Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II st

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-1s.ZK.Bara Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II st
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 15.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Barańska
Prowadzący grup: Katarzyna Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Celem jest napisanie pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu, student powinien:

- znać metodologię badań dotyczących zarządzania w naukach humanistycznych, zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu oraz w antropologii kulturowej i potrafi zastosować jej metodologie do zarządzania.

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji kultury,

potrafi poddać krytycznej analizie dane dotyczące funkcjonowania instytucji kultury

- potrafi poddać krytycznej analizie opis kulturowego otoczenia organizacji i wyciągnąć z niego wnioski

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze, potrafi również integrować wiedzę z różnych dyscyplin badawczych.

- potrafi samodzielnie przygotować założenia projektu naukowo-badawczego, a także przygotować wstępny plan pracy magisterskiej. Poprawnie buduje bibliografię do pracy mgr.


Wymagania wstępne:

zaliczenie seminarium I roku SUM

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na podstawie napisanych fragmentów pracy i przedstawionego konspektu pracy. Czynny, bieżący udział w seminarium. Kontakt mailowy z prowadzącym.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Udział w zajęciach, sukcesywne sprawdzanie postępów.Ocena pracy studentów odbywa się podczas indywidualnych konsultacji. Oceniane są postępy przy pisaniu pracy magisterskiej, ujęcie tematu, zgromadzone i przeczytana literatura, przeprowadzone badania własne

Metody dydaktyczne:

seminarium, konwersatorium, analiza przypadków.

Bilans punktów ECTS:

Konsultacje, pogadanki, dyskusje, konwersatoria (60 godzin) – 5 ECTS

Lektura tekstów niezbędnych do napisania pracy magisterskiej (ew. badań własnych) wraz z konsultacjami (60 godzin) – 5 ECTS

Opracowanie kolejnych etapów pracy magisterskiej, konsultacje z prowadzącym seminarium (60 godzin) – 5 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na seminarium zapraszam studentów zainteresowanych antropologicznym ujęciem zarządzania. Obszary moich zainteresowań koncentrują się wokół takich zagadnień jak: muzea (!), antropologia organizacji, rola rytuałów i obyczajów w instytucji, funkcjonowanie instytucji kultury w otoczeniu, rola menedżerów i pracowników kultury, etykieta w instytucjach kultury, kultura ludowa i współczesna.

Pełny opis:

Na seminarium zapraszam studentów zainteresowanych antropologicznym ujęciem zarządzania. Obszary moich zainteresowań koncentrują się wokół takich zagadnień jak: muzea (!), antropologia organizacji, rola rytuałów i obyczajów w instytucji, funkcjonowanie instytucji kultury w otoczeniu, rola menedżerów i pracowników kultury, etykieta w instytucjach kultury, kultura ludowa i współczesna.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca, jej tematyka i zakres są uzależnione od zainteresowań studentów i za każdym razem dopasowywane do indywidualnych zainteresowań seminarzysty.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.