Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/III2/SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku ekonomii międzynarodowej - I stopnia stacjonarne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla III roku finansów, bankowości, ubezpieczeń - I st. stacjonarne sem. let.
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kutera
Prowadzący grup: Wiktor Adamus, Krzysztof Berbeka, Maciej Grodzicki, Marek Jarzębiński, Małgorzata Kutera, Zofia Łapniewska, Piotr Łasak, Anna Sławik, Mariusz Trojak, Sławomir Wyciślak, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zarządzanie – studia I stopnia

• Potrafi wskazać teoretyczne podstawy własnych badań [K_W01]

• Umie sformułować problem badawczy (w odniesieniu do nauk o zarządzaniu), zaprojektować narzędzie badawcze, wybrać właściwe metody badawcze i analityczne [K_U05]

• Umie wykorzystać dorobek teoretyczny i empiryczny nauk o zarządzaniu w pracy licencjackiej [K_U04]

• Umie przygotowywać typowe prace pisemne z zakresu nauk o zarządzaniu [K_U21]

• Jest świadom znaczenia etyki w pracy naukowo badawczej (K_K10)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Forma i warunki zaliczenia:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

• pisemne opracowanie raportu z przeprowadzonych badań własnych

• prezentacja najważniejszych wyników

• zaakceptowanie przez promotora pracy pod względem formalnym i merytorycznym

• udział w dyskusji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

• ocenę wiedzy i umiejętności konceptualizowania i operacjonalizacji problemu badawczego oraz kompetencji komunikacyjnych w toku dyskusji grupowej [K_W01, K_U04]

• ocenę i korektę przedstawionych narzędzi badawczych [K_U05 ]

• ocenę przedstawionej pracy [K_U21]

• ocenę umiejętności sporządzenia pisemnego raportu z badań i edycji pracy magisterskiej [K_K10]


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa.

Prezentacje multimedialne


Pełny opis:

• Sformułowanie problemu (tematu) pracy

• Dobór literatury

• Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

• Przygotowanie konspektu pracy

• Analiza literatury przedmiotu (problemu), gromadzenie danych empirycznych

• Opracowanie własnych danych empirycznych i/lub opracowanie źródeł zastanych

• Przygotowanie i prezentacja kolejnych rozdziałów pracy

• Korekta językowa i merytoryczna pracy

• Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

Literatura zgromadzona przez uczestników seminarium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.