Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dbfm/I1/S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statistics
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-E191-2SO - BaFM, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Business and Finance Management - II st. sta. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jurand Skrzypek
Prowadzący grup: Jurand Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W wyniku realizacji kursu, student:

- zna podstawowe metody statystyczne, używane zarówno w biznesie, jak i w badaniach naukowych;

- jest w stanie wykonać wnioskowanie statystyczne na podstawie próbki;

- może określić stopień zależności zachodzący pomiędzy dwiema cechami statystycznymi;

- wie jak wyrazić dynamikę różnych zjawisk.

Wymagania wstępne:

Podstawowa matematyka na poziomie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

- 2 kolokwia, z których można uzyskać maksymalnie 100 punktów proc.

Skala ocen:

55-65% - 3

66-75% - 3,5

76-85% - 4

86-93% - 4,5

94-100% - 5


Oraz dodatkowo:

- aktywność na zajęciach (maksymalnie 10 punktów procentowych);

- obecność na wszystkich zajęciach (5 punktów procentowych).


Dozwolone maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

2 kolokwia, jedno w połowie semestru, drugie na ostatnich zajęciach. Kryteria oceny podano w pozycji "Forma i warunki zaliczenia".

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, wykład tradycyjny, konwersatorium, rozwiązywanie zadań, quiz.

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 godz., w tym:

60 godz. kontaktowych i 40 godz. niekontaktowych (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(nie dotyczy)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Business and Finance Management, rok 1

Skrócony opis:

1. Podstawowe pojęcia.

2. Miary położenia.

3. Miary rozproszenia.

4. Wnioskowanie statystyczne.

5. Miary zależności.

6. Indeksy statystyczne.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia: operator sumy i iloczynu, szeregi statystyczne.

2. Miary położenia: klasyczne i nieklasyczne miary położenia, w tym średnia arytmetyczna, mediana, moda, kwartyle.

3. Miary rozproszenia: klasyczne i nieklasyczne miary rozproszenia, w tym wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, współczynniki zmienności.

4. Wnioskowanie statystyczne: estymacja przedziałowa, testowanie hipotez statystycznych.

5. Miary zależności: kowariancja, współczynnik korelacji Pearsona, współczynnik determinacji, analiza regresji liniowej

6. Indeksy statystyczne: indeksy jednopodstawowe i łańcuchowe.

Literatura:

Z bazy Springer, zakupionej przez UJ (http://www.bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione-lista-alfabetyczna):

1. Andersen E.B., Jensen N.-E., Kousgaard N., Statistics for Economics, Business Administration, and the Social Sciences, Berlin: Springer, 1987.

2. Josselin J.-M., Le Maux B., Statistical tools for Program Evaluation, Cham: Springer, 2017.

3. Maxwell A.E., Basic statistics for medical and science students, London: Chapman and Hall, 1978.

4. Mulholland H., Jones C.R., Fundamentals of Statistics, New York: Spinger and Business Media, 1968.

Z Biblioteki Wydziałowej:

1. Jarrell S., Basic Statistics, Wm. C. Brown Publishers, 1994.

2. Salvia A.A., Introduction to statistics, Philadelphia [etc.]: Saunders College Publishing, 1990

3. Weimer R., Statistics, Dubuque, 1993.

Źródła internetowe:

1. Isotalo J., Basics of Statistics, url: http://www.mv.helsinki.fi/home/jmisotal/BoS.pdf.

2. Nicholas J., Introduction to descriptive statistics, 2006, url: https://sydney.edu.au/stuserv/documents/maths_learning_centre/descstats2010web.pdf.

Literatura uzupełniająca:

1. Biagini F., Campanino M., Elements of Probability and Statistics, Springer, 2006.

2. Luderer B., Nollau V., Vetters K., Mathematical formulas for Economists. Fourth Edition, BerlinŁ Spinger, 2010.

Uwagi:

(brak uwag)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.