Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/RZFz/U Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku rach. i zarz. finansami - II stopnia zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jarzębiński
Prowadzący grup: Marek Jarzębiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Znajomość terminologii ubezpieczeniowej, klasyfikacji i rodzajów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (K_W16 (2) K_U16 (3), K_U17 (3)).

2. Znajomość podstawowych pojęć ubezpieczeniowych (ryzyko ubezpieczeniowe, zdarzenie losowe, szkoda, potrzeba majątkowa) oraz techniczno-ubezpieczeniowych odnoszących się do treści umowy ubezpieczenia (K_W10 (3); K_W18 (2); K_U16 (3); K_K03 (2)).

3. Znajomość mechanizmów (narzędzi) zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w kontekście zachowań mikroekonomicznych podmiotów gospodarczych (K_W05 (2); K_W11 (2); K_W23 (2)).

4. Znajomość funkcji i zasad ubezpieczeń (K_W04 (2); K_W06 (2); K_W08 (3); K_W12 (2));

5. Umiejętność stosowania narzędzi oceny ryzyka ubezpieczeniowego (wartość oczekiwana, wariancja) (K_W21 (3); K_U11 (3)).

6. Umiejętność kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej oraz ustalenia wysokości odszkodowania lub innego świadczenia dla ubezpieczeń majątkowych i osobowych (K_U06 (2); K_U11 (2));

7. Umiejętność przygotowania wniosku i opracowania polisy ubezpieczeniowej oraz rozumienia treści (warunków) umowy ubezpieczenia (K_U01 (2); K_U13 (1); K_U16 (2)).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrontego wyboru (30 pytań).

Egzamin, kryterium oceny: suma punktów uzyskana na teście egzaminacyjnym, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 50%+1 poprawnych odpowiedzi. Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest potwierdzeniem praktycznych umiejętności wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych (polisy), kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej dla wybranych ubezpieczeń komunikacyjnych (OC kierowców, AC/NNW) oraz ustalenia wysokości odszkodowania lub innego świadczenia dla ubezpieczeń majątkowych i osobowych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

rachunkowość i zarządzanie finansami, rok 1

Pełny opis:

Treści modułu kształcenia:

1. Zarys historii rozwoju ubezpieczeń gospodarczych (majątkowych i osobowych) i społecznych:

1.1. Ubezpieczenie jako kombinacja elementarnych technik ubezpieczeniowych, czyli współdzielenia ryzyka oraz przeniesienia ryzyka:

1.1.1. Wspólnota ryzyka oraz zasady wzajemności i solidarności (techniki dzielenia się ryzykiem, i transferu (przeniesienia, cedowania) ryzyka), funkcjonowanie wspólnot ryzyka na przykładzie umowy uczestników karawan (prawo rodyjskie), umowy pożyczki morskiej, umowy fikcyjnego kupna-sprzedaży, umowy renty dożywotniej).

1.1.2. Fundusz ryzyka

1.2. Pierwotne formy zrzeszeń ubezpieczeniowych (porozumienie lub stowarzyszenie wzajemnej pomocy).

1.3. Ubezpieczenia w początkach kapitalizmu.

1.4. Rozwinięte formy działalności ubezpieczeniowej (zakłady ubezpieczeń – w tym ubezpieczeniowa spółka akcyjna oraz towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, instytucje wspierające funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego).

2. Ubezpieczeniowa teoria ryzyka (ubezpieczeniowa teoria potrzeb, teoria szkód, teoria zdarzeń losowych, teoria ryzyka ubezpieczeniowego):

2.1. Ryzyko a niepewność.

2.2. Definicja ryzyka ubezpieczeniowego.

2.3. Cechy ryzyka ubezpieczeniowego.

2.4. Faktory (determinanty) ryzyka ubezpieczeniowego.

2.5. Metody przeciwdziałania anty-selekcji ryzyka.

2.6. Paradygmat (wzorzec) „ubezpieczalności” ryzyka wg Vaughana.

2.7. Typologia ryzyka ubezpieczeniowego.

2.8. Pomiar ryzyka (wartość oczekiwana i wariancja).

3. Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze (J.Handschke, J. Monkiewicz (red.), rozdział 1, rozdział 2, rozdział 4)

3.1. Definicja ubezpieczeń (aspekt ekonomiczny, finansowy, prawny i techniczny), klasyfikacja i podział ubezpieczeń.

3.2. Funkcje i zasady ubezpieczeń.

3.3. Ubezpieczenie jako metoda manipulacji ryzykiem (proces zarządzania ryzykiem, metody „postępowania” z ryzykiem ubezpieczeniowym oraz ryzykiem ubezpieczyciela (reasekuracja, sekurytyzacja, wymiana polis).

3.4. Regulacyjne (prawne) aspekty umowy ubezpieczenia.

3.5. Techniczna charakterystyka umowy ubezpieczania.

4. Wybrane funkcje zakładu ubezpieczeń – formy organizacyjne ubezpieczycieli, główne procesy biznesowe, funkcje zakładów ubezpieczeń

4.1. Underwriting ubezpieczeniowy.

4.2. Likwidacja szkód ubezpieczeniowych.

4.3. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczyciela (J.Handschke, J. Monkiewicz (red.), rozdział 6)

4.3.1. Czynniki i rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego.

4.3.2. Miary ryzyka .

4.3.3. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym .

4.4. Ubezpieczalność ryzyka podmiotów gospodarczych - proste scenariusze szkodowe z zakresu ryzyka pożaru i OC na bazie oceny wartości PML,

5. Reasekuracja ryzyk przez ubezpieczyciela (J. Monkiewicz (red.), rozdział 10):

5.1. Istota i funkcje reasekuracji .

5.2. Kontrakty reasekuracyjne.

5.3. Metody alternatywnego transferu ryzyka .

5.4. Polityka reasekuracyjna .

6. Wybrane funkcje finansowe zakładów ubezpieczeń:

A. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń (J.Handschke, J. Monkiewicz (red.), rozdział 7):

6.1. Aktywa i pasywa zakładów ubezpieczeń.

6.2. Rachunek wyników zakładów ubezpieczeń.

6.3. Składka i stawka ubezpieczeniowa. Metody kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej.

6.4. Kapitały własne i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.

6.5. Lokaty ubezpieczeniowe.

6.6. Wypłacalność zakładów ubezpieczeń - instrumenty kontroli wypłacalności.

6.7. Nowa koncepcja w zakresie wypłacalności zakładu ubezpieczeniowego - Solvency II .

B. Analiza finansowa działalności zakładów ubezpieczeń (J.Handschke, J. Monkiewicz (red.), rozdział 8)

7. Charakterystyka wybranych produktów ubezpieczeniowych (majątkowych i osobowych):

7.1. Ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków (J. Monkiewicz, rozdział 2)

7.2. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW) (J. Monkiewicz (red.), rozdział 5)

7.3. Ubezpieczenia finansowe w działalności przedsiębiorstw (J. Monkiewicz (red.) rozdział 8)

7.4. Ubezpieczenia przemysłowe (J. Monkiewicz (red.), rozdział 6)

7.5. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym (J.Łańcucki, Ubezpieczenia w handlu zagr.)

8. Ubezpieczenia na rynku finansowym (pieniężnym i kapitałowym (J. Monkiewicz (red.), rozdział 11):

8.1. Działalność lokacyjna (inwestycyjna) zakładów ubezpieczeń).

8.2. Ubezpieczenia a rynki pieniężne. Bancassurance.

8.3. Ubezpieczenia a rynki kapitałowe. Ubezpieczeniowe instrumenty rynku kapitałowego.

9. Globalizacja działalności ubezpieczeniowej (J. Monkiewicz (red.), rozdział 12):

9.1. Międzynarodowy rynek ubezpieczeń. Transnacjonalizacja działalności ubezpieczeniowej.

9.2. Międzynarodowe centra ubezpieczeniowe, grupy i konglomeraty finansowe.

9.3. Jednolity rynek ubezpieczeń UE.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J.Handschke, J.Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia- podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2010.

2. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom 1. Mechanizmy i funkcje, Wydawnictwo Poltext, 2005.

3. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom 2. Produkty, Wydawnictwo Poltext, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, wyd. II, Poltext, Warszawa 2001.

2.J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Warszawa 2010.

3. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych z dnia 22 maja 2003 r.;

Wybrane strony internetowe - czasopisma

http://www.gu.com.pl/;

http://www.rzu.gov.pl/publikacje/rozprawy-ubezpieczeniowe;

http://www.piu.org.pl/wiadomosci-ubezpieczeniowe

http://prawoiubezpieczenia.pl/

http://prawoasekuracyjne.pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.