Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKs/IV2/M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021"

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Łapniewska
Prowadzący grup: Judyta Lubacha, Zofia Łapniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z najnowszym stanem wiedzy na temat makro-zjawisk gospodarczych, z nowymi teoriami objaśniającymi dzisiejsze złożone relacje społeczno-polityczno-ekonomiczne oraz rewidującymi dominujący paradygmat neoklasyczny. Studenci_tki zdobędą umiejętności różnej interpretacji faktów w zależności od szkoły czy nurtu ekonomii oraz wykorzystywanych źródeł danych, oraz przygotowanie do analizy gospodarki, wyciągania konstruktywnych i niejednoznacznych wniosków (w zależności od kontekstu) a także opracowywania szerszych rozwiązań ekonomicznych. Poznają oni_e inne sposoby myślenia o ekonomii jako nauce społecznej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. Studenci_ki ekonomii drugiego stopnia posiadają pogłębioną wiedzę dotyczącą fundamentalnych zasad i koncepcji teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów: K_W03

2. Posiadają również pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi oraz między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej: K_W04

3. Mają pogłębioną wiedzę na temat zastosowania wybranych narzędzi ilościowych w opisie funkcjonowania różnych obszarów gospodarki oraz analizie tego funkcjonowania a także prognozowaniu przyszłych scenariuszy: K_W07


UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafią analizować złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz wskazywać wybrane zależności przyczynowo-skutkowe między występującymi procesami: K_U01

2. Potrafią identyfikować, opisywać i interpretować przyczyny wybranych procesów gospodarczych: K_U07

3. Umieją dokonywać obserwacji wybranych zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułować własne sądy i oceny występujących zależności: K_U10


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Mają świadomość konieczności ciągłego rozwoju zawodowego oraz inspirowania potrzeby rozwoju u innych osób: K_K01

2. Posiadają zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i posiada świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych przez siebie decyzji: K_K05


Wymagania wstępne:

Studenci_ki przystępujący_e do przedmiotu powinni_y posiadać wiedzę z zakresu matematyki oraz statystyki.

Forma i warunki zaliczenia:

• forma egzaminu – egzamin pisemny - test (25 pytań jednokrotnego wyboru + 25 twierdzeń prawda/fałsz): 0-50 punktów

[Czas odpowiedzi na pytania: 45 min.]

• warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach (on-line), w tym przygotowanie grupowej prezentacji danych gospodarczych - do wyboru: 0-10 punktów

• do oceny finalnej wliczona jest także aktywność na zajęciach (on-line): 0-5 punktów

• warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.


Minimum do zaliczenia przedmiotu to zaliczenie ćwiczeń oraz uzyskanie łącznej liczby 39 punktów z wykładów (60 proc. wszystkich składowych).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Wiedza - przekazana na wykładach zostanie oceniona przez egzamin pisemny (test on-line).

2. Umiejętności - będą oceniane na podstawie zdolności uczestników_ek do obserwowania, diagnozowania i interpretowania podstawowych zjawisk występujących w makroekonomii, a także ich zdolności do wskazywania możliwych rozwiązań głównych problemów gospodarczych (prezentacja i interpretacja danych).

3. Kompetencje społeczne - będą testowane podczas dyskusji i pracy nad rozwiązywaniem konkretnych problemów makroekonomicznych podczas wykładów.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Kod zespołu (zajęcia - czwartki 9:45-13:15): r2g8py5

Kod zespołu (konsultacje - czwartki 14:15-15:00, piątki 8:45-9:30): oz1dd8l


egzamin na Pegazie pierwszy termin: 17.06.2021 g. 9:45-10:45

egzamin na Pegazie drugi termin: 09.09.2021 g. 9:45-10:45

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład (z wykorzystaniem materiałów audio-wizualnych) i ćwiczenia


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h (praca on-line platforma MS Teams)

ćwiczenia – 15 h (praca on-line MS Teams)


Praca własna studenta:

• rozwiązywanie problemów – 4h

• przygotowanie do zajęć (w tym literatura obowiązkowa) – 30h

• przygotowanie do egzaminu – 15h

• egzamin pisemny – 1h

• konsultacje (indywidualne nauczanie w razie zaistnienia takiej potrzeby) - 30 h

• pozostała praca własna studenta_ki – 25h


w sumie: 150 h = 5 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

rachunkowość i zarządzanie finansami, rok 1

Skrócony opis:

Studenci_ki, którzy_e ukończyli_ły przedmiot „makroekonomia”, znają terminologię, teorie i zasady ekonomii, a przygotowanie to pozwoli im je wykorzystać w konkretnych sytuacjach, w dyskusjach o gospodarce i przy opracowywaniu szerszych rozwiązań ekonomicznych. Mają kompetencje wyjaśniania, interpretacji i ekstrapolacji tej wiedzy, które mogą zastosować przy podejmowaniu decyzji, czy podczas wpływania na różne obszary polityki gospodarczej. Wiedza z zakresu makroekonomii będzie mogła być wykorzystana do analizy i syntezy dostępnych danych i informacji na temat zjawisk takich jak: zagregowana podaż i popyt, rynki, pomiar makroekonomiczny, zatrudnienie, inflacja, polityka fiskalna, cykle koniunkturalne i globalne problemy gospodarcze. Odnosząc się do zdarzeń mających miejsce w realnej gospodarce będą oni mogli dokonywać ocen ilościowych i jakościowych, przedstawiając etyczne podejście do różnych rodzajów działań ekonomicznych w określonych kontekstach.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Definiowanie gospodarki w teorii ekonomicznej, podstawowe siły i instytucje gospodarcze, gospodarka w kontekście: ekonomia jako nauka społeczna, cele makroekonomiczne, makroekonomia XXI wieku

2. Teoria podaży i popytu, zróżnicowane podejścia, modele klasyczne i keynesowskie rynków, korekty rynkowe, krytyka równowagi (equilibrium), realne rynki światowe, pułapka globalnego popytu i globalnej podaży

3. Pomiar w ekonomii, zróżnicowane wskaźniki, PKB, HDI, ISEW i inne, obliczenia i perspektywa krytyczna, budżety czasu ludności a jakość życia, gender budgeting i ekonomia opieki; oszczędności, inwestycje i handel

4. Rynek pracy, formy zatrudnienia i bezrobocia, mierzenie zatrudnienia i bezrobocia w różnych krajach, kobiety i mężczyźni na rynku pracy, ubóstwo, prekariat, praca w gospodarce globalnej

5. Wahania koniunktury i cykle, stylizowany cykl koniunkturalny upraszczający założenia dotyczące zagregowanego popytu i problemu wycieków, model keynesowski, ostatni kryzys finansowy i propozycje regulacji, gwarancje zatrudnienia, bezwarunkowy dochód podstawowy lub usługi podstawowe

6. Budżet, wydatki i podatki, transfery, deficyty, rola państwa w gospodarce a polityka fiskalna, automatyczne stabilizatory; dobra publiczne, dobra wspólne, efektywność, równość i sprawiedliwość społeczna

7. Pieniądz i kryzys, polityka pieniężna, ceny i inflacja, deflacja, kreacja pieniądza i kredytu przez banki, dług, stopy procentowe, teorie heterodoksyjne, przygotowania do kolejnego kryzysu, koniec wzrostu i inne teorie związane z przyszłością gospodarki globalnej

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Assem Van den, Martijn J., Dennie Van Dolder i Richard H. Thaler. 2012. “Split or Steal? Cooperative Behavior When the Stakes Are Large.” Management Science 58(1): 2-20.

D’Alisa, Giacomo, Federico Demaria i Giorgos Kallis (red.) 2015. Degrowth. A Vocabulary for a New Era. Londyn: Routledge.

Fine, Ben i Ourania Dimakou. 2016. Macroeconomics. A Critical Companion. Londyn: PlutoPress.

Goodwin, Neva, Julie A. Nelson i Jonathan Harris. 2009. Macroeconomics in Context. Londyn: M.E. Sharpe.

Keen, Steve. 2017. Ekonomia neoklasyczna: fałszywy paradygmat, tłum. Paweł Kliber i Michał Konopczyński. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.

Kowalik, Tadeusz. 2005. Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych. Warszawa: Fundacja Innowacja.

Łapniewska, Zofia. 2013. „Budżetowanie pod kątem płci warunkiem wzrostu jakości życia mieszkanek i mieszkańców.” W: Budżetowanie wrażliwe na płeć a jakość życia, Zofia Łapniewska, Magdalena Korona, Ewa Pieszczyk i Marta Siciarek (red.), s. 12-60. Warszawa: Biuro Projektowe UNDP w Polsce.

Ménard, Claude i Mary M. Shirley (red.) 2008. Handbook of New Institutional Economics. Berlin: Springer.

Piketty, Thomas. 2015. Kapitał w XXI wieku, tłum. Andrzej Bilik. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Rogall, Holger. 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, tłum. Joanna Gilewicz. Poznań: Zysk i S-ka.

Sassen, Saskia. 2007. Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, tłum. Joanna Tegnerowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Titkow, Anna, Danuta Duch-Krzystoszek i Bogusława Budrowska. 2004. Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.

Thaler, Richard H. 2018. Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, tłum. Jacek Konieczny. Poznań: Media Rodzina.

Walby, Sylvia. 2015. Crisis. Cambridge: Polity Press.

Williamson, Stephen D. 2017. Macroeconomics. Sixth Edition. Harlow: Pearson Education Ltd.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Akerlof, George A., i Robert J. Shiller. 2017. Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, tłum. Zbigniew Matkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Carlin, Wendy i David Soskice. 2015. Macroeconomics. Institutions, Instability, and the Financial System. Oxford: Oxford University Press.

Chang, Ha-Joon. 2015. Ekonomia. Instrukcja obsługi, tłum. Barbara Szelewa. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

George, Susan. 2011. Czyj kryzys, czyja odpowiedź, tłum. Lucyna Mazur. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Kahneman, Daniel. 2012. Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. Piotr Szymczak. Poznań: Media Rodzina.

Kennedy, Margrit. 2004. Pieniądz wolny od inflacji i odsetek. Jak stworzyć środek wymiany służący nam wszystkim i chroniący Ziemię? Kraków: Wydawnictwo Zielone Brygady.

Komlos, John. 2014. What Every Economics Student Needs to Know and Doesn’t Get in the Usual Principles Text. Nowy Jork: M.E. Sharpe.

McDonald, John F. 2016. Rethinking Macroeconomics. An introduction. Londyn: Routledge.

Millet, Damien i Éric Toussaint. 2012. Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, tłum. Dariusz Zalega. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Snarr, Hal W. 2014. Learning Basic Macroeconomics. A Policy Perspective from Different Schools of Thought. Nowy Jork: Business Expert Press.

Stigliz, Joseph E. 2004. Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vogl, Joseph. 2015. Widmo kapitału, tłum. Katarzyna Sosnowska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Warufakis, Janis. 2017. A słabi muszą ulegać? Europa, polityka oszczędnościowa a zagrożenie dla globalnej stabilizacji, tłum. Robert Mitoraj. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

White, Stuart. 2008. Równość, tłum. Marcin Wilk. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Uwagi:

Ćwiczenia są obowiązkowe. Studenci_ki muszą być przygotowani_e do udziału w ćwiczeniach. Muszą również złożyć pracę pisemną na koniec ćwiczeń.

Po zakończeniu wykładu studenci_ki muszą zdać egzamin pisemny. Tylko te osoby, które zaliczyły ćwiczenia mogą przystąpić do egzaminu pisemnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.