Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategic Management in Tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ER.004 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Strategic Management in Tourism
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Najda-Janoszka
Prowadzący grup: Marta Najda-Janoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) To provide students with knowledge of strategic management in the context of tourism business

Developing students' skills in the use of methods and tools for analyzing the resources and competences of the tourism organization and its environment, identifying and solving strategic problems, formulating strategic assumptions for the tourism organization's development.

Strengthening students' social competences, which are necessary to work in a team and in a managerial position in the tourism industry.


Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna i objaśnia kluczowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego; omawia formalny proces zarządzania strategicznego i budowy strategii organizacji; posiada wiedzę w zakresie rozwoju teorii zarządzania strategicznego; wyjaśnia istotę i znaczenie analizy strategicznej w procesie zarządzania strategicznego; wymienia i rozróżnia metody i narzędzia analizy makrootoczenia, mikrootoczenia i potencjału organizacji; identyfikuje poziomy zarządzania strategicznego i warianty strategii im odpowiadające; na konkretnych przykładach rozpoznaje działania charakterystyczne dla różnych rodzajów strategii; rozpoznaje najważniejsze czynniki warunkujące wybór przez organizację odpowiedniej strategii i skuteczność jej wdrożenia; dostrzega przejawy dynamiki systemów społeczno-gospodarczych interpretując ich sens w kontekście procesu budowy i implementacji strategii organizacji.

Umiejętności

Student poprawnie klasyfikuje strategiczne, taktyczne i operacyjne cele i zadania organizacji; odnajduje i porządkuje źródła informacji strategicznej w otoczeniu organizacji; porównuje, ocenia i dobiera narzędzia analizy strategicznej odpowiednie względem obserwowanych zjawisk; poprawnie konstruuje opcje strategiczne dostosowane do konkretnych sytuacji problemowych; określa potencjalne ryzyka strategiczne; potrafi zdiagnozować sytuację organizacji i dokonać krytycznej oceny sformułowanych opcji strategicznych; poprawnie konstruuje odpowiednią ścieżkę strategiczną dla organizacji i identyfikuje potencjalne ryzyka implementacji;

Kompetencje społeczne

Student sprawnie realizuje powierzone zadania w ramach podziału pracy w grupie; wykorzystuje podejście analityczne i syntezę; aktywnie uczestniczy w dyskusji, sprawnie wyraża i argumentuje własne opinie i wnioski;


Wymagania wstępne:

Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz praktyczną znajomość prawidłowości i problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych sektora turystyki.

Forma i warunki zaliczenia:

The written exam. The condition of the entry to the exam is earlier completion of class exercises, projects.

The grading scale for the exam (in %)

0-51% - fail (F)

52-61 – satisfactory (E)

62-71 – satisfactory plus (D)

72-81 – good (C)

82-91 – good plus (B)

92-100 – very good (A)

The final grade consists of 40% of the exam grade and 60% of the task, assignments evaluationWarunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach oraz realizacja projektu grupowego:

- obecność na zajęciach – 15 punktów

- realizacja zadań - 15 punktów

- realizacja projektu grupowego – 60 punktów

Skala ocen w ujęciu punktowym:

0 – 45 – niedostateczny

46 – 54 – dostateczny

55 – 63 – plus dostateczny

64 – 72 – dobry

73 – 81 – plus dobry

82 – 90 – bardzo dobryMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Two assessment methods:

a. Formative evaluation through discussions during lectures, class exercises, and through consultations of group projects (timely execution, completeness, references to the literature, clarity and comprehensiveness of the provided content, relatedness to provided literature, insightfulness of provided conclusions)

2. Summative evaluation:

a. Final written exam covering material from lectures and exercises


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• metody podające:

o prezentacja multimedialna,

o objaśnianie

• metody problemowe:

o wykład konwersatoryjny

o metody aktywizujące:

 metoda przypadków

 dyskusja dydaktyczna

• metody praktyczne

o metoda projektów

o ćwiczenia przedmiotowe

- e-learning

Bilans punktów ECTS:

Participation in interactive lectures: 30 hours

Participation in the exam (including consultations after the exam): 3 hours

Preparation for tasks, group work assignments: 80 hours

Preparation for the final exam: 35 hours


Total student workload is 148 hours, which is equivalent to 5 ECTS


Pełny opis:

• Istota procesu zarządzania strategicznego, miejsce zarządzania strategicznego w naukach o zarządzaniu

• Uwarunkowania społeczno-gospodarcze działań strategicznych podmiotów gospodarczych

• Szkoły zarządzania strategicznego,

• Proces budowy strategii podmiotu gospodarczego

• Poziomy zarządzania strategicznego organizacji i typologia wariantów strategii na poszczególnych poziomach

• Proces budowy strategii podmiotu gospodarczego

• Istota i znaczenie analizy strategicznej w procesie budowy i implementacji strategii organizacji

• Metody i narzędzia analizy strategicznej

• Nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem z perspektywy strategicznej

Literatura:

B. deWit, R. Meyer, Strategy: Process, Content, Context, 4th Edition, Cengage Learning EMEA 2010

N . Evans, G. Stonehouse, D. Campbell, Strategic Management for Travel and Tourism, Elsevier Sciences, Burlington 2003;

C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Publishing 2004;

C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, The New Age of Innovation: Driving Cocreated Value Through Global Networks, McGraw Hill Professional, 2008;

Articles provided by the lecturer during the classes

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.