Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/EIE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia integracji europejskiej
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Berbeka
Prowadzący grup: Krzysztof Berbeka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

(1) Student zna podstawowe relacje między gospodarkami narodowymi a gospodarką globalną – K_W13(3)

(2) Student identyfikuje ważniejsze procesy prowadzące do integracji gospodarek na szczeblu ponadnarodowym – K_W15(3)

(3) Student potrafi wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące ważniejszych procesów gospodarczych – K_U03(2)

(4) Student potrafi posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną K_U16(3)


Wymagania wstępne:

słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, historii gospodarczej, polityki gospodarczej

Forma i warunki zaliczenia:

Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu składającego się z: pytań otwartych, pytań testowych (wielokrotnego wyboru) oraz pytań wymagających oceny logicznej zamieszczonych stwierdzeń, sentencji (z odpowiedzią TAK/NIE).

W trakcie semestru student przygotowuje jedną pracę pisemną (esej) o objętości 4 stron tekstu, napisanej zgodnie z wymogami formalnymi dla prac rygorowych (cytowania, przypisy). Tematy esejów (studia przypadków) zostaną podane do wyboru w trakcie wykładów. Esej wyłącznie w wersji elektronicznej należy przesłać najpóźniej 10 dni przed ustalonym terminem egzaminu. Zaliczenie kursu to ocena średnia z dwóch wartości: oceny za esej (minimum 3,0) oraz oceny z egzaminu (minimum 2,5 czyli 40% punktów). Na egzaminie ocena dostateczna to min 50% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty nr (1), (2) oraz (4) są sprawdzane przy pomocy pytań egzaminacyjnych.

Efekt nr (3) jest sprawdzany przy pomocy studiów przypadków (kryterium: umiejętność dotarcia do źródeł, klarowności i spójność interpretacji danych statystycznych).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 godzin

50 kontaktowych – udział w wykładach, konsultacjach indywidualnych oraz egzaminie;

25 niekontaktowych – praca własna studenta (studiowanie materiałów otrzymanych przez wykładowcę, przygotowanie do zajęć, sporządzanie notatek, przygotowanie do egzaminów).


Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką integracji europejskiej jako przykładu najbardziej zaawansowanej formy międzynarodowej integracji regionalnej.

Główny nurt rozważań w ramach wykładu koncentruje się na prezentacji i analizie procesu integracji w obszarze gospodarczym oraz prawno-instytucjonalnym.

Kończąc kurs z przedmiotu student powinien rozumieć istotę oraz wewnętrzną logikę 60-letniego procesu regionalnej integracji gospodarczej na kontynencie europejskim. Szczególnie, student powinien rozumieć proces integracji rynków oraz wpływ poszczególnych polityk UE na przebieg tego procesu; ponadto student powinien nabyć umiejętność samodzielnego osądu znaczenia integracji dla gospodarek krajów członkowskich UE.

Pełny opis:

Pojęcia podstawowe (istota integracji, przyczyny cele i warunki, integracja rynków i polityki, etapy integracji, integracja a WTO),

Zasady funkcjonowania UE,

Ramy instytucjonalne i system prawny,

Budżet UE,

Historia integracji,

Wejście Polski do UE – analiza historyczna,

Mikroekonomia integracji – strefa wolnego handlu i unia celna,

Wspólny rynek,

Integracja walutowa – kurs walutowy,

Międzynarodowy system walutowy a integracja monetarna,

Teoria optymalnych obszarów walutowych,

Analiza procesów konwergencji – zderzenie teorii z praktyką,

Analiza doświadczeń innych krajów UE, które przyjęły euro w zakresie sektora finansowego,

Przyjęcie Euro w Polsce,

Polityka UE – wybrane dziedziny; polityka ochrony środowiska, polityka energetyczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wyd. UE we Wrocławiu, 2011,

A. Czarczyńska, K. Śledziewska, Teoria integracji europejskiej, C.H. Beck, wyd 2, 2007.

Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, (red.) J.D. Hansen, Oficyna Ekonomiczna 2003,

Inne, przesyłane przez prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Berbeka
Prowadzący grup: Krzysztof Berbeka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

(1) Student zna podstawowe relacje między gospodarkami narodowymi a gospodarką globalną – K_W13(3)

(2) Student identyfikuje ważniejsze procesy prowadzące do integracji gospodarek na szczeblu ponadnarodowym – K_W15(3)

(3) Student potrafi wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące ważniejszych procesów gospodarczych – K_U03(2)

(4) Student potrafi posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną K_U16(3)


Wymagania wstępne:

słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, historii gospodarczej, polityki gospodarczej

Forma i warunki zaliczenia:

Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu składającego się z: pytań otwartych, pytań testowych (wielokrotnego wyboru) oraz pytań wymagających oceny logicznej zamieszczonych stwierdzeń, sentencji (z odpowiedzią TAK/NIE).

W trakcie semestru student przygotowuje jedną pracę pisemną (esej) o objętości 4 stron tekstu, napisanej zgodnie z wymogami formalnymi dla prac rygorowych (cytowania, przypisy). Tematy esejów (studia przypadków) zostaną podane do wyboru w trakcie wykładów. Esej wyłącznie w wersji elektronicznej należy przesłać najpóźniej 10 dni przed ustalonym terminem egzaminu. Zaliczenie kursu to ocena średnia z dwóch wartości: oceny za esej (minimum 3,0) oraz oceny z egzaminu (minimum 2,5 czyli 40% punktów). Na egzaminie ocena dostateczna to min 50% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty nr (1), (2) oraz (4) są sprawdzane przy pomocy pytań egzaminacyjnych.

Efekt nr (3) jest sprawdzany przy pomocy studiów przypadków (kryterium: umiejętność dotarcia do źródeł, klarowności i spójność interpretacji danych statystycznych).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 godzin

50 kontaktowych – udział w wykładach, konsultacjach indywidualnych oraz egzaminie;

25 niekontaktowych – praca własna studenta (studiowanie materiałów otrzymanych przez wykładowcę, przygotowanie do zajęć, sporządzanie notatek, przygotowanie do egzaminów).


Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką integracji europejskiej jako przykładu najbardziej zaawansowanej formy międzynarodowej integracji regionalnej.

Główny nurt rozważań w ramach wykładu koncentruje się na prezentacji i analizie procesu integracji w obszarze gospodarczym oraz prawno-instytucjonalnym.

Kończąc kurs z przedmiotu student powinien rozumieć istotę oraz wewnętrzną logikę 60-letniego procesu regionalnej integracji gospodarczej na kontynencie europejskim. Szczególnie, student powinien rozumieć proces integracji rynków oraz wpływ poszczególnych polityk UE na przebieg tego procesu; ponadto student powinien nabyć umiejętność samodzielnego osądu znaczenia integracji dla gospodarek krajów członkowskich UE.

Pełny opis:

Pojęcia podstawowe (istota integracji, przyczyny cele i warunki, integracja rynków i polityki, etapy integracji, integracja a WTO),

Zasady funkcjonowania UE,

Ramy instytucjonalne i system prawny,

Budżet UE,

Historia integracji,

Wejście Polski do UE – analiza historyczna,

Mikroekonomia integracji – strefa wolnego handlu i unia celna,

Wspólny rynek,

Integracja walutowa – kurs walutowy,

Międzynarodowy system walutowy a integracja monetarna,

Teoria optymalnych obszarów walutowych,

Analiza procesów konwergencji – zderzenie teorii z praktyką,

Analiza doświadczeń innych krajów UE, które przyjęły euro w zakresie sektora finansowego,

Przyjęcie Euro w Polsce,

Polityka UE – wybrane dziedziny; polityka ochrony środowiska, polityka energetyczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wyd. UE we Wrocławiu, 2011,

A. Czarczyńska, K. Śledziewska, Teoria integracji europejskiej, C.H. Beck, wyd 2, 2007.

Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, (red.) J.D. Hansen, Oficyna Ekonomiczna 2003,

Inne, przesyłane przez prowadzącego zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.