Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-EKz/I2/StOw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku FBU - I stopnia niestacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dykas
Prowadzący grup: Paweł Dykas, Jurand Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę w zakresie podstaw teorii prawdopodobieństwa, podstaw statystyki opisowej i podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa,

[K_W04-1]

2. Ma pogłębioną wiedzę na temat podstaw statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego, podstawowych rozkładów, testowania hipotez

[K_W05-1]

3. Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi rozkładami prawdopodobieństwa

[K_U07-1]

4. Posiada umiejętność stosowania podstaw statystyki matematycznej, jak np. analizy wariancji

[K_U08-1]

5. Potrafi obliczyć współczynnik korelacji i znaleźć prostą regresji

[K_U09-1]

6. Potrafi kompetentnie opisać statystycznie dane empiryczne, posiada kompetencje prowadzenia samodzielnych badań statystycznych

[K_K09-1]

7. Posiada kompetencje w zakresie podstaw statystyki matematycznej umożliwiające swobodne rozumienie i studiowanie ekonometrii, mikro-, makro-ekonomii itp. oraz nabywanie umiejętności i kompetencji w zakresie tych przedmiotów

[K_K10-1]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W04], [K_W05], [K_U07], [K_U08], [K_U09], [K_K09], [K_K10]


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• wykład

• ćwiczenia

o rozwiązywanie zadań, opis statystyczny danych empirycznych, metody analizy wariancji, korelacji i regresji, podstawy wnioskowania, praktyczne zastosowania

• konsultacje


Bilans punktów ECTS:

6 ECTS t.j (6 x 25 godz. = 150 godz.)

w tym:

studia stacjonarne: 82 godziny kontaktowe i 68 godziny niekontaktowych (praca własna studenta)

studia niestacjonarne: 52 godziny kontaktowe i 98 godziny niekontaktowych (praca własna studenta)


Pełny opis:

Podstawy teorii prawdopodobieństwa

- A priori

- Częstości

- Subiektywne

Miary położenia i miary rozproszenia

Metody pobierania prób badawczych

- Próby reprezentatywne

-- Próby losowe

-- Próby kryterialne

Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa i ich zastosowanie w statystyce

-Rozkłady dyskretne

-- Rozkład binominalny, rozkład Poisson

- Rozkłady ciągłe

-- Rozkład normalny

-- Rozkład t-studenta

-- Rozkład Chi-kwadrat

-- Rozkład F – Snedecora-Fishera

Analiza wariancji – model jednoczynnikowy ANOVA

Analiza wariancji – model dwuczynnikowy ANOVA

Analiza regresji – prosta regresji

Testowanie hipotez dot regresji: istotność współczynnika b i β.

Analiza korelacji, testowanie hipotezy dot. istotności r–Pearsona

Testy nieparametryczne

Literatura:

Literatura podstawowa

Greń J., 1976. Statystyka matematyczna modele i zadania. Warszawa: PWN.

Jóźwiak J., Podgórski J., 2006. Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.

StatisticaTMPL, StatSoft Polska.

Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2002. Metody statystyczne: zadania i sprawdziany. Warszawa: PWE.

Zieliński R., 1972. Tablice Statystyczne. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca

Weiss Neil A. 2008. Elementary Statistics, Pearson Education.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.