Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/RZFz/HME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Student posiada wiedzę na temat ewolucji nauk ekonomicznych oraz głównych podejść badawczych dotyczących wybranych teorii ekonomicznych – K_W02 (3)

2. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą fundamentalnych zasad i koncepcji teorii ekonomii odnoście gospodarowania – K_W03 (2)

3. Potrafi analizować złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz wskazywać zależności przyczynowo-skutkowe między występującymi procesami – K_U01 (2)

4. Ma umiejętność obserwacji zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułowania własnych sądów i oceny występujących zależności p K_U02 (3)


Wymagania wstępne:

Przedmiotami wprowadzającymi do przedmiotu są: mikroekonomia, makroekonomia, historia gospodarcza.

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym (3 pytania).

Studenci będą również mogli przygotować i zaprezentować krótką wypowiedź na temat współczesnych ekonomistów (laureatów Nagrody im. Nobla), co upoważnia do otrzymania dodatkowego pytania na egzaminie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Efekty dotyczące wiedzy sprawdzane będą przy pomocy egzaminu ustnego. Pytania na egzaminie odnosić się będą do wiedzy zdobytej przez studenta

2. Efekt dotyczący umiejętności sprawdzane będą podczas przygotowania prezentacji na temat współczesnych ekonomistów (laureatów nagród Nobla w dziedzinie ekonomii).


Metody dydaktyczne:

Metodą wiodącą jest wykład uczestniczący (5 godzin * 9 tygodni)

Konsultacje (2 godziny * 10 tygodni)

Indywidualna praca ze źródłami

Metody podające prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny.Bilans punktów ECTS:

5 ECTS = 125 godzin

Godziny kontaktowe – 32 (wykład, egzamin i konsultacje)

Godziny niekontaktowe – 93 (praca własne studenta)Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

rachunkowość i zarządzanie finansami, rok 1

Skrócony opis:

1. Przedmiot historii myśli ekonomicznej

2. Ekonomia przed Adamem Smithem

3. Doktryna szkoły klasycznej – Adam Smith

4. Ekonomia klasyczna

5. Zmierzch ekonomii klasycznej – John Stuart Mill

6. Ekonomia marksowska

7. Rewolucja marginalna – szkoła austriacka, marginaliści lozańscy

8. Przejście do szkoły neoklasycznej, Alfred Marshall

9. Niemiecka szkoła historyczna

10. Rozwój myśli ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych - instytucjonalizm

11. Doktryna ekonomiczna Keynesa

12. Makroekonomia po Keynesie

13. Rozwój nowoczesnej heterodoksyjnej myśli ekonomicznej

14. Wkład polskiej myśli ekonomicznej w światowy rozwój nauki

Pełny opis:

1. Przedmiot historii myśli ekonomicznej

2. Ekonomia przed Adamem Smithem

3. Doktryna szkoły klasycznej – Adam Smith

4. Ekonomia klasyczna

5. Zmierzch ekonomii klasycznej – John Stuart Mill

6. Ekonomia marksowska

7. Rewolucja marginalna – szkoła austriacka, marginaliści lozańscy

8. Przejście do szkoły neoklasycznej, Alfred Marshall

9. Niemiecka szkoła historyczna

10. Rozwój myśli ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych - instytucjonalizm

11. Doktryna ekonomiczna Keynesa

12. Makroekonomia po Keynesie

13. Rozwój nowoczesnej heterodoksyjnej myśli ekonomicznej

14. Wkład polskiej myśli ekonomicznej w światowy rozwój nauki

Literatura:

1. Mark Blaug: Teoria ekonomii. Warszawa: PWN 2000

2. Harry Landreth, David C. Colander: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa PWN 2005

3. Wacław Stankiewicz: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa PWE 2000

Literatura uzupełniająca

1. Brian Snowdon, Howard Vane, Peter Dynarczyk: Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa PWN 1998

2. Mark Blaug: Metodologia ekonomii. Warszawa: PWN 1995

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.