Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/II1/IM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje międzynarodowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łasak
Prowadzący grup: Piotr Łasak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi instytucjami międzynarodowymi, mającymi znaczenie z punktu widzenia współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych i współzależności finansowych. Student powinien znać genezę, strukturę, cele i praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji omówionych na zajęciach, a także identyfikować rolę tych instytucji i ich wpływ na procesy występujące w gospodarce.

Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę w zakresie relacji występujących między wybranymi organizacjami międzynarodowymi a państwami narodowymi, korporacjami transnarodowymi oraz innymi uczestnikami życia gospodarczego [(K_W04) - 3]

2. Posiada wiedzę na temat roli wybranych instytucji międzynarodowych (m. in. ONZ, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Światowej Organizacji Handlu) dla poprawnego funkcjonowania międzynarodowych gospodarki międzynarodowej [(K_W09) – 3]

3. Ma wiedzę na temat znaczenia instytucji międzynarodowych w kontekście zmieniającej się roli państw narodowych na skutek procesów globalizacji [(K_W13) – 1]

4. Zna podstawowe uwarunkowania zróżnicowania gospodarek oraz potrafi wskazać rolę instytucji międzynarodowych w zakresie eliminowania tych nierównowag i zapobiegania negatywnym ich skutkom [(K_W14) – 3]

5. Posiada wiedzę dotyczącą roli wybranych instytucji międzynarodowych w zakresie integracji gospodarek na szczeblu ponadnarodowym [(K_W15) – 3]

6. Potrafi wyciągać wnioski dotyczące znaczenia instytucji międzynarodowych w kontekście występujących międzynarodowych procesów gospodarczych [(K_U01) – 3]

7. Potrafi gromadzić i analizować dane statystyczne udostępniane przez instytucje międzynarodowe (MFW, Bank Światowy, OECD) [(K_U03) – 2]

8. Potrafi wartościować zdarzenia gospodarcze występujące w skali międzynarodowej i na tej podstawie wskazywać potrzeby określonego zachowania instytucji międzynarodowych [(K_U11) – 2]

9. Potrafi zorganizować sobie warsztat pracy umożliwiający zebranie materiałów dotyczących procesów występujących w międzynarodowej gospodarce i wynikających stąd potrzeb określonego zachowania instytucji międzynarodowych, analizę tych materiałów, prezentację wyników oraz ich subiektywną ocenę [(K_K03) – 2]


Wymagania wstępne:

Podstawy prawa gospodarczego, polityka gospodarcza. polityka społeczna

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze). Premiowana jest aktywność na zajęciach. Egzamin pisemny: łączony test wielokrotnego wyboru oraz 3 pytania opisowe.


Na ostateczną ocenę wpływają:

- ocena z aktywności 30 %

- ocena z egzaminu 70 %


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu testowego oraz opisowego: K_W04, K_W09, K_W13, K_W14, K_W15.


Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć: K_W04, K_W09, K_W13, K_W14, K_W15, KU_01,KU_03, KU_11,KK_03.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, materiały podawane studentom do samodzielnego studiowania w celu przygotowania do dyskusji na zajęciach

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 48

• Godziny niekontaktowe – 27


Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem – geneza instytucji i organizacji międzynarodowych, podmiotowość prawna, klasyfikacja organizacji, omówienie najważniejszych cech (statut, siedziba, mechanizm decyzyjny, funkcje organizacji).

2. Organizacja Narodów Zjednoczonych – charakterystyka z wyszczególnieniem genezy, celów i funkcji, charakterystyki celów i funkcji, struktury, mechanizmu finansowania oraz praktycznych aspektów działania.

3. Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) oraz Światowa Organizacja Handlu – geneza utworzenia, cele i funkcje, struktura, członkostwo, funkcjonowanie.

4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy – charakterystyka powstania i mechanizmy funkcjonowania, praktyczna rola (przykłady).

5. Bank Światowy - charakterystyka powstania i mechanizmy funkcjonowania, praktyczna rola.

6. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – rola i zadania, obszary działania.

7. Inne ważne instytucje międzynarodowe: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozrachunków Międzynarodowych – geneza, rola i zadania, praktyczne aspekty działania.

8. Nowa, pokryzysowa architektura służąca zapewnieniniu bezpiecznego funkcjonowania rynków finansowych.

9. Podsumowanie kursu – analiza potrzeby reform instytucji międzynarodowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Łaźniewska E. Deszczyński P., Kompedium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.

2. Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2006.

3. Karta Narodów Zjednoczonych

4. Łasak Piotr, Proces reformowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia”, Vol. LI, No. 6(2017), s. 189-196.

5. Wybrane artykuły prasowe i publicystyczne przedstawione studentom do przeczytania w celu przygotowania się do dyskusji na zajęciach.

Literatura uzupełniająca:

1. Liberska B., Nowa globalna architektura finansowa: w stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

2. Hoekman B., Kostecki M. M., Ekonomia światowego systemu handlu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002

3. Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Wolters Kluwer, Warszawa 2006

4. Raporty poszczególnych instytucji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.