Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nadzór korporacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKd/V2/NK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nadzór korporacyjny
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku ekonomii - I stopnia stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyciślak
Prowadzący grup: Sławomir Wyciślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Rozumie relacje między przedsiębiorstwem oraz wszystkimi jego interesariuszami w skali krajowej

i międzynarodowej K_W04 (3)

2. Zna podstawowe atrybuty przedsiębiorstwa związane z funkcjonowaniem nadzoru korporacyjnego K_W06 (2)

3. Zna kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa i modele funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym teorie władania korporacyjnego K_W07 (3)

4. Ma wiedzę w zakresie wybranych norm i standardów dotyczących działalności przedsiębiorstwa i funkcjonowania nadzoru korporacyjnego (np. standardy rachunkowości, regulacje prawne dotyczące nadzoru korporacyjnego, kodeksy dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego) K_W19 (3)

5. Zna podstawowe normy zachowań społecznych oraz rolę kultury i etyki w nadzorze korporacyjnym, w tym w szczególności w relacjach pomiędzy wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstwa K_U07 (2)

6. Potrafi uzasadnić potrzebę uwzględnienia ważniejszych przepisów prawa oraz innych wytycznych w ramach nadzoru korporacyjnego (np. zasad rachunkowości, regulacji prawnych, kodeksów dobrych praktyk) w przedsiębiorstwach działających w skali kraju i na rynku międzynarodowym K_U07 (2), K_U08 (2)

7. Rozumie znaczenie konieczności podziału zadań

i realizowanych funkcji oraz dostrzega zalety pracy zespołowej K_K02 (3)

8. Jest świadomy hierarchii wartości odnoszącej się do realizowanych obowiązków i potrzeby kierowania się tymi wartościami K_K04 (2)


Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania, podstawy rachunkowości, finanse przedsiębiorstw

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe: łączony test wielokrotnego wyboru oraz 3 pytania opisowe.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności podczas konwersatorium oraz realizacji zadań.

Studia stacjonarne

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena realizacji zadań wykonywanych w trakcie konwersatorium - dyskusja (dotyczy efektów K_W04, K_W06, K_W07, K_W19, K_U07, K_U08)

Metody podsumowujące:

- ocena z kolokwium zaliczeniowego (dotyczy efektów K_W04, K_W06, K_W07, K_W19)


Ocenie podlega:

 znajomość problematyki konwersatorium, lektur

 ocenianie ciągłe: aktywny udział w zajęciach (realizacja zadań)


Studia niestacjonarne

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena realizacji zadań wykonywanych w trakcie konwersatorium - dyskusja (dotyczy efektów K_W04, K_W06, K_W07, K_W19, K_U07, K_U08)

Metody podsumowujące:

- ocena z kolokwium zaliczeniowego (dotyczy efektów K_W04, K_W06, K_W07, K_W19)


Ocenie podlega:

 znajomość problematyki konwersatorium, lektur

 ocenianie ciągłe: aktywny udział w zajęciach (realizacja zadań)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

wykład podający – prezentacja multimedialne

dyskusja


Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

2 punkty ECTS – 50 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 35

• Godziny niekontaktowe – 15


Studia niestacjonarne

2 punkty ECTS – 50 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 30

Godziny niekontaktowe – 20


Pełny opis:

I. Podstawowe zagadnienia teorii zarządzania przedsiębiorstwem

1. Wprowadzenie do współczesnej teorii przedsiębiorstwa

2. Ekonomiczne teorie przedsiębiorstwa

3. Ekonomia przemysłowa (Industrial Organization)

4. Cele przedsiębiorstwa i kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa

II. Teoretyczne podstawy nadzoru korporacyjnego

1. Asymetria informacji i jej konsekwencje

2. Teoria kosztów transakcyjnych

3. Teoria agencji

4. Teoria kontraktów niekompletnych

III. Interpretacje nadzoru korporacyjnego

1. Problemy definiowania nadzoru korporacyjnego (ład korporacyjny, władanie korporacyjne)

2. Podstawowe systemy nadzoru korporacyjnego

3. Porównanie systemów nadzoru korporacyjnego

IV. Teorie nadzoru korporacyjnego

1. Uwarunkowania nadzoru korporacyjnego – polityczne, ekonomiczne, kulturowe

2. Podejście systemowe

3. Teoria firmy i teoria kontraktów niekompletnych oraz koncepcje z nimi związane

4. Podejście polityczne

5. Podejście kulturowe

6. Zapobieganie nadużyciom kontroli (władania)

7. Podejście normatywne

V. Podejścia normatywne w teorii i praktyce nadzoru korporacyjnego

1. Teoria podejścia normatywnego w ocenie nadzoru korporacyjnego

2. Nieprawidłowości nadzoru korporacyjnego

3. Mechanizmy prawne – regulacje światowe i europejskie

4. Kodeksy dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego – koncepcje światowe i koncepcje europejskie

5. Jawność i przejrzystość

VI. Nadzór korporacyjny w Polsce

1. Tworzenie nadzoru korporacyjnego jako element reform gospodarczych

2. Regulacje prawne dotyczące nadzoru korporacyjnego Polsce

3. Instytucje wpływające na nadzór korporacyjny

4. Polskie kodeksy dobrych praktyk

VII . Analiza przypadków – przedsiębiorstwa zagraniczne, przedsiębiorstwa prywatne,

przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dobija D., Koładkiewicz I., red., Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Oficyna, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Jerzemowska M., 2002. Nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Lis Krzysztof A., Sterniczuk Henryk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Mesjasz C., Teorie nadzoru korporacyjnego, w: Rudolf Stanisław, red., Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2004, s. 13-32.

Rudolf S. i in., Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Koładkiewicz Izabela., red.,. Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa 1999.

Mesjasz C., Corporate Governance. Nadzór nad przedsiębiorstwem czy „władanie korporacyjne”?, „Przegląd Organizacji”, 1998, nr 11, s. 10-13.

Rudolf S., Materiały z konferencji nt. nadzoru korporacyjnego z lat 2002, 2004, 2006, 2008.

Shleifer A., Vishny R., A Survey of Corporate Governance, „Journal of Finance”, 1997, vol. 52, nr 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wyciślak
Prowadzący grup: Sławomir Wyciślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Rozumie relacje między przedsiębiorstwem oraz wszystkimi jego interesariuszami w skali krajowej

i międzynarodowej K_W04 (3)

2. Zna podstawowe atrybuty przedsiębiorstwa związane z funkcjonowaniem nadzoru korporacyjnego K_W06 (2)

3. Zna kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa i modele funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym teorie władania korporacyjnego K_W07 (3)

4. Ma wiedzę w zakresie wybranych norm i standardów dotyczących działalności przedsiębiorstwa i funkcjonowania nadzoru korporacyjnego (np. standardy rachunkowości, regulacje prawne dotyczące nadzoru korporacyjnego, kodeksy dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego) K_W19 (3)

5. Zna podstawowe normy zachowań społecznych oraz rolę kultury i etyki w nadzorze korporacyjnym, w tym w szczególności w relacjach pomiędzy wszystkimi interesariuszami przedsiębiorstwa K_U07 (2)

6. Potrafi uzasadnić potrzebę uwzględnienia ważniejszych przepisów prawa oraz innych wytycznych w ramach nadzoru korporacyjnego (np. zasad rachunkowości, regulacji prawnych, kodeksów dobrych praktyk) w przedsiębiorstwach działających w skali kraju i na rynku międzynarodowym K_U07 (2), K_U08 (2)

7. Rozumie znaczenie konieczności podziału zadań

i realizowanych funkcji oraz dostrzega zalety pracy zespołowej K_K02 (3)

8. Jest świadomy hierarchii wartości odnoszącej się do realizowanych obowiązków i potrzeby kierowania się tymi wartościami K_K04 (2)


Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania, podstawy rachunkowości, finanse przedsiębiorstw

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe: łączony test wielokrotnego wyboru oraz 3 pytania opisowe.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności podczas konwersatorium oraz realizacji zadań.

Studia stacjonarne

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena realizacji zadań wykonywanych w trakcie konwersatorium - dyskusja (dotyczy efektów K_W04, K_W06, K_W07, K_W19, K_U07, K_U08)

Metody podsumowujące:

- ocena z kolokwium zaliczeniowego (dotyczy efektów K_W04, K_W06, K_W07, K_W19)


Ocenie podlega:

 znajomość problematyki konwersatorium, lektur

 ocenianie ciągłe: aktywny udział w zajęciach (realizacja zadań)


Studia niestacjonarne

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena realizacji zadań wykonywanych w trakcie konwersatorium - dyskusja (dotyczy efektów K_W04, K_W06, K_W07, K_W19, K_U07, K_U08)

Metody podsumowujące:

- ocena z kolokwium zaliczeniowego (dotyczy efektów K_W04, K_W06, K_W07, K_W19)


Ocenie podlega:

 znajomość problematyki konwersatorium, lektur

 ocenianie ciągłe: aktywny udział w zajęciach (realizacja zadań)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

wykład podający – prezentacja multimedialne

dyskusja


Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

2 punkty ECTS – 50 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 35

• Godziny niekontaktowe – 15


Studia niestacjonarne

2 punkty ECTS – 50 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 30

Godziny niekontaktowe – 20


Pełny opis:

I. Podstawowe zagadnienia teorii zarządzania przedsiębiorstwem

1. Wprowadzenie do współczesnej teorii przedsiębiorstwa

2. Ekonomiczne teorie przedsiębiorstwa

3. Ekonomia przemysłowa (Industrial Organization)

4. Cele przedsiębiorstwa i kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa

II. Teoretyczne podstawy nadzoru korporacyjnego

1. Asymetria informacji i jej konsekwencje

2. Teoria kosztów transakcyjnych

3. Teoria agencji

4. Teoria kontraktów niekompletnych

III. Interpretacje nadzoru korporacyjnego

1. Problemy definiowania nadzoru korporacyjnego (ład korporacyjny, władanie korporacyjne)

2. Podstawowe systemy nadzoru korporacyjnego

3. Porównanie systemów nadzoru korporacyjnego

IV. Teorie nadzoru korporacyjnego

1. Uwarunkowania nadzoru korporacyjnego – polityczne, ekonomiczne, kulturowe

2. Podejście systemowe

3. Teoria firmy i teoria kontraktów niekompletnych oraz koncepcje z nimi związane

4. Podejście polityczne

5. Podejście kulturowe

6. Zapobieganie nadużyciom kontroli (władania)

7. Podejście normatywne

V. Podejścia normatywne w teorii i praktyce nadzoru korporacyjnego

1. Teoria podejścia normatywnego w ocenie nadzoru korporacyjnego

2. Nieprawidłowości nadzoru korporacyjnego

3. Mechanizmy prawne – regulacje światowe i europejskie

4. Kodeksy dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego – koncepcje światowe i koncepcje europejskie

5. Jawność i przejrzystość

VI. Nadzór korporacyjny w Polsce

1. Tworzenie nadzoru korporacyjnego jako element reform gospodarczych

2. Regulacje prawne dotyczące nadzoru korporacyjnego Polsce

3. Instytucje wpływające na nadzór korporacyjny

4. Polskie kodeksy dobrych praktyk

VII . Analiza przypadków – przedsiębiorstwa zagraniczne, przedsiębiorstwa prywatne,

przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dobija D., Koładkiewicz I., red., Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Oficyna, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Jerzemowska M., 2002. Nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Lis Krzysztof A., Sterniczuk Henryk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Mesjasz C., Teorie nadzoru korporacyjnego, w: Rudolf Stanisław, red., Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2004, s. 13-32.

Rudolf S. i in., Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Koładkiewicz Izabela., red.,. Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa 1999.

Mesjasz C., Corporate Governance. Nadzór nad przedsiębiorstwem czy „władanie korporacyjne”?, „Przegląd Organizacji”, 1998, nr 11, s. 10-13.

Rudolf S., Materiały z konferencji nt. nadzoru korporacyjnego z lat 2002, 2004, 2006, 2008.

Shleifer A., Vishny R., A Survey of Corporate Governance, „Journal of Finance”, 1997, vol. 52, nr 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.