Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Humanistic Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ER.056 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Humanistic Management
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pałasz
Prowadzący grup: Michał Pałasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Cele kształcenia:

Zarządzanie humanistyczne to - alternatywny dla drapieżnego

zarządzania ekonomicznego - współczesny nurt edukacji, badań i praktyki

menedżerskiej i organizatorskiej.


W rozumieniu polskiej szkoły zarządzania humanistycznego obejmuje on człowieka jako punkt wyjścia, ścieżkę i aksjologiczny cel wszelkich badań i działań menedżerskich. Trzystopniowe Podejście do Zarządzania Humanistycznego w rozumieniu międzynarodowej Humanistic Management Network (rozwijającej się niezależnie od polskiej szkoły) łączy: 1) bezwarunkowy szacunek dla ludzkiej godności, 2) włączenie refleksji etycznej w decyzje menedżerskie 3) aktywne i ciągłe zaangażowanie we współpracę z interesariuszami.


Mimo postępowości antropocentryczna optyka zarządzania humanistycznego wymaga dostosowania do bezprecedensowych wyzwań antropocenu.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy:


Student:

1. zna i rozumie główne trendy rozwojowe w zakresie

zarządzania humanistycznego;

2. zna i rozumie wybrane paradygmaty zarządzania, w tym

zarządzania humanistycznego.


Efekty w zakresie umiejętności:


Student:

1. potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu zarządzania

humanistycznego do twórczego identyfikowania,

formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych

problemów lub wykonywania zadań o charakterze

badawczym;

2. potrafi krytycznie odnieść się do aktualnego stanu badań

w zakresie zarządzania humanistycznego.


Efekty w zakresie kompetencji społecznych:


Student:

1. jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z innych

dyscyplin i dziedzin wiedzy (innych niż ta, w której

przygotowuje pracę dyplomową) w rozwiązywaniu

problemów poznawczych i praktycznych;

2. jest gotów do uwzględniania w ramach swoich badań

rozwiązań proponowanych przez inne dyscypliny i dziedziny

wiedzy.

Forma i warunki zaliczenia:

max 2 x nieusprawiedliwiona nieobecność

50% - aktywność i zaangażowanie w zajęcia

50% - 2 x prezentacja nt. tekstu dot. zarządzania humanistycznego (grupy 2-3 osobowe)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie ciągłe w toku semestru, kryteria zgodne z formą i warunkami zaliczenia.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

15 czerwca, 15 września

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

jw.

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS

1 = 30 h zajęć

1 = 30 h przygotowanie prezentacji

3 = 90h czytanie tekstów

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawy, charakterystykę, zainteresowania i wyzwania dla humanistycznego zarządzania w nadziei na wzbudzenie interdyscyplinarnej refleksji nt. tego, jak menedżerowie i naukowcy zajmujący się zarządzaniem mogą i powinni angażować się w problemy społeczne i środowiskowe XXI wieku, jak kryzys klimatyczny, nierówności, wzrost populizmu, media tożsamościowe, dominacja technologii czy godność w pracy. Perspektywa zarządzania humanistycznego omówiona w ramach kursu zostanie rozszerzony o pokrewne prądy, takie jak nurt krytyczny w zarządzaniu, społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka biznesu, problemy konsumpcji, postwzrost i wpływ transhumanizmu, posthumanizmu czy nowego materializmu na menedżerską edukację, praktykę, badania.

Główne pytanie, na które uczestnicy kursu będą próbować odpowiedzieć brzmi: czy zarządzanie humanistyczne może nas uratować, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Pełny opis:

Zarządzanie humanistyczne to - alternatywny dla drapieżnego

zarządzania ekonomicznego - współczesny nurt edukacji, badań i praktyki

menedżerskiej i organizatorskiej.

W rozumieniu polskiej szkoły zarządzania humanistycznego obejmuje on człowieka jako punkt wyjścia, ścieżkę i aksjologiczny cel wszelkich badań i działań menedżerskich. Trzystopniowe Podejście do Zarządzania Humanistycznego w rozumieniu międzynarodowej Humanistic Management Network (rozwijającej się niezależnie od polskiej szkoły) łączy: 1) bezwarunkowy szacunek dla ludzkiej godności, 2) włączenie refleksji etycznej w decyzje menedżerskie 3) aktywne i ciągłe zaangażowanie we współpracę z interesariuszami.

Mimo postępowości antropocentryczna optyka zarządzania humanistycznego wymaga dostosowania do bezprecedensowych wyzwań antropocenu.

Wykład przedstawia podstawy, charakterystykę, zainteresowania i wyzwania dla humanistycznego zarządzania w nadziei na wzbudzenie interdyscyplinarnej refleksji nt. tego, jak menedżerowie i naukowcy zajmujący się zarządzaniem mogą i powinni angażować się w problemy społeczne i środowiskowe XXI wieku, jak kryzys klimatyczny, nierówności, wzrost populizmu, media tożsamościowe, dominacja technologii czy godność w pracy. Perspektywa zarządzania humanistycznego omówiona w ramach kursu zostanie rozszerzony o pokrewne prądy, takie jak nurt krytyczny w zarządzaniu, społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka biznesu, problemy konsumpcji, postwzrost i wpływ transhumanizmu, posthumanizmu czy nowego materializmu na menedżerską edukację, praktykę, badania.

Główne pytanie, na które uczestnicy kursu będą próbować odpowiedzieć brzmi: czy zarządzanie humanistyczne może nas uratować, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Literatura:

HUMANISTIC MANAGEMENT 1

Melé - The Challenge of Humanistic Management - 2003

Pirson - Lawrence - Humanism in Business – Towards a Paradigm Shift? - 2009

Claus Claus Dierksmeier - What is ‘Humanistic’ About Humanistic Management? - 2016

HUMANISTIC MANAGEMENT 2

Kostera - A humanistic manifesto for sustainable management - 2012

von Kimakowitz - About Humanistic Management - 2016

Afroz - Maslow's Eupsychian Management - 2012

Bridman, Cummings, Ballard - Who Built Maslow’s Pyramid? A History of the Creation of Management Studies’ Most Famous Symbol and Its Implications for Management Education - 2018

CRITICAL MANAGEMENT STUDIES

Fournier, Grey - At the Critical Moment: Conditions and Prospects for Critical Management Studies - 2000

Klikauer - What Is Managerialism? - 2015

Parker, Cheney, Fournier, Land - The question of organization: A manifesto for alternatives - 2014

ECONOMY, MARKET, CAPITALISM 1

Friedman - A Friedman doctrine‐- The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits - 1970

Dierksmeier - Pirson - Oikonomia Versus Chrematistike: Learning from Aristotle About the Future Orientation of Business Management - 2009

Callon - What does it mean to say that economics is performative? - 2006

ECONOMY, MARKET, CAPITALISM 2

Bassiry, Jones - Adam Smith and the ethics of contemporary capitalism - 1993

Piketty - About Capital in the Twenty-First Century - 2015

Chakrabarty - Climate and Capital: On Conjoined Histories - 2014

MANAGEMENT IN THE ANTHROPOCENE 1

Bińczyk - The most unique discussion of the 21st century? The debate on the Anthropocene pictured in seven points - 2019

Raworth - A Doughnut for the Anthropocene: humanity’s compass in the 21st century - 2017

Bendell - Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy - 2018

MANAGEMENT IN THE ANTHROPOCENE 2

Wright, Nyberg, Rickards, Freund - Organizing in the Anthropocene - 2018

Chakrabarty - Postcolonial Studies and the Challenge of Climate Change - 2012

Braidotti - Posthuman Critical Theory - 2016

ANARCHY

Robertson - Organization at the Leading Edge: Introducing Holacracy™ - 2007

Swann, Stoborod - Did you hear the one about the anarchist manager? - 2014

Reedy - Impossible organisations: Anarchism and organisational praxis - 2014

FEELING, PRACTICING, LEARNING

Hopfl, Linstead - Introduction: Learning to Feel and Feeling to Learn: Emotion and Learning in Organizations - 1997

Antonacopoulou, Gabriel - Emotion, learning and organizational change : Towards an integration of psychoanalytic and other perspectives - 2001

Polanyi - Tacit Knowing (in - Tacit Dimension) - 1966

SENSE, MEANING, LEADING

Morgan, Smircich - Leadership: The Management of Meaning - 1982

Weick - Sutcliffe - Obstfeld - Organizing and the Process of Sensemaking - 2005

Kostera, Kociatkiewicz - The Good Manager: An Archetypical Quest for Morally Sustainable Leadership - 2012

HOW TO?

Czarniawska - Organizing: How to Study It and How to Write About It - 2008

Flyvbjerg - Five Misunderstandings About Case-Study Research - 2006

Geertz - Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture - 1973

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.