Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategic Management in Tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ER.004 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Strategic Management in Tourism
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Najda-Janoszka
Prowadzący grup: Marta Najda-Janoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna i objaśnia kluczowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego; omawia formalny proces zarządzania strategicznego i budowy strategii organizacji; posiada wiedzę w zakresie rozwoju teorii zarządzania strategicznego; wyjaśnia istotę i znaczenie analizy strategicznej w procesie zarządzania strategicznego; wymienia i rozróżnia metody i narzędzia analizy makrootoczenia, mikrootoczenia i potencjału organizacji; identyfikuje poziomy zarządzania strategicznego i warianty strategii im odpowiadające; na konkretnych przykładach rozpoznaje działania charakterystyczne dla różnych rodzajów strategii; rozpoznaje najważniejsze czynniki warunkujące wybór przez organizację odpowiedniej strategii i skuteczność jej wdrożenia; dostrzega przejawy dynamiki systemów społeczno-gospodarczych interpretując ich sens w kontekście procesu budowy i implementacji strategii organizacji.

Umiejętności

Student poprawnie klasyfikuje strategiczne, taktyczne i operacyjne cele i zadania organizacji; odnajduje i porządkuje źródła informacji strategicznej w otoczeniu organizacji; porównuje, ocenia i dobiera narzędzia analizy strategicznej odpowiednie względem obserwowanych zjawisk; poprawnie konstruuje opcje strategiczne dostosowane do konkretnych sytuacji problemowych; określa potencjalne ryzyka strategiczne; potrafi zdiagnozować sytuację organizacji i dokonać krytycznej oceny sformułowanych opcji strategicznych; poprawnie konstruuje odpowiednią ścieżkę strategiczną dla organizacji i identyfikuje potencjalne ryzyka implementacji;

Kompetencje społeczne

Student sprawnie realizuje powierzone zadania w ramach podziału pracy w grupie; wykorzystuje podejście analityczne i syntezę; aktywnie uczestniczy w dyskusji, sprawnie wyraża i argumentuje własne opinie i wnioski;


Wymagania wstępne:

Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz praktyczną znajomość prawidłowości i problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny testowy.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

Skala ocen w ujęciu procentowym (%):

0 – 51 – niedostateczny

52 – 61 – dostateczny

62 – 71 – plus dostateczny

72 – 81 – dobry

82 – 91 – plus dobry

92 – 100 – bardzo dobry


Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach oraz realizacja projektu grupowego:

- obecność na zajęciach – 15 punktów

- realizacja zadań - 15 punktów

- realizacja projektu grupowego – 60 punktów

Skala ocen w ujęciu punktowym:

0 – 45 – niedostateczny

46 – 54 – dostateczny

55 – 63 – plus dostateczny

64 – 72 – dobry

73 – 81 – plus dobry

82 – 90 – bardzo dobryMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja stopnia osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia będzie realizowane przy zastosowania dwóch metod sprawdzających:

1. Ocena kształtująca, poprzez narzędzia w postaci:

a. Dyskusji w trakcie wykładu oraz zajęć ćwiczeniowych

b. Konsultacji projektu grupowego w trakcie jego realizacji

2. Ocena podsumowująca, poprzez narzędzia w postaci:

a. Końcowej oceny projektu grupowego według kryteriów:

• formalnych: (terminowość wykonania, kompletność, poprawność językowa, poprawność cytowań, odwołań do literatury)

• merytorycznych (czytelność i kompleksowość obrazu sytuacji danego podmiotu gospodarczego, prawidłowość określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji przy użyciu terminologii nauk o zarządzaniu, prawidłowość identyfikacji przyczyn zaistniałych problemów na podstawie odniesień do dorobku zarządzania strategicznego; sformułowanie autorskich wniosków i propozycji odpowiednich rozwiązań strategicznych dla analizowanej organizacji

b. Egzamin pisemny, końcowy obejmujący materiał z wykładów i ćwiczeńMetody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• metody podające:

o prezentacja multimedialna,

o objaśnianie

• metody problemowe:

o wykład konwersatoryjny

o metody aktywizujące:

 metoda przypadków

 dyskusja dydaktyczna

• metody praktyczne

o metoda projektów

o ćwiczenia przedmiotowe

- e-learning

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 15 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

Udział w egzaminie (włącznie z konsultacjami po egzaminie): 2 godziny

Przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych: 20 godzin

Realizacja projektu grupowego: 20 godzin

Udział w konsultacjach niezbędnych do realizacji projektu grupowego: 3 godziny

Przygotowanie prezentacji projektu końcowego: 5 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 30 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 110 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS


Skrócony opis:

• Istota procesu zarządzania strategicznego, miejsce zarządzania strategicznego w naukach o zarządzaniu

• Uwarunkowania społeczno-gospodarcze działań strategicznych podmiotów gospodarczych

• Szkoły zarządzania strategicznego,

• Proces budowy strategii podmiotu gospodarczego

• Poziomy zarządzania strategicznego organizacji i typologia wariantów strategii na poszczególnych poziomach

• Proces budowy strategii podmiotu gospodarczego

• Istota i znaczenie analizy strategicznej w procesie budowy i implementacji strategii organizacji

• Metody i narzędzia analizy strategicznej

• Nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem z perspektywy strategicznej

Pełny opis:

• Istota procesu zarządzania strategicznego, miejsce zarządzania strategicznego w naukach o zarządzaniu

• Uwarunkowania społeczno-gospodarcze działań strategicznych podmiotów gospodarczych

• Szkoły zarządzania strategicznego,

• Proces budowy strategii podmiotu gospodarczego

• Poziomy zarządzania strategicznego organizacji i typologia wariantów strategii na poszczególnych poziomach

• Proces budowy strategii podmiotu gospodarczego

• Istota i znaczenie analizy strategicznej w procesie budowy i implementacji strategii organizacji

• Metody i narzędzia analizy strategicznej

• Nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem z perspektywy strategicznej

Literatura:

N . Evans, G. Stonehouse, D. Campbell, Strategic Management for Travel and Tourism, Elsevier Sciences, Burlington 2003;

M.E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York, 2008;

C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Publishing 2004;

C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, The New Age of Innovation: Driving Cocreated Value Through Global Networks, McGraw Hill Professional, 2008;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.