Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/I2/ZM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie międzynarodowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Fryzeł
Prowadzący grup: Barbara Fryzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zakłada sie, że w wyniku uczęszczana na zajecia oraz wykonanej przez studenta pracy indywidualnej/zespołowej student powinien:

- Umieć opisać podstawowe zjawiska społeczne i ekonomiczne charakterystyczne dla globalnego rynku, opisać ich współzależności oraz znaczenie dla działalności przedsiębiorstw,

- Umieć posługiwać się podstawowymi danymi faktograficznymi w celu argumentacji zjawisk globalnego rynku

- Umieć wskazać racjonalne przesłanki umiędzynarodowienia działalności oraz posługiwać się profesjonalnymi argumentami opisując współzależności międzynarodowego biznesu oraz otoczenia gospodarczego i społecznego


Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Student potrafi opisać dynamikę zjawisk prowadzących do powstawania globalnego rynku (K_W09 (3), K_W13 (1), K_W15 (2)

2. Student umie wyjaśnić podstawowe strategie i mechanizmy umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z uwzględnieniem przesłanek teoretycznych umiędzynarodowienia (K_W04 (3), K_W23 (2)

3. Student zna i potrafi opisać globalne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i zjawiska związane z konfiguracją łańcucha wartości


Umiejętności:


1. Student posługuje się odpowiednimi żródłami wtórnymi oraz danymi faktograficznymi w celu opisu/dyskusji zjawisk związanych z umiędzynarodowieniem (K_W10 (1), K_U01 (2), K_U03 (2), K_U05 (3), K_U14 (2), K_K02 (2), K_K06 (2)

2. Student umie wskazać na współzależności mechanizmów gospodarczych i społecznych i ich związek z międzynarodowym biznesem oraz znaczenie dla zarządzania miedzynarodowym przedsiębiorstwem


Kompetencje:


1. Student komentuje mechanizmy socjo-kulturowe na rynkach globalnym/lokalnych potrafiąc wskazać ich znaczenie dla wybranych funkcji przedsiębiorstwa (K_W07 (1), K_U01 (2), K_U02 (1)

2. Student potrafi wykorzystywać odpowiednie dane wtórne dla oceny zjawisk globalnego otoczenia przedsiębiorstw


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw organizacji i zarządzania (dodatkowo użyteczna znajomość podstaw mikro-, makro-ekonomii)

Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru zawierający także pytania opisowe

• zaliczenie prezentacji problemowej (projekt zespołowy) obowiązkowa obecność wszystkich członków zespołu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru zawierający także pytania opisowe


Kryteria oceny na podstawie uzyskanej punktacji:

50% - dt; 65% - db; 80% - bdb


Prezentacja problemowa (zespołowa)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja),

• metody eksponujące (film)


Bilans punktów ECTS:

Tryb stacjonarny:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do egzaminu – 40 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Tryb niestacjonarny

Udział w zajęciach:

wykład – 20 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do egzaminu – 50 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

• otoczenie biznesu międzynarodowego (uwarunkowania globalne i regionalne)

• korporacje transnarodowe jako aktorzy globalnego rynku

• podstawy teoretyczne międzynarodowej działalności: wymiana handlowa

• łańcuch wartości i możliwości konkurencyjne na rynkach międzynarodowych

• strategie ekspansji i umiędzynarodowienia

• globalny marketing i zachowania konsumenckie

• wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym z uwzględnieniem wybranych funkcji przedsiębiorstwa

• zagadnienia kulturowe jako element globalnego rynku

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Rymarczyk, J. (2012), Biznes Międzynarodowy PWE, Warszawa (w szczególności rozdz.: 3.2; 6; 7.1; 10.3-10.6)

Literatura uzupełniająca: literatura zebrana przez studentów do prezentacji problemowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Fryzeł
Prowadzący grup: Barbara Fryzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zakłada sie, że w wyniku uczęszczana na zajecia oraz wykonanej przez studenta pracy indywidualnej/zespołowej student powinien:

- Umieć opisać podstawowe zjawiska społeczne i ekonomiczne charakterystyczne dla globalnego rynku, opisać ich współzależności oraz znaczenie dla działalności przedsiębiorstw,

- Umieć posługiwać się podstawowymi danymi faktograficznymi w celu argumentacji zjawisk globalnego rynku

- Umieć wskazać racjonalne przesłanki umiędzynarodowienia działalności oraz posługiwać się profesjonalnymi argumentami opisując współzależności międzynarodowego biznesu oraz otoczenia gospodarczego i społecznego


Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Student potrafi opisać dynamikę zjawisk prowadzących do powstawania globalnego rynku (K_W09 (3), K_W13 (1), K_W15 (2)

2. Student umie wyjaśnić podstawowe strategie i mechanizmy umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z uwzględnieniem przesłanek teoretycznych umiędzynarodowienia (K_W04 (3), K_W23 (2)

3. Student zna i potrafi opisać globalne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i zjawiska związane z konfiguracją łańcucha wartości


Umiejętności:


1. Student posługuje się odpowiednimi żródłami wtórnymi oraz danymi faktograficznymi w celu opisu/dyskusji zjawisk związanych z umiędzynarodowieniem (K_W10 (1), K_U01 (2), K_U03 (2), K_U05 (3), K_U14 (2), K_K02 (2), K_K06 (2)

2. Student umie wskazać na współzależności mechanizmów gospodarczych i społecznych i ich związek z międzynarodowym biznesem oraz znaczenie dla zarządzania miedzynarodowym przedsiębiorstwem


Kompetencje:


1. Student komentuje mechanizmy socjo-kulturowe na rynkach globalnym/lokalnych potrafiąc wskazać ich znaczenie dla wybranych funkcji przedsiębiorstwa (K_W07 (1), K_U01 (2), K_U02 (1)

2. Student potrafi wykorzystywać odpowiednie dane wtórne dla oceny zjawisk globalnego otoczenia przedsiębiorstw


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw organizacji i zarządzania (dodatkowo użyteczna znajomość podstaw mikro-, makro-ekonomii)

Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru zawierający także pytania opisowe

• zaliczenie prezentacji problemowej (projekt zespołowy) obowiązkowa obecność wszystkich członków zespołu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru zawierający także pytania opisowe


Kryteria oceny na podstawie uzyskanej punktacji:

50% - dt; 65% - db; 80% - bdb


Prezentacja problemowa (zespołowa)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja),

• metody eksponujące (film)


Bilans punktów ECTS:

Tryb stacjonarny:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do egzaminu – 40 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Tryb niestacjonarny

Udział w zajęciach:

wykład – 20 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do egzaminu – 50 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

• otoczenie biznesu międzynarodowego (uwarunkowania globalne i regionalne)

• korporacje transnarodowe jako aktorzy globalnego rynku

• podstawy teoretyczne międzynarodowej działalności: wymiana handlowa

• łańcuch wartości i możliwości konkurencyjne na rynkach międzynarodowych

• strategie ekspansji i umiędzynarodowienia

• globalny marketing i zachowania konsumenckie

• wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym z uwzględnieniem wybranych funkcji przedsiębiorstwa

• zagadnienia kulturowe jako element globalnego rynku

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Rymarczyk, J. (2012), Biznes Międzynarodowy PWE, Warszawa (w szczególności rozdz.: 3.2; 6; 7.1; 10.3-10.6)

Literatura uzupełniająca: literatura zebrana przez studentów do prezentacji problemowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.