Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/RZFz/RZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku rach. i zarz. finansami - II stopnia zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sławik
Prowadzący grup: Wojciech Sadkowski, Anna Sławik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę na temat powstania i rozwoju metod i narzędzi rachunkowości zarządczej, rozpatrywanych na tle przemian w otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstwa [K_W02-2]

2. Potrafi dokonać kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu gotowego i produktu w toku, sporządzić budżet przedsiębiorstwa oraz odpowiedni dla danego przedsiębiorstwa rachunek kosztów [K_U04-3], [K_U07-2]

3. Potrafi samodzielnie dokonać wyboru odpowiednich narzędzi rachunkowości zarządczej kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania [K_U09-3]

4. Potrafi dokonać ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

[K_U12-1]

5. Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

[K_K06-1]


Wymagania wstępne:

Student powinien mieć ukończony przedmiot Postawy rachunkowości, znać zasady księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej

Forma i warunki zaliczenia:

(1) Egzamin pisemny

(2) Kolokwium zaliczeniowe

(3) System punktowy za rozwiązywanie zadań na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W02], [K_U04], [K_U07], [K_U12]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies w ramach ćwiczeń:

[K_U04], [K_U07], [K_U09], [K_U12]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć:

[K_K06]


Metody dydaktyczne:

• wykład

• ćwiczenia praktyczne,

• case study

• dyskusja


Bilans punktów ECTS:

5 ECTS (t.j. 5 x 25 godz. = 125 godz.), w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 63

• godziny niekontaktowe 62 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 43

• godziny niekontaktowe 82 (praca własna studenta)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

rachunkowość i zarządzanie finansami, rok 1

Skrócony opis:

Istota rachunkowości zarządczej i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem

• Kryteria klasyfikacyjne kosztów ze szczególnym uwzględnieniem celów decyzyjnych

• Kalkulacje kosztów:

 kalkulacja podziałowa prosta

 kalkulacja podziałowa współczynnikowa

 kalkulacja odjemna

 kalkulacja doliczeniowa

• Decyzyjne modele rachunku kosztów:

 rachunek kosztów pełnych

 rachunek kosztów zmiennych

 rachunek kosztów procesów

 pozostałe rachunki kosztów

• Budżetowanie jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

• Podstawowe zasady kontroli wykonania budżetu – ustalenie, kontrola i interpretacja odchyleń wyników i kosztów

• Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach decyzyjnych

Pełny opis:

Istota rachunkowości zarządczej i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem

• Kryteria klasyfikacyjne kosztów ze szczególnym uwzględnieniem celów decyzyjnych

• Kalkulacje kosztów:

 kalkulacja podziałowa prosta

 kalkulacja podziałowa współczynnikowa

 kalkulacja odjemna

 kalkulacja doliczeniowa

• Decyzyjne modele rachunku kosztów:

 rachunek kosztów pełnych

 rachunek kosztów zmiennych

 rachunek kosztów procesów

 pozostałe rachunki kosztów

• Budżetowanie jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

• Podstawowe zasady kontroli wykonania budżetu – ustalenie, kontrola i interpretacja odchyleń wyników i kosztów

• Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach decyzyjnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2003

Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Nowak E. (red. naukowa), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008

Sobańska I. (red. naukowa), Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

Sobańska I., (red. naukowa), Rachunek kosztów: podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, 2009

Kiziukiewicz T., Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.