Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ubezpieczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/II1/PU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ubezpieczeń
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jarzębiński
Prowadzący grup: Marek Jarzębiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw nauki ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (max 40 pytań); kryterium oceny: suma punktów uzyskana na teście egzaminacyjnym, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 50%+1 poprawnych odpowiedzi, czas na jedno pytanie od 3 do 5 minut.

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest potwierdzeniem praktycznych umiejętności w zakresie wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych (polisy) oraz kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej dla wybranych ubezpieczeń komunikacyjnych (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC/NNW).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena końcowa z przedmiotu odpowiada ocenie uzyskanej z kolokwium końcowego (z testu egzaminacyjnego).


Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru przeprowadzony zostanie przy wykorzystaniu uniwersyteckiej platformy PEGAZ współpracującej z aplikacją BigBlueButtonNT (opcjonalnie zapewniony monitoring i nagrywanie).

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, studia przypadków

Bilans punktów ECTS:

4

Skrócony opis:

Cel dydaktyczny:

1. Zrozumienie podstawowych pojęć techniczno-ubezpieczeniowych.

2. Zdobycie wiedzy na temat funkcji, zasad i mechanizmów funkcjonowania segmentu rynku finansowego - systemu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

3. Nabycie umiejętności: analizy zjawisk ekonomiczno-finansowych na rynku ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, praktycznego wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, oceny poziomu ryzyka ubezpieczeniowego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Rozwój historyczny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych: ryzyko jako kategoria ekonomiczna, cel powstania wspólnoty ryzyka, mechanizm wspólnego ponoszenia ryzyka, umowy uczestników karawan (prawo rodyjskie), instytucja awarii wspólnej, umowa pożyczki morskiej, umowa fikcyjnego kupna sprzedaży, umowa renty okresowej lub dożywotniej, pierwsza umowa ubezpieczenia, powstanie pierwszych zakładów ubezpieczeń, formy prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

2. Ubezpieczeniowa teoria ryzyka (ubezpieczeniowa teoria potrzeb, teoria szkód, teoria zdarzeń losowych, teoria ryzyka ubezpieczeniowego (definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka ubezpieczeniowego, faktory (determinanty) ryzyka ubezpieczeniowego, metody przeciwdziałania antyselekcji ryzyka, paradygmat (wzorzec) "ubezpieczalności" ryzyka wg E.J. Vaughana, typologia ryzyka ubezpieczeniowego, proste scenariusze szkodowe z zakresu ryzyka pożaru i OC na bazie oceny wartości PML).

3. Ubezpieczenie jako metoda manipulacji ryzykiem (proces zarządzania ryzykiem, metody „postępowania” z ryzykiem ubezpieczeniowym oraz ryzykiem ubezpieczyciela (reasekuracja, sekurytyzacja, wymiana polis), definicja ubezpieczeń, klasyfikacja i podział ubezpieczeń, pomiar ryzyka ubezpieczeniowego).

4. Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych i ubezpieczeń społecznych (gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń, ubezpieczenie jako usługa, pojęcie i rodzaje funkcji oraz zasad ubezpieczeń gospodarczych oraz ubezpieczeń społecznych, gwarancje zasad).

5. Umowa ubezpieczenia i prawny stosunek ubezpieczeniowy (zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, odszkodowanie ubezpieczeniowe, regres ubezpieczeniowy, wygaśnięcie stosunku prawnego, przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych)

6. Techniczna charakterystyka umowy ubezpieczenia (wartość ubezpieczeniowa, suma gwarancyjna, suma ubezpieczeniowa i systemy ich stosowania (ustalania), systemy odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, charakterystyki zmniejszające odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę, ustalenie wysokości odszkodowania lub innego świadczenia

7. Charakterystyka oraz zastosowanie wybranych ubezpieczeń majątkowych i osobowych (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia mienia (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, podstawowe typu ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenie typu All Risks). Warunki ogólne ubezpieczenia. Podstawowe dokumenty ubezpieczeniowe (wniosek, polisa). Kalkulacja wysokości składki ubezpieczeniowej na bazie systemu bonus-malus.

8. Zagadnienia finansowe w ubezpieczeniach (składka ubezpieczeniowa jako podstawowa finansowa zakładu ubezpieczeń, struktura składki ubezpieczeniowej, zasady i metody związane z ustalaniem wysokości składki ubezpieczeniowej, podstawy techniczne kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej, analiza sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, główne składki majątku zakładu ubezpieczeń i źródła ich finansowania).

9. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia

społecznego w Polsce (podstawy prawne, ubezpieczeniowa metoda zabezpieczenia społecznego, ewolucja regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych, ustawowe regulacje zabezpieczenia społecznego, założenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych, charakterystyka systemów ubezpieczeń społecznych).

10. Organizacja i funkcjonowanie rynku ubezpieczeń gospodarczych i społecznych w Polsce i w UE (podstawy prawne, jednolity rynek ubezpieczeniowy w UE, zasady organizacji rynku ubezpieczeniowego w Polsce, perspektywy rozwoju, podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, ochrona konsumentów – rola Rzecznika Ubezpieczonych oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, działalności Komisji Nadzoru Finansowego, zadania samorządu ubezpieczeniowego - Polskiej Izby Ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe – rola agenta i brokera ubezpieczeniowego).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom 1. Mechanizmy i funkcje, Wydawnictwo Poltext, 2005.

2. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom 2. Produkty, Wydawnictwo Poltext, 2005.

3. G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych: zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo LexisNexi, wyd. VI, 2011.

4. P. Jedynak, Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki, Księgarnia Akademicka, 2003 (rozdz. III i IV).

Literatura uzupełniająca:

1. T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, wyd. II, Poltext, Warszawa 2001.

2. J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze Lex, 2010.

3. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych z dnia 22 maja 2003 r.

4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która wdraża m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność - Solvency II) (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s. 1, z późn.)

Uwagi:

Zajęcia odbywają się poprzez platformę PEGAZ wspieraną przez aplikację BigBlueButtonNT.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jarzębiński
Prowadzący grup: Marek Jarzębiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw nauki ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (max 40 pytań); kryterium oceny: suma punktów uzyskana na teście egzaminacyjnym, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 50%+1 poprawnych odpowiedzi, czas na jedno pytanie od 3 do 5 minut.

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest potwierdzeniem praktycznych umiejętności w zakresie wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych (polisy) oraz kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej dla wybranych ubezpieczeń komunikacyjnych (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC/NNW).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena końcowa z przedmiotu odpowiada ocenie uzyskanej z kolokwium końcowego (z testu egzaminacyjnego).


Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru przeprowadzony zostanie przy wykorzystaniu uniwersyteckiej platformy PEGAZ współpracującej z aplikacją BigBlueButtonNT (opcjonalnie zapewniony monitoring i nagrywanie).

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, studia przypadków

Bilans punktów ECTS:

4

Skrócony opis:

Cel dydaktyczny:

1. Zrozumienie podstawowych pojęć techniczno-ubezpieczeniowych.

2. Zdobycie wiedzy na temat funkcji, zasad i mechanizmów funkcjonowania segmentu rynku finansowego - systemu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

3. Nabycie umiejętności: analizy zjawisk ekonomiczno-finansowych na rynku ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, praktycznego wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, oceny poziomu ryzyka ubezpieczeniowego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Rozwój historyczny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych: ryzyko jako kategoria ekonomiczna, cel powstania wspólnoty ryzyka, mechanizm wspólnego ponoszenia ryzyka, umowy uczestników karawan (prawo rodyjskie), instytucja awarii wspólnej, umowa pożyczki morskiej, umowa fikcyjnego kupna sprzedaży, umowa renty okresowej lub dożywotniej, pierwsza umowa ubezpieczenia, powstanie pierwszych zakładów ubezpieczeń, formy prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

2. Ubezpieczeniowa teoria ryzyka (ubezpieczeniowa teoria potrzeb, teoria szkód, teoria zdarzeń losowych, teoria ryzyka ubezpieczeniowego (definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka ubezpieczeniowego, faktory (determinanty) ryzyka ubezpieczeniowego, metody przeciwdziałania antyselekcji ryzyka, paradygmat (wzorzec) "ubezpieczalności" ryzyka wg E.J. Vaughana, typologia ryzyka ubezpieczeniowego, proste scenariusze szkodowe z zakresu ryzyka pożaru i OC na bazie oceny wartości PML).

3. Ubezpieczenie jako metoda manipulacji ryzykiem (proces zarządzania ryzykiem, metody „postępowania” z ryzykiem ubezpieczeniowym oraz ryzykiem ubezpieczyciela (reasekuracja, sekurytyzacja, wymiana polis), definicja ubezpieczeń, klasyfikacja i podział ubezpieczeń, pomiar ryzyka ubezpieczeniowego).

4. Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych i ubezpieczeń społecznych (gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń, ubezpieczenie jako usługa, pojęcie i rodzaje funkcji oraz zasad ubezpieczeń gospodarczych oraz ubezpieczeń społecznych, gwarancje zasad).

5. Umowa ubezpieczenia i prawny stosunek ubezpieczeniowy (zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, odszkodowanie ubezpieczeniowe, regres ubezpieczeniowy, wygaśnięcie stosunku prawnego, przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych)

6. Techniczna charakterystyka umowy ubezpieczenia (wartość ubezpieczeniowa, suma gwarancyjna, suma ubezpieczeniowa i systemy ich stosowania (ustalania), systemy odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, charakterystyki zmniejszające odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę, ustalenie wysokości odszkodowania lub innego świadczenia

7. Charakterystyka oraz zastosowanie wybranych ubezpieczeń majątkowych i osobowych (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia mienia (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, podstawowe typu ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenie typu All Risks). Warunki ogólne ubezpieczenia. Podstawowe dokumenty ubezpieczeniowe (wniosek, polisa). Kalkulacja wysokości składki ubezpieczeniowej na bazie systemu bonus-malus.

8. Zagadnienia finansowe w ubezpieczeniach (składka ubezpieczeniowa jako podstawowa finansowa zakładu ubezpieczeń, struktura składki ubezpieczeniowej, zasady i metody związane z ustalaniem wysokości składki ubezpieczeniowej, podstawy techniczne kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej, analiza sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, główne składki majątku zakładu ubezpieczeń i źródła ich finansowania).

9. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia

społecznego w Polsce (podstawy prawne, ubezpieczeniowa metoda zabezpieczenia społecznego, ewolucja regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych, ustawowe regulacje zabezpieczenia społecznego, założenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych, charakterystyka systemów ubezpieczeń społecznych).

10. Organizacja i funkcjonowanie rynku ubezpieczeń gospodarczych i społecznych w Polsce i w UE (podstawy prawne, jednolity rynek ubezpieczeniowy w UE, zasady organizacji rynku ubezpieczeniowego w Polsce, perspektywy rozwoju, podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, ochrona konsumentów – rola Rzecznika Ubezpieczonych oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, działalności Komisji Nadzoru Finansowego, zadania samorządu ubezpieczeniowego - Polskiej Izby Ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe – rola agenta i brokera ubezpieczeniowego).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom 1. Mechanizmy i funkcje, Wydawnictwo Poltext, 2005.

2. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom 2. Produkty, Wydawnictwo Poltext, 2005.

3. G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych: zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo LexisNexi, wyd. VI, 2011.

4. P. Jedynak, Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki, Księgarnia Akademicka, 2003 (rozdz. III i IV).

Literatura uzupełniająca:

1. T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, wyd. II, Poltext, Warszawa 2001.

2. J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze Lex, 2010.

3. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych z dnia 22 maja 2003 r.

4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która wdraża m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność - Solvency II) (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s. 1, z późn.)

Uwagi:

Zajęcia odbywają się poprzez platformę PEGAZ wspieraną przez aplikację BigBlueButtonNT.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.