Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/RZFz/PG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku rach. i zarz. finansami - II stopnia zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- zna najważniejsze regulacje dotyczące podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej K_W05 (3)


– posiada wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej K_W08 (3), K_W10 (2)


Umiejętności:


– posiada umiejętność rozwiązywania problemów prawnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej K_U09 (2)

– posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, potrafi przedsięwziąć kroki niezbędne do jej powstania, a także zorganizować jej strukturę organizacyjną zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym K_U10 (2), K_U11 (2)


Kompetencje społeczne:

– rozumie konieczność ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego K_K01 (3)

– rozumie konieczność ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K06 (3)


Wymagania wstępne:

ukończenie studiów I stopnia

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny; test jednokrotnego wyboru; 30 pytań, cztery odpowiedzi do wyboru; celem uzyskania oceny dostatecznej należy prawidłowo odpowiedzieć na 16 pytań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja moderowana, ocena podsumowująca

Metody dydaktyczne:

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

4 ECTC = 100 h, w tym:


Godziny kontaktowe – 35 h

Godziny niekontaktowe – 65 h


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

rachunkowość i zarządzanie finansami, rok 1

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka pojęcia „prawo gospodarcze”

2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

A. Pojęcie działalności gospodarczej

B. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców

C. Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo

D. Prawa i obowiązki przedsiębiorców

E. Reglamentacja administracyjno-gospodarcza działalności gospodarczej

* postępowanie w sprawie uzyskania koncesji

* zasady związane z podjęciem regulowanej działalności gospodarczej

* inne rodzaje reglamentacji działalności gospodarczej

F. Kontrola przedsiębiorcy

G. Pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego

H. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne

I. Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych

J. Oddział

K. Przedstawicielstwo

3. Spółki

A. Pojęcie oraz podział spółek

B. Spółka cywilna

C. Spółki handlowe

a) Spółki osobowe

* Spółka jawna

* Spółka partnerska

* Spółka komandytowa

* Spółki komandytowo- akcyjna

b) Spółki kapitałowe

* Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

* Spółka akcyjna

4. Rejestry przedsiębiorców – organizacja oraz postępowanie w sprawie o wpis

A. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

B. Krajowy Rejestr Sądowy

5. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – pojęcie, rodzaje, postępowanie w sprawie o uzyskanie pomocy publicznej oraz windykacja nielegalnej pomocy państwa

6. Postępowanie upadłościowe i naprawcze

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo handlowe dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2010, Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Powałowski, Warszawa 2011, wyd. 2

Literatura uzupełniająca:

Polskie prawo handlowe, red. J. Ciszewski, Warszawa 2011,

K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010, wyd. VI

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.