Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ-Z/dfic/II2/KZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola zarządcza
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0202-2SO - Finanse i controlling, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów i controllingu - II st. stacjonarne sem. letni (20/21)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bohatkiewicz-Czaicka
Prowadzący grup: Joanna Bohatkiewicz-Czaicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celami przedmiotu są: przekazanie wiedzy o roli i zadaniach kontroli zarządczej; nauczenie standardów kontroli zarządczej; nauczenie korzystania z różnych źródeł informacji.

Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Polsce i na świecie

[K_W04-2]

2. Ma pogłębioną wiedzę na temat standardów kontroli zarządczej obowiązujących w Polsce oraz w skali ogólnoświatowej

[K_W05-3]

3. Zna główne przepisy regulujące kontrolę zarządczą

[K_W15-2]

4. Potrafi stosować obowiązujące wytyczne z zakresu wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostce

[K_U03-3]

5. Ma podstawowe umiejętności uczestniczenia w ocenie kontroli zarządczej w jednostce

[K_U12-3]

6. Posiada umiejętność posługiwania się wybranymi przepisami prawa z zakresu kontroli zarządczej

[K_U09-3]

7. Ma pełną świadomość roli kontroli zarządczej w sektorze publicznym i niepublicznym oraz jest otwarty na poszerzanie kwalifikacji zawodowych

[K_K07-2]


Wymagania wstępne:

Przedmioty: podstawy zarządzania operacyjnego, rachunkowość finansowa, finanse, analiza ekonomiczna, mikroekonomia, prawo (szczególnie prawo gospodarcze, cywilne), audyt wewnętrzny

Wstępne umiejętności: zagadnienia z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, podstawy zarządzania operacyjnego, analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena sytuacji majątkowo-finansowej, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, prawa pracy.


Forma i warunki zaliczenia:

Do USOSa wpisywana będzie ocena.

Zaliczenie zdobywa się od osiągnięcia 51% punktów.


0% - 50% dopuszczający (2,0) = brak zaliczenia

51% - 59% dostateczny (3,0)

60% - 69% dostateczny plus (3,5)

70% - 79% dobry (4,0)

80% - 89% dobry plus (4,5)

90% - 100% (5,0)


Projekt nie będzie prezentowany za pomocą prezentacji PowerPoint, ale zostanie przesłany na adres mailowy prowadzącej w formie PDF, doc albo docx.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie projektu zaliczeniowego:

[K_W04], [K_W05], [K_W15], [K_U03], [K_U09]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies:

[K_U03], [K_U09]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć:

[K_K07]


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• studia przypadków

• wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska ekonomicznego

• konsultacje


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 43

• godziny niekontaktowe 32 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 26

• godziny niekontaktowe 49 (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Historia kontroli zarządczej w zarysie

2. Istota i cele systemu kontroli zarządczej

3. Nowoczesna zintegrowana koncepcja ramowa kontroli wewnętrznej według standardu COSO

4. Elementy systemu kontroli zarządczej: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena

5. Proces wdrażania kontroli zarządczej w jednostce

6. Zadania kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej

7. Zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach kontroli zarządczej

8. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

9. Plan działalności i sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostki

10. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Pełny opis:

1. Historia kontroli zarządczej w zarysie

2. Istota i cele systemu kontroli zarządczej

3. Nowoczesna zintegrowana koncepcja ramowa kontroli wewnętrznej według standardu COSO

4. Elementy systemu kontroli zarządczej: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena

5. Proces wdrażania kontroli zarządczej w jednostce

6. Zadania kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej

7. Zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach kontroli zarządczej

8. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

9. Plan działalności i sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostki

10. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Dolnicki B., Małecka – Łyszczek M., Mączyński M., Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity), Dział I Rozdział 6. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, https://www.gov.pl/web/finanse/standardy-i-wytyczne-kontrola-zarzadcza. Literatura uzupełniająca: Brożyna E., Piaszczyk A., Kontrola – wybrane zagadnienia. Vademecum z zakresu wdrażania kontroli zarządczej oraz wykonywania kontroli zewnętrznych, Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż”, Lublin 2013. Nowe kierunki organizacji i zarządzania, red. B. Glinka, M. Kostera, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bohatkiewicz-Czaicka
Prowadzący grup: Joanna Bohatkiewicz-Czaicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celami przedmiotu są: przekazanie wiedzy o roli i zadaniach kontroli zarządczej; nauczenie standardów kontroli zarządczej; nauczenie korzystania z różnych źródeł informacji.

Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Polsce i na świecie

[K_W04-2]

2. Ma pogłębioną wiedzę na temat standardów kontroli zarządczej obowiązujących w Polsce oraz w skali ogólnoświatowej

[K_W05-3]

3. Zna główne przepisy regulujące kontrolę zarządczą

[K_W15-2]

4. Potrafi stosować obowiązujące wytyczne z zakresu wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostce

[K_U03-3]

5. Ma podstawowe umiejętności uczestniczenia w ocenie kontroli zarządczej w jednostce

[K_U12-3]

6. Posiada umiejętność posługiwania się wybranymi przepisami prawa z zakresu kontroli zarządczej

[K_U09-3]

7. Ma pełną świadomość roli kontroli zarządczej w sektorze publicznym i niepublicznym oraz jest otwarty na poszerzanie kwalifikacji zawodowych

[K_K07-2]


Wymagania wstępne:

Przedmioty: podstawy zarządzania operacyjnego, rachunkowość finansowa, finanse, analiza ekonomiczna, mikroekonomia, prawo (szczególnie prawo gospodarcze, cywilne), audyt wewnętrzny

Wstępne umiejętności: zagadnienia z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, podstawy zarządzania operacyjnego, analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena sytuacji majątkowo-finansowej, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, prawa pracy.


Forma i warunki zaliczenia:

Do USOSa wpisywana będzie ocena.

Zaliczenie zdobywa się od osiągnięcia 51% punktów.


0% - 50% dopuszczający (2,0) = brak zaliczenia

51% - 59% dostateczny (3,0)

60% - 69% dostateczny plus (3,5)

70% - 79% dobry (4,0)

80% - 89% dobry plus (4,5)

90% - 100% (5,0)


Projekt nie będzie prezentowany za pomocą prezentacji PowerPoint, ale zostanie przesłany na adres mailowy prowadzącej w formie PDF, doc albo docx.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie projektu zaliczeniowego:

[K_W04], [K_W05], [K_W15], [K_U03], [K_U09]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies:

[K_U03], [K_U09]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję podczas zajęć:

[K_K07]


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• studia przypadków

• wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska ekonomicznego

• konsultacje


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 43

• godziny niekontaktowe 32 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 26

• godziny niekontaktowe 49 (praca własna studenta)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Historia kontroli zarządczej w zarysie

2. Istota i cele systemu kontroli zarządczej

3. Nowoczesna zintegrowana koncepcja ramowa kontroli wewnętrznej według standardu COSO

4. Elementy systemu kontroli zarządczej: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena

5. Proces wdrażania kontroli zarządczej w jednostce

6. Zadania kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej

7. Zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach kontroli zarządczej

8. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

9. Plan działalności i sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostki

10. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Pełny opis:

1. Historia kontroli zarządczej w zarysie

2. Istota i cele systemu kontroli zarządczej

3. Nowoczesna zintegrowana koncepcja ramowa kontroli wewnętrznej według standardu COSO

4. Elementy systemu kontroli zarządczej: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena

5. Proces wdrażania kontroli zarządczej w jednostce

6. Zadania kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej

7. Zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach kontroli zarządczej

8. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

9. Plan działalności i sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostki

10. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Dolnicki B., Małecka – Łyszczek M., Mączyński M., Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity), Dział I Rozdział 6. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, https://www.gov.pl/web/finanse/standardy-i-wytyczne-kontrola-zarzadcza. Literatura uzupełniająca: Brożyna E., Piaszczyk A., Kontrola – wybrane zagadnienia. Vademecum z zakresu wdrażania kontroli zarządczej oraz wykonywania kontroli zewnętrznych, Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż”, Lublin 2013. Nowe kierunki organizacji i zarządzania, red. B. Glinka, M. Kostera, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.