Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/II2/StOw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku FBU - I stopnia stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tokarski
Prowadzący grup: Jurand Skrzypek, Tomasz Tokarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Znajomość podstawowych pojęć statystycznych

Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami statystyki opisowej


Z zakresu wiedzy:

K_W21 (1)

K_W22 (3)

Z zakresu umiejętności:

K_U03 (3)

K_U04 (1)


Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki z liceum (poziom rozszerzony)

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny (2 godz.)

- kolokwium zaliczeniowe oraz projekt statystyczny (ćwiczenia)

- bieżące przygotowanie do ćwiczeń, aktywność na zajęciach.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Znajomość metod statystycznych (K_W22, K_W21) prezentowanych na wykładzie oraz umiejętność ich zastosowania do przedstawionych problemów (K_U03, K_U04) będzie weryfikowana na ćwiczeniach, poprzez przygotowane w grupach projekty statystyczne oraz poprzez prace pisemne (kolokwium, egzamin). Ocena w tych wszystkich kategoriach będzie dotyczyć poznanej wiedzy statystycznej oraz jej zastosowania w praktyce.

Metody dydaktyczne:

- wykład (dwie godziny w tygodniu – stacjonarne; nieregularnie – niestacjonarne)

- ćwiczenia (dwie godziny w tygodniu – stacjonarnie; nieregularnie – niestacjonarne

- konsultacje (jedna godzina w tygodniu)


Bilans punktów ECTS:

6 ECTS t.j (6 x 25 godz. = 150 godz.)

w tym:

studia stacjonarne: 82 godziny kontaktowe i 68 godziny niekontaktowych (praca własna studenta)

studia niestacjonarne: 52 godziny kontaktowe i 98 godziny niekontaktowych (praca własna studenta)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

finanse, bankowość, ubezpieczenia, rok 1

Pełny opis:

1. wprowadzenie do statystyki,

2. średnie,

3. dominanta i kwantyle

4. podstawowe (klasyczne i nieklasyczne) miary rozproszenia,

5. kowariancja i korelacja,

6. wstęp do analizy regresji,

7. indeksy dynamiki,

8. analiza trendu czasowego.

Literatura:

1. W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

2. W. Makać, D. Urbanek-Krzysztofiak, Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

3. A. Zeliaś, Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.