Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/I2/MIK1w Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Judyta Lubacha, Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

W1 charakter ekonomii jako dyscypliny nauki oraz funkcjonowanie systemów gospodarczych EKO_K1_W01

W2 zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie mechanizmów i procesów gospodarczych w skali mikroekonomicznej EKO_K1_W02

W3 modele funkcjonowania przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego oraz struktur rynkowych EKO_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 opisać, krytycznie analizować i interpretować zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych mikroekonomii EKO_K1_U01, EKO_K1_U05

U2 wykorzystywać wybrane narzędzia stosowane w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia i interpretacji zjawisk gospodarczych EKO_K1_U05

Kompetencje społeczne – Student jest gotów do:

K1 wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz kierowania się przesłankami racjonalnego gospodarowania EKO_K1_K04


Wymagania wstępne:

Matematyka - znajomość podstawowych zależności funkcyjnych

Forma i warunki zaliczenia:

wykład I sem.: warunkiem jest zaliczenie ćwiczeń.


ćwiczenia: studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.wykład II sem. egzamin pisemny, esej, aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (egzamin składa się z trzech części: 1. Test jednokrotnego wyboru; 2. Część opisowa; 3. Część w której należy przedstawiać oraz interpretować zagadnienia ekonomiczne za pomocą wykresów) (0-80 pkt.). Ponadto do oceny końcowej brane są pod uwagę: aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu (0-10 pkt.) oraz przygotowanie eseju (0-10 pkt.). Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst 51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db 81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb


ćwiczenia: Studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia: studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.


Wykład: egzamin pisemny, esej, aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja

Bilans punktów ECTS:

1 sem.


wykład 30


ćwiczenia 20


przygotowanie do ćwiczeń 30


przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30


konsultacje 15Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 125 ECTS 5.0


Liczba godzin kontaktowych 502 sem.


wykład 30


ćwiczenia 20


przygotowanie do ćwiczeń 30


przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30


konsultacje 15


przygotowanie do egzaminu 40


przygotowanie eseju 10Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 175 ECTS 5.0


Liczba godzin kontaktowych 50

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

finanse, bankowość, ubezpieczenia, rok 1

Pełny opis:

1. Przedmiot ekonomii. Charakter ekonomii jako dyscypliny nauki. Ekonomia pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia. W1

2. Narzędzia analizy ekonomicznej. U1, U2

3. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Racjonalne gospodarowanie. Rzadkość dóbr a wybory ekonomiczne. Koszt alternatywny. K1

4. Krzywa możliwości produkcyjnych. U1, U2, K1

5. Rodzaje systemów gospodarczych 1. Gospodarka rynkowa i mieszana. W1, K1

6. Rodzaje systemów gospodarczych 2. Gospodarka kierowana. W1, K1

7. Teoria rynku 1. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Prawa rynku. Determinanty zmian popytu i podaży. Cena minimalna i cena maksymalna. W2, U1, U2, K1

8. Teoria rynku 2. Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana). Klasyfikacja dóbr. Elastyczność podaży. W2, U1, U2, K1

9. Teoria konsumenta 1. Założenia teorii użyteczności. Model konsumenta (krzywa obojętności, linia budżetowa). W3, U1, U2, K1

10. Teoria konsumenta 2. Punkt równowagi konsumenta. W3, U1, U2, K1

11. Teoria konsumenta 3. Efekt substytucyjny i dochodowy. W3, U1, U2, K1

12. Teoria produkcji 1. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki). Przedsiębiorczość. W3, U1, U2, K1

13. Teoria produkcji 2. Proces produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy. Prawo malejących przychodów. W3, U1, U2, K1

14. Teoria produkcji 3. Utarg całkowity i krańcowy. Koszt całkowity i krańcowy. Zysk. Optimum ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa. W3, U1, U2, K1

15. Teoria produkcji 4. Pojęcie i klasyfikacja kosztów. Koszty w krótkim i długim okresie. Koszty stałe i zmienne. Koszt krańcowy, przeciętny i całkowity. Korzyści skali. W3, U1, U2, K1

16. Teoria produkcji 5. Decyzje producenta w krótkim i długim okresie czasu. Zysk ekonomiczny i normalny. W3, U1, U2, K1

17. Teoria produkcji 6. Izokoszta i izokwanta, optimum producenta, ścieżka ekspansji produkcji. W3, U1, U2, K1

18. Teoria produkcji 7. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. W3, K1

19. Teoria produkcji 8. Społeczna odpowiedzialność biznesu. W3

20. Struktury rynkowe 1. Rodzaje struktur rynkowych. W3, K1

21. Struktury rynkowe 2. Konkurencja doskonała. Monopol. W3, U1, U2, K1

22. Struktury rynkowe 3. Oligopol. Konkurencja monopolistyczna. W3, U1, U2, K1

23. Rynki czynników produkcji 1. Rynek pracy. Równowaga na rynku pracy. Płaca minimalna. Renta ekonomiczna i dochód transferowy. U1, U2, K1

24. Rynki czynników produkcji 2. Rynek kapitału. Równowaga na rynku kapitału. Wartość zaktualizowana. U1, U2, K1

25. Państwo w gospodarce 1. Podmioty gospodarcze. Ruch okrężny. W1, W2, K1

26. Państwo w gospodarce 2. Wpływ wydatków państwa i podatków na produkcję. W2, U1, U2, K1

27. Państwo w gospodarce 3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W2, W3, K1

28. Państwo w gospodarce 4. Efektywność. W2, K1

29. Niepewność i ryzyko w gospodarce. W2, K1

30. Wymiana z zagranicą. Unia Europejska, rynek wewnątrzwspólnotowy. W2, K1

Literatura:

Obowiązkowa

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Dodatkowa

P. Smith, D. Begg, „Ekonomia”, PWE, Warszawa 2004.

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Judyta Lubacha, Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

W1 charakter ekonomii jako dyscypliny nauki oraz funkcjonowanie systemów gospodarczych EKO_K1_W01

W2 zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie mechanizmów i procesów gospodarczych w skali mikroekonomicznej EKO_K1_W02

W3 modele funkcjonowania przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego oraz struktur rynkowych EKO_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 opisać, krytycznie analizować i interpretować zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych mikroekonomii EKO_K1_U01, EKO_K1_U05

U2 wykorzystywać wybrane narzędzia stosowane w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia i interpretacji zjawisk gospodarczych EKO_K1_U05

Kompetencje społeczne – Student jest gotów do:

K1 wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz kierowania się przesłankami racjonalnego gospodarowania EKO_K1_K04


Wymagania wstępne:

Matematyka - znajomość podstawowych zależności funkcyjnych

Forma i warunki zaliczenia:

wykład I sem.: warunkiem jest zaliczenie ćwiczeń.


ćwiczenia: studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.wykład II sem. egzamin pisemny, esej, aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (egzamin składa się z trzech części: 1. Test jednokrotnego wyboru; 2. Część opisowa; 3. Część w której należy przedstawiać oraz interpretować zagadnienia ekonomiczne za pomocą wykresów) (0-80 pkt.). Ponadto do oceny końcowej brane są pod uwagę: aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu (0-10 pkt.) oraz przygotowanie eseju (0-10 pkt.). Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst 51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db 81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb


ćwiczenia: Studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia: studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą kolokwium.


Wykład: egzamin pisemny, esej, aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja

Bilans punktów ECTS:

1 sem.


wykład 30


ćwiczenia 20


przygotowanie do ćwiczeń 30


przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30


konsultacje 15Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 125 ECTS 5.0


Liczba godzin kontaktowych 502 sem.


wykład 30


ćwiczenia 20


przygotowanie do ćwiczeń 30


przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30


konsultacje 15


przygotowanie do egzaminu 40


przygotowanie eseju 10Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 175 ECTS 5.0


Liczba godzin kontaktowych 50

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

finanse, bankowość, ubezpieczenia, rok 1

Pełny opis:

1. Przedmiot ekonomii. Charakter ekonomii jako dyscypliny nauki. Ekonomia pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia. W1

2. Narzędzia analizy ekonomicznej. U1, U2

3. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Racjonalne gospodarowanie. Rzadkość dóbr a wybory ekonomiczne. Koszt alternatywny. K1

4. Krzywa możliwości produkcyjnych. U1, U2, K1

5. Rodzaje systemów gospodarczych 1. Gospodarka rynkowa i mieszana. W1, K1

6. Rodzaje systemów gospodarczych 2. Gospodarka kierowana. W1, K1

7. Teoria rynku 1. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Prawa rynku. Determinanty zmian popytu i podaży. Cena minimalna i cena maksymalna. W2, U1, U2, K1

8. Teoria rynku 2. Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana). Klasyfikacja dóbr. Elastyczność podaży. W2, U1, U2, K1

9. Teoria konsumenta 1. Założenia teorii użyteczności. Model konsumenta (krzywa obojętności, linia budżetowa). W3, U1, U2, K1

10. Teoria konsumenta 2. Punkt równowagi konsumenta. W3, U1, U2, K1

11. Teoria konsumenta 3. Efekt substytucyjny i dochodowy. W3, U1, U2, K1

12. Teoria produkcji 1. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki). Przedsiębiorczość. W3, U1, U2, K1

13. Teoria produkcji 2. Proces produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy. Prawo malejących przychodów. W3, U1, U2, K1

14. Teoria produkcji 3. Utarg całkowity i krańcowy. Koszt całkowity i krańcowy. Zysk. Optimum ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa. W3, U1, U2, K1

15. Teoria produkcji 4. Pojęcie i klasyfikacja kosztów. Koszty w krótkim i długim okresie. Koszty stałe i zmienne. Koszt krańcowy, przeciętny i całkowity. Korzyści skali. W3, U1, U2, K1

16. Teoria produkcji 5. Decyzje producenta w krótkim i długim okresie czasu. Zysk ekonomiczny i normalny. W3, U1, U2, K1

17. Teoria produkcji 6. Izokoszta i izokwanta, optimum producenta, ścieżka ekspansji produkcji. W3, U1, U2, K1

18. Teoria produkcji 7. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. W3, K1

19. Teoria produkcji 8. Społeczna odpowiedzialność biznesu. W3

20. Struktury rynkowe 1. Rodzaje struktur rynkowych. W3, K1

21. Struktury rynkowe 2. Konkurencja doskonała. Monopol. W3, U1, U2, K1

22. Struktury rynkowe 3. Oligopol. Konkurencja monopolistyczna. W3, U1, U2, K1

23. Rynki czynników produkcji 1. Rynek pracy. Równowaga na rynku pracy. Płaca minimalna. Renta ekonomiczna i dochód transferowy. U1, U2, K1

24. Rynki czynników produkcji 2. Rynek kapitału. Równowaga na rynku kapitału. Wartość zaktualizowana. U1, U2, K1

25. Państwo w gospodarce 1. Podmioty gospodarcze. Ruch okrężny. W1, W2, K1

26. Państwo w gospodarce 2. Wpływ wydatków państwa i podatków na produkcję. W2, U1, U2, K1

27. Państwo w gospodarce 3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W2, W3, K1

28. Państwo w gospodarce 4. Efektywność. W2, K1

29. Niepewność i ryzyko w gospodarce. W2, K1

30. Wymiana z zagranicą. Unia Europejska, rynek wewnątrzwspólnotowy. W2, K1

Literatura:

Obowiązkowa

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Dodatkowa

P. Smith, D. Begg, „Ekonomia”, PWE, Warszawa 2004.

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.