrafi analizować, krytycznie ocenić i wykorzystać polskie i obcojęzyczne źródła i opracowania dotyczące problematyki kursu.

K1 Student ma świadomość wieloaspektowości studiowanej problematyki, wskazującej na potrzebę pogłębionych studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest: a) obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności, b) wystąpienie z referatem/prezentacją, c) esej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W1-W3, U1, K1: esej, dyskusja, referat/prezentacja

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

rosjoznawstwo, rok 1

Pełny opis:

1. "Srebrny wiek" w historii kultury rosyjskiej. Granice chronologiczne epoki.

2. Inspiracje ideami Platona, A. Schopenhauera, F. Nietzschego, W. Sołowjowa.

3. Życiotwórczość (жизнетворчeство) - idea i jej realizacja.

4. Poszukiwania i debaty religijno-filozoficzne. Znaczenie tomu "Drogowskazy"

("Вехи").

5. Spotkania religijno-filozoficzne w Petersburgu. Działalność Towarzystwa Religijno-Filozoficznego (Petersburg) i Towarzystwa Religijno-Filozoficznego im. W. Sołowjowa (Moskwa). Bogoiskatielstwo.

6. Myśl filozoficzna P. Floreńskiego, M. Bierdiajewa, W. Rozanowa, L. Szestowa

7. Estetyczne orientacje i szkoły znamienne dla epoki (dekadentyzm, symbolizm

akmeizm, futuryzm, imażynizm).

8. Nowatorstwo ideowo-artystyczne twórczości D. Mierieżkowskiego, W. Iwanowa, A. Błoka, O. Madelsztama, W. Chlebnikowa, S. Jesienina.

9. Koncepcje muzyki i teatru w twórczości przedstawicieli "Srebrnego wieku".

Inspiracje ideami A. Wagnera, A. Skriabina i M. Čiurlionisa. Idea syntezy sztuk.

Balet.

10. Malarstwo. Artyści z kręgu "Świata Sztuki" ["Мир искусства"]. Artyści awangardy.

Literatura:

Podstawowa:

1. История русской литературы. XX век. Серебряный век, под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. Страды и Е. Эткинда,

Москва 1995.

2. Аге. А. Ханзен-Леве, Русский символизм. Система поэтических мотивов, Санкт-Петербург 2003.

3. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890-1917 годов, Москва 2004.

4. Сборник „Вехи” в контексте русской культуры”, отв. ред. А. А. Тахо-Годи, Е. А. Тахо-Годи, Российская Академия Наук – Научный Совет „История Мировой Культуры” Москва: „Наука” 2007.

5. Античность и культура Серебряного века. К 85- летию А. А. Тахо-Годи", Российская Академия Наук – Научный

Совет „История Мировой Культуры”, Москва: „Наука” 2010.

6. В. Б. Бычков, Русская теугргическая эстетика, Москва 2007.

7. В. Келдыш, О "серебряном веке" русской литературы: Общие закономерности. Проблемы прозы, Москва 2010

8. Н. Бонецкая, Дух Серебряного века, Москва 2016.

9. Русский футуризм. Теории. Практика. Критика. Воспоминания, сост. В. Терехина, А. Зименков, Москва 1999.

10. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890-1917 годов, Москва 2004.

11. В. Сарычев, Феномен русского модернизма. Религия. Эстетика. Творчество жизни, Москва 2017.

12. J. Smaga, Dekadentyzm w Rosji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1981.

13. J. Kapuścik, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia,

Kraków 2000.

Dodatkowa:

1. Z. Barański, J. Litwinow, Rosyjskie manifesty literackie przełomu 19 i 20 wieku, Warszawa 1982.

2. M. Cymborska-Leboda, Dramat pod znakiem Dionizosa. Myśl estetyczna a poetyka gatunków symbolistów rosyjskich,

Lublin 1992.

3. G. Bobilewicz, Wyobraźnia poetycka - Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk, Warszawa 1995.

4. I. Malej, Eros w symbolizmie rosyjskim, Wrocław 2008.

5. A. Woźniak, Tradycja ruska według Aleksego Remizowa, Lublin 1995.

6. Wokół wizji i fascynacji Srebrnego wieku, Gdańsk 2008.

7. A. Dudek, Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000.

8. A. Dudek, Идея переоценки ценностей в произведениях Д. Мережковского, [w:] Revitalizace Hodnot: Umeni a Literatura. Kolektivni monografie, ed. J. Dohnal, Brno: Tribun EU 2013, s. 95-107.

9. A. Dudek, Образ механизмов политики в творчестве Д. С. Мережковского, [в:] Д.С. Мережковский: писатель – критик – мыслитель: Сборник статей. Редакционная коллегия выпуска: Е.А. Андрущенко, А. Дудек, О.А. Коростелев, В.В. Полонский, Е.А. Тахо-Годи, А.А. Холиков. Ред.-сост. О.А. Коростелев, А.А. Холиков, Москва: Изд-во „Дмитрий Сечин”, „Литфакт”, 2018, с. 108-124.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.