Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynki kapitałowe i finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/RZFz/RKiF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynki kapitałowe i finansowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wisła
Prowadzący grup: Rafał Wisła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

(1) Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych K_W16(3)

(2) Student ma szczegółową wiedzę w zakresie funkcjonowania wybranych krajowych rynków finansowych oraz poszczególnych segmentów tych rynków – K_W18(3)

(3) Student potrafi dokonywać obserwacji wybranych zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułować własne sądy i oceny występujących zależności – K_U10(2)

(4) Student potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią ekonomiczną K_U19(3)

Wymagania wstępne:

słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, podstaw finansów, matematyki finansowej, bankowości, finansów międzynarodowych,

Forma i warunki zaliczenia:

(1) Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu 5 pytań otwartych (zob.: treści modułu kształcenia). Egzamin odbędzie się w zimowej sesji egzaminacyjnej.


(2) Uzyskanie 3 punktów na egzaminie oznacza zaliczenie kursu na ocenę dostateczną pod warunkiem przystąpienia do egzaminu z 4 punktami jako wynik aktywności semestralnej.


(3) Student rozpoczyna kurs z saldem 0 punktów.


(4) 4 pkt (wynik pracy w semestrze) + 5 pkt (egzamin) → 5,0

wynik 8 pkt → 4,0

wynik 7 pkt → 3,0

poniżej 7 pkt → ocena niedostateczna


(5) Prowadzący, poprzez zlecone zadania umożliwi zdobycie 4 punktów w semestrze.


(6) Rezultaty cząstkowych prac studentów są dostarczane na jednej kartce maszynopisu w jednym wyznaczonym terminie. Nazwisko i imię, specjalność, itp. są widoczne na stronie tytułowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty nr (1), (2) oraz (4) są sprawdzane przy pomocy otwartych pytań egzaminacyjnych oraz oczekiwanych wielowarstwowych odpowiedzi. Mogą mieć charakter odpowiedzi głębi (od najprostszych odpowiedzi do odpowiedzi wymagających coraz większej wiedzy) lub odpowiedzi horyzontalnych (ten sam poziom trudności dla każdej odpowiedzi).

Efekt nr (3) jest sprawdzany przy pomocy studiów przypadków (kryterium: umiejętność dotarcia do źródeł, klarowności i spójność interpretacji danych).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

wykład uczestniczący; konsultacje; metody problemowe; prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 godzin

50 kontaktowych – udział w wykładach, konsultacjach indywidualnych oraz egzaminie;

50 niekontaktowych – praca własna studenta (studiowanie materiałów otrzymanych przez wykładowcę, przygotowanie do zajęć, sporządzanie notatek, przygotowanie do egzaminów).


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

rachunkowość i zarządzanie finansami, rok 1

Pełny opis:

System finansowy na tle systemu społeczno-gospodarczego i jego znaczenie dla rozwoju sfery realnej gospodarki.

Komponenty systemu finansowego. Rynek finansowy – pojęcie, systematyka, funkcje.

Główne procesy i zjawiska zachodzące w obszarze współczesnych międzynarodowych rynków obrotu instrumentami finansowymi.

Rozwój rynku giełdowego w Polsce. Analiza zmian infrastruktury prawnej, technicznej oraz instytucji otoczenia rynku giełdowego.

Ogólna analiza prawa wspólnotowego określającego zasady organizacji i funkcjonowania rynków regulowanych oraz firm inwestycyjnych. Dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych.

Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania w obiegu gospodarczym instrumentów finansowych oraz papierów wartościowych. Źródła prawa papierów wartościowych, ich systematyka oraz funkcje spełniane w obrocie gospodarczym.

Prawna i ekonomiczna analiza obrotu akcjami, prawami poboru, prawami do nowych akcji oraz warrantami subskrypcyjnymi.

Wybrane aspekty wyceny akcji.

Prawna i ekonomiczna analiza obrotu obligacjami: korporacyjnymi, spółdzielczymi, komunalnymi, skarbowymi oraz listami zastawnymi.

Derywaty (opcje giełdowe, kontrakty typu futures) – istota, funkcje, zasady zawierania transakcji.

Inne papiery wartościowe w obrocie publicznym (produkty strukturyzowane, ETF-y, jednostki indeksowe, warranty opcyjnie).

Zasady dopuszczania do obrotu giełdowego instrumentów finansowych. Systemy notowań stosowane na giełdach instrumentów finansowych.

Zlecenia maklerskie – systematyka. Dodatkowe warunki wykonania zleceń maklerskich jako przykład najprostszych strategii inwestycyjnych.

Rynek pieniężny i walutowy – funkcje ekonomiczne, instrumenty.

Instytucje zbiorowego inwestowania.

Wybrane narzędzia analizy rynku papierów wartościowych. Analiza techniczna i fundamentalna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Frank J. Fabozii (2015), Capital Markets, Fifth Edition. Institutions, Instruments, and Risk Management, The MIT Press

Dębski W., (2011), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Nawrot W. (2008), Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa.

Peter Howells, Keith Bain (2007), Financial Markets and Institutions, Pearson Education Limited.

Literatura uzupełniająca:

Banaszczak-Soroka U. (2008), Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Al-Kaber M., (2004), Struktura funkcjonalna rynku kapitałowego i jego sprawność w gospodarce współczesnej, Wyd. WSE, Białystok,

Buczek S., (2005), Efektywność informacyjna rynków akcji: teoria a rzeczywistość, SGH, Warszawa,

Inne: przekazywane przez prowadzącego zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.