Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKz/I2/PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku FBU - I stopnia niestacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kutera
Prowadzący grup: Joanna Bohatkiewicz-Czaicka, Małgorzata Kutera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1.Rozumie podstawowe rodzaje transakcji finansowych zachodzące między podmiotami gospodarczymi

[K_W04-2]

2.Ma wiedzę na temat zasad (standardów) regulujących system rachunkowości przedsiębiorstw

[K_W19-3]

3.Potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami prawnymi z zakresu rachunkowości

[K_U07-3]

4.Potrafi samodzielnie analizować kluczowe elementy rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw (bilans, rachunek zysków i strat)

[K_U13-3]

5.Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi z terminologią ekonomiczną z zakresu rachunkowości i finansów (zysk, strata, przychód, koszt itd.)

[K_U16-3]

6.Ma świadomość ciągłych zmian podstawowych aktów prawnych związanych z systemem rachunkowości i podatkowym, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie

[K_K01-2]


Wymagania wstępne:

Przedmioty: podstawy finansów, zarys prawa (szczególnie cywilnego i gospodarczego), mikroekonomia

Wstępne umiejętności: zagadnienia z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, podstawy mikroekonomii – rozumienie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w ekonomice przedsiębiorstw


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W04], [K_W19], [K_U07], [K_U13], [K_U16]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies w ramach ćwiczeń:

[K_W04], [K_U07], [K_U13], [K_U16]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć:

[K_K01]


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

•studia przypadków

•konsultacje

•warsztaty grupowe

•wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska ekonomicznego


Bilans punktów ECTS:

6 ECTS = 150 h, w tym:

Studia stacjonarne

•godziny kontaktowe 83

•godziny niekontaktowe 67 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

•godziny kontaktowe 53

•godziny niekontaktowe 97 (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

1. Rachunkowość finansowa jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

2. Bilans podstawowym elementem rocznego sprawozdania finansowego

3. Podstawowe zasady ewidencji operacji gospodarczych

4. Klasyfikacja i ewidencja środków pieniężnych oraz kredytów

5. Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków

6. Klasyfikacja, ewidencja i wycena zapasów

7. Wycena i ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

8. Klasyfikacja, wycena, ewidencja inwestycji długo- i krótkoterminowych

9. Kapitały własne przedsiębiorstwa – podział, wycena oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym

10. Rachunek zysków i strat – podstawowy podział przychodów i kosztów wpływających na wynik finansowy podmiotów gospodarczych

11. Pojęcie, klasyfikacja i podstawowe zasady ewidencji kosztów działalności operacyjnej

12. Szczegółowa ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej

13. Pojęcie, podział oraz ewidencja przychodów działalności podstawowej

14. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, operacji finansowych i zdarzeń nadzwyczajnych

15. Zasady ustalania wyniku finansowego

16. Roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. "Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne", M. Chodoń, K. Zasiewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2017

2. "Zbiór zadań z podstaw rachunkowości - ujęcie praktyczne", M. Chodoń, K. Zasiewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

3. „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania”, B. Gierusz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2016

4. "Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne", M. Chodoń, K. Zasiewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.