Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/II2/PM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grodzicki
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Student zna założenia, mechanizmy i przewidywania najważniejszych koncepcji teoretycznych w zakresie determinant wzrostu gospodarczego; rozumie i potrafi krytycznie zastosować argumentację ekonomii neoklasycznej, post-keynesistowskiej i ewolucyjnej.

Student posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania w zakresie handlu zagranicznego i kursu walutowego.

Student umie interpretować dane makroekonomiczne i stosować proste narzędzia analizy empirycznej do oceny realnych problemów gospodarczych.

Student zna i potrafi krytycznie się ustosunkować wobec podstawowych dylematów w zakresie polityki makroekonomicznej, w tym w kontekście gospodarki Polski.


Efekty kształcenia:

1. Student ma umiejętność analizy i oceny wpływu występujących procesów gospodarczych na poszczególnych uczestników życia gospodarczego. Posługuje się przy tym podstawowymi pojęciami - wzrostu, rozwoju, inflacji, bezrobocia, cyklu koniunkturalnego oraz innymi definicjami z zakresu makroekonomii.

2. Posiada wiedzę w zakresie makroekonomii gospodarki otwartej.

3. Potrafi postrzegać ważniejsze zjawiska i procesy gospodarcze o charakterze makroekonomicznym.

4. Posiada umiejętność analizy bieżących wydarzeń i procesów gospodarczych.


Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii, historii gospodarczej i matematyki, potwierdzona zaliczeniem ww. przedmiotów

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu oparte o ćwiczenia: obowiązkowa obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności), kolokwium zaliczeniowe (głównie zadania obliczeniowe), aktywność na zajęciach (możliwość podniesienia oceny o 0,5).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą weryfikacji osiągniętych efektów będzie egzamin końcowy. Egzamin będzie zawierał zadania sprawdzające wiedzę studentów i umiejętność jej krytycznej aplikacji (test i pytania otwarte) oraz kompetencje w zakresie interpretacji danych statystycznych.

Dodatkowo, postępy studentów będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń (prezentacje studentów, zadania domowe) oraz wykładów (quizy, prace grupowe) i konsultacji.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny połączony z wykładem konwersatoryjnym.

Bilans punktów ECTS:

5 pkt

Skrócony opis:

Przedmiot dostarcza wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki jako całości, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i z punktu widzenia rzeczywistości gospodarczej; koncentruje się na podstawowych problemach makroekonomicznych, między innymi takich takich jak: wzrost gospodarczy, cykl koniunkturalny. Przedstawia problematykę gospodarki otwartej - z zakresu handlu międzynarodowego i polityki handlowej. Przedstawia uzasadnienia udziału państwa w życiu gospodarczym z punktu widzenia panujących doktryn ekonomicznych. Wskazuje na różnice w założeniach metodologicznych głównych szkół we współczesnej makroekonomii.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Wykład 1:

1. Czym jest gospodarka? Jakie problemy wyjaśnia makroekonomia? Gospodarka kapitalistyczna (rys historyczny, podstawowe zasady organizacji)

2. Narzędzia analizy makroekonomicznej (rodzaje zmiennych, rodzaje i źródła danych)

3. Praca i produkcja, rachunki narodowe

4. Dochody i wydatki, ruch okrężny w gospodarce

Wykład 2:

5. Keynesa model mnożnikowy, model IS-LM

6. Rola państwa w modelu Keynesa

7. Deficyt budżetowy i dług publiczny

Wykład 3:

8. Zatrudnienie i bezrobocie, teorie inflacji

9. Pieniądz (istota, pochodzenie, funkcje), konstrukcja systemów pieniężnych (przepływy i zasoby, podstawy bilansów sektorowych)

10. Bank centralny i polityka monetarna

Tematyka ćwiczeń

Ćwiczenia 1:

1. Dane ekonomiczne, indeksy, stopy wzrostu.

2. PKB – pomiaru produktu, popytu i dochodu zagregowanego.

3. PKB – miary pochodne, interpretacja.

4. Wzrost produkcji a jakość życia – zajęcia konwersatoryjne.

Ćwiczenia 2:

5. Model mnożnikowy Keynesa – zadania.

6. Analizy długu publicznego i deficytu budżetowego.

Ćwiczenia 3:

7. Model IS-LM – analiza i krytyka.

8. Ilościowa analiza rynku pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

a. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. "Podstawy Ekonomii", PWN, Warszawa 2005, podręcznik i ćwiczenia. Rozdz. 8, 9, 13, 14, 15.

b. Paul Krugman, Robin Wells. "Makroekonomia". PWN, Warszawa 2012, rozdz. 22, 23, 24, 27.

c. David Begg i in. "Makroekonomia". PWE 2014. Rozdz. 15-17, 20, 23.

Literatura uzupełniająca:

1. Michał Kalecki. "Teoria dynamiki gospodarczej". PWN, Warszawa 1986.

2. "Przemyśleć ekonomię od nowa", Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2018

3. S. Dullien, N. Goodwin i in. "Macroeconomics in Context", Routledge 2018.

4. M. Kalecki. "Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie". PWE, Warszawa 1979.

5. J. Schumpeter. "Teoria rozwoju gospodarczego". PWN, Warszawa.

6. Artykuły naukowe i prasowe przedstawiane przez prowadzącego na zajęciach.

Ćwiczenia - Literatura podstawowa:

1. Milewski R., Kwiatkowski E., (redaktorzy), (2012), Podstawy ekonomii, ćwiczenia i zadania, Warszawa: PWN.

2. Tokarski T., (2011), Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne. Tom drugi. Warszawa: PWE.

Uwagi:

Format wykładów: online na platformie Teams, wraz z elementami dyskusji na temat wcześniej zadanych artykułów prasowych lub danych statystycznych.

Format ćwiczeń: platforma Pegaz-BigBlueButton (lub Teams, jeśli zostanie wprowadzona opcja pokojów do pracy grupowej). Zajęcia prowadzone w oparciu o wcześniej przesłane zadania obliczeniowe lub tematy do dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grodzicki
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Student zna założenia, mechanizmy i przewidywania najważniejszych koncepcji teoretycznych w zakresie determinant wzrostu gospodarczego; rozumie i potrafi krytycznie zastosować argumentację ekonomii neoklasycznej, post-keynesistowskiej i ewolucyjnej.

Student posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania w zakresie handlu zagranicznego i kursu walutowego.

Student umie interpretować dane makroekonomiczne i stosować proste narzędzia analizy empirycznej do oceny realnych problemów gospodarczych.

Student zna i potrafi krytycznie się ustosunkować wobec podstawowych dylematów w zakresie polityki makroekonomicznej, w tym w kontekście gospodarki Polski.


Efekty kształcenia:

1. Student ma umiejętność analizy i oceny wpływu występujących procesów gospodarczych na poszczególnych uczestników życia gospodarczego. Posługuje się przy tym podstawowymi pojęciami - wzrostu, rozwoju, inflacji, bezrobocia, cyklu koniunkturalnego oraz innymi definicjami z zakresu makroekonomii.

2. Posiada wiedzę w zakresie makroekonomii gospodarki otwartej.

3. Potrafi postrzegać ważniejsze zjawiska i procesy gospodarcze o charakterze makroekonomicznym.

4. Posiada umiejętność analizy bieżących wydarzeń i procesów gospodarczych.


Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii, historii gospodarczej i matematyki, potwierdzona zaliczeniem ww. przedmiotów

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu oparte o ćwiczenia: obowiązkowa obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności), kolokwium zaliczeniowe (głównie zadania obliczeniowe), aktywność na zajęciach (możliwość podniesienia oceny o 0,5).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą weryfikacji osiągniętych efektów będzie egzamin końcowy. Egzamin będzie zawierał zadania sprawdzające wiedzę studentów i umiejętność jej krytycznej aplikacji (test i pytania otwarte) oraz kompetencje w zakresie interpretacji danych statystycznych.

Dodatkowo, postępy studentów będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń (prezentacje studentów, zadania domowe) oraz wykładów (quizy, prace grupowe) i konsultacji.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny połączony z wykładem konwersatoryjnym.

Bilans punktów ECTS:

5 pkt

Skrócony opis:

Przedmiot dostarcza wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki jako całości, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i z punktu widzenia rzeczywistości gospodarczej; koncentruje się na podstawowych problemach makroekonomicznych, między innymi takich takich jak: wzrost gospodarczy, cykl koniunkturalny. Przedstawia problematykę gospodarki otwartej - z zakresu handlu międzynarodowego i polityki handlowej. Przedstawia uzasadnienia udziału państwa w życiu gospodarczym z punktu widzenia panujących doktryn ekonomicznych. Wskazuje na różnice w założeniach metodologicznych głównych szkół we współczesnej makroekonomii.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Wykład 1:

1. Czym jest gospodarka? Jakie problemy wyjaśnia makroekonomia? Gospodarka kapitalistyczna (rys historyczny, podstawowe zasady organizacji)

2. Narzędzia analizy makroekonomicznej (rodzaje zmiennych, rodzaje i źródła danych)

3. Praca i produkcja, rachunki narodowe

4. Dochody i wydatki, ruch okrężny w gospodarce

Wykład 2:

5. Keynesa model mnożnikowy, model IS-LM

6. Rola państwa w modelu Keynesa

7. Deficyt budżetowy i dług publiczny

Wykład 3:

8. Zatrudnienie i bezrobocie, teorie inflacji

9. Pieniądz (istota, pochodzenie, funkcje), konstrukcja systemów pieniężnych (przepływy i zasoby, podstawy bilansów sektorowych)

10. Bank centralny i polityka monetarna

Tematyka ćwiczeń

Ćwiczenia 1:

1. Dane ekonomiczne, indeksy, stopy wzrostu.

2. PKB – pomiaru produktu, popytu i dochodu zagregowanego.

3. PKB – miary pochodne, interpretacja.

4. Wzrost produkcji a jakość życia – zajęcia konwersatoryjne.

Ćwiczenia 2:

5. Model mnożnikowy Keynesa – zadania.

6. Analizy długu publicznego i deficytu budżetowego.

Ćwiczenia 3:

7. Model IS-LM – analiza i krytyka.

8. Ilościowa analiza rynku pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

a. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. "Podstawy Ekonomii", PWN, Warszawa 2005, podręcznik i ćwiczenia. Rozdz. 8, 9, 13, 14, 15.

b. Paul Krugman, Robin Wells. "Makroekonomia". PWN, Warszawa 2012, rozdz. 22, 23, 24, 27.

c. David Begg i in. "Makroekonomia". PWE 2014. Rozdz. 15-17, 20, 23.

Literatura uzupełniająca:

1. Michał Kalecki. "Teoria dynamiki gospodarczej". PWN, Warszawa 1986.

2. "Przemyśleć ekonomię od nowa", Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2018

3. S. Dullien, N. Goodwin i in. "Macroeconomics in Context", Routledge 2018.

4. M. Kalecki. "Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie". PWE, Warszawa 1979.

5. J. Schumpeter. "Teoria rozwoju gospodarczego". PWN, Warszawa.

6. Artykuły naukowe i prasowe przedstawiane przez prowadzącego na zajęciach.

Ćwiczenia - Literatura podstawowa:

1. Milewski R., Kwiatkowski E., (redaktorzy), (2012), Podstawy ekonomii, ćwiczenia i zadania, Warszawa: PWN.

2. Tokarski T., (2011), Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne. Tom drugi. Warszawa: PWE.

Uwagi:

Format wykładów: online na platformie Teams, wraz z elementami dyskusji na temat wcześniej zadanych artykułów prasowych lub danych statystycznych.

Format ćwiczeń: platforma Pegaz-BigBlueButton (lub Teams, jeśli zostanie wprowadzona opcja pokojów do pracy grupowej). Zajęcia prowadzone w oparciu o wcześniej przesłane zadania obliczeniowe lub tematy do dyskusji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.