Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/III1/MM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku ekonomii międzynarodowej- I stopnia stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Klima
Prowadzący grup: Janina Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Znajomość skutków ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i zarządczych uwarunkowań kulturowych marketingu międzynarodowego

(K_W01)(1), (K_W04)(3), (K_W05)(2), (K_W24)(2), (K_U08)(3)

2. Znajomość etapów i modeli internacjonalizacji przedsiębiorstw

(K_W04)(3), (K_W09)(1), (K_W13)(1), (K_U01)(2)

3. Znajomość koncepcji marketingu mix na rynku międzynarodowym

(K_W04)(3), (K_W05)(2), (K_W09)(1)

4. Umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu uwarunkowań marketingu międzynarodowego do analizy przypadków

(K_W04)(3), (K_W05)(2), (K_W09)(1), (K_W24)(2), (K_U01)(2), (K_U08)(3), (K_K01)(2), (K_K02)(2), (K_K06)(2)

5. Umiejętność identyfikacji czynników otoczenia kształtujących działania marketingowe na rynku międzynarodowym

(K_W04)(3), (K_W05)(2), (K_U01)(2), (K_U08)(3), (K_K02)(2), (K_K06)(2)


Wymagania wstępne:

Wiedza z:

• podstaw marketingu

• internacjonalizacji przedsiębiorstw


Forma i warunki zaliczenia:

Osoby, które zaliczyły pozytywnie prezentację przygotowaną w grupach oraz uczęszczały na zajęcia są zwolnione z egzaminu pisemnego, pozostałe osoby piszą egzamin bez żadnych warunków wstępnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie opisowej (3- pytania). Czas trwania egzaminu 20 minut.

Metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas zajęć: referaty, prezentacje


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

Prace grupowe

Projekty

Analizy przypadków


Bilans punktów ECTS:

3 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problemami i uwarunkowaniami marketingu międzynarodowego na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw. Student powinien zrozumieć oraz stosować koncepcję instrumentów marketingu międzynarodowego.

Pełny opis:

1. Marketing międzynarodowy w powiązaniu z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.

2. Pojęcie marketingu międzynarodowego i globalnego.

3. Standaryzacja i adaptacja na rynku międzynarodowym.

4. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw i jego elementy: ekonomiczno-rynkowe, demograficzne, społeczno-kulturowe, polityczne, prawno-administracyjne, naturalne.

5. Segmentacja rynku w marketingu międzynarodowym.

6. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe.

7. Elementy marketingu-mix na rynkach międzynarodowych – produkt, kanały dystrybucji, promocja i cena w marketingu międzynarodowym.

8. Efekt kraju pochodzenia jako czynnik determinujący podejmowane działania marketingowe.

9. Międzynarodowe i globalne strategie konkurowania – wykorzystywane narzędzia marketingowe.

10. Organizacja marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach, uwarunkowania rozwiązań organizacyjnych, struktury organizacyjne marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009

2. Grzesiuk A., Marketing międzynarodowy, CeDeWu, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Grzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.