Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I st

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-1s.ZK.IGór Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I st
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Góral
Prowadzący grup: Anna Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:


Innowacje, przedsiębiorczość, kreatywność – to słowa klucze, które w ostatnich dekadach zdominowały dyskusje prowadzone zarówno przez praktyków, jak i teoretyków zarządzania.

W sposób szczególny przejawiają się w działaniach dedykowanych dziedzictwu, są to m.in. przedsięwzięcia mające na celu poszukiwanie dziedzictwa danej społeczności, projekty na rzecz jego popularyzacji wykorzystujące nowe technologie, czy będące bodźcem do rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu.

Zadaniem seminarzystów będzie krytyczna analiza wybranego zjawiska w zakresie zarządzania dziedzictwem w kontekście jego roli w kształtowaniu rozwoju regionalnego. Tło teoretyczne dla prowadzonych przez studentów rozważań stanowić winny najnowsze trendy w zarządzaniu dziedzictwem i rozwojem lokalnym. Mile widziane są tematy nowatorskie.


W ramach seminarium można przygotować prace magisterskie w oparciu metodologii „badań w działaniu”.


Efekty kształcenia:

WIEDZA

- Student zna w pogłębionym stopniu teorie z zakresu problematyki prowadzonych badań do pracy dyplomowej oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu badań w działaniu i partycypacyjnych badań w działaniu.

- Student metodologię badań dotyczących zarządzania w naukach humanistycznych, zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu.

- Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji kultury, a także potrafi poddać krytycznej analizie dane dotyczące funkcjonowania organizacji kultury.

- Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji, w których prowadzi badania w działaniu.


UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi sformułować problem badawczy pracy dyplomowej, dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze korzystając z metodologii badań w działaniu.

- Posiada umiejętność dialogowania z uczestnikami organizacji poddanej badaniom w działaniu.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student potrafi pozyskiwać wiedzę i rozumienie organizacji w kontaktach interpersonalnych.

- Potrafi inspirować uczestników badanej organizacji do twórczego rozwiazywania problemów.


Wymagania wstępne:

podstawy metodologii badawczej

Forma i warunki zaliczenia:

Seminarzyści prowadzić będą autorskie badania terenowe przy wykorzystaniu jakościowych metod i technik badawczych wywodzących się z etnografii i antropologii organizacji, takich jak wywiady, obserwacja, analiza tekstów i inne. Pierwszy semestr poświęcony zostanie dyskusji na temat zarządzania humanistycznego, metodologii jakościowej (w sposób szczególny uwaga skupiona zostanie na metodologii badań w działaniu), stawiania problemów i pytań badawczych, formułowania tez i celów pracy naukowej. Drugi i trzeci semestr poświęcony zostanie na przeprowadzenie badań terenowych, prezentację i konsultację wyników badań w trakcie seminarium oraz na napisanie pracy.


Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest wybór terenu badawczego i uzyskanie zgody na przeprowadzenie badań w wybranej organizacji, a także zaliczenie wprowadzenia (opis metodologii i stanu badań) oraz przedstawienie schematu projektowanych badań.

Do końca drugiego semestru konieczne jest przedstawienie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej.

Warunkiem zaliczenia trzeciego semestru, a także ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia będzie złożenie pracy magisterskiej jest przedstawienie całej pracy magisterskiej przyjętej do obrony.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia sprawdzane będą na bieżąco na zajęciach, podczas których studenci będą pracowali nad tekstami obowiązkowymi, a także w oparciu o regularnie przesyłane do weryfikacji fragmenty pracy magisterskiej, a także prezentowane systematycznie wyniki badań własnych.

Metody dydaktyczne:

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja).


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

seminarium – 90 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 120 h

• lektura tekstów obowiązkowych – 60 h

• konsultacje - 60 h


w sumie: 330 h = 18 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 2

Skrócony opis:

Innowacje, przedsiębiorczość, kreatywność – to słowa klucze, które w ostatnich dekadach zdominowały dyskusje prowadzone zarówno przez praktyków, jak i teoretyków zarządzania.

W sposób szczególny przejawiają się w działaniach dedykowanych dziedzictwu, są to m.in. przedsięwzięcia mające na celu poszukiwanie dziedzictwa danej społeczności, projekty na rzecz jego popularyzacji wykorzystujące nowe technologie, czy będące bodźcem do rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu.

Zadaniem seminarzystów będzie krytyczna analiza wybranego zjawiska w zakresie zarządzania dziedzictwem w kontekście jego roli w kształtowaniu rozwoju regionalnego. Tło teoretyczne dla prowadzonych przez studentów rozważań stanowić winny najnowsze trendy w zarządzaniu dziedzictwem i rozwojem lokalnym. Mile widziane są tematy nowatorskie.

W ramach seminarium można przygotować prace magisterskie w oparciu metodologii „badań w działaniu”.

Pełny opis:

Innowacje, przedsiębiorczość, kreatywność – to słowa klucze, które w ostatnich dekadach zdominowały dyskusje prowadzone zarówno przez praktyków, jak i teoretyków zarządzania.

W sposób szczególny przejawiają się w działaniach dedykowanych dziedzictwu, są to m.in. przedsięwzięcia mające na celu poszukiwanie dziedzictwa danej społeczności, projekty na rzecz jego popularyzacji wykorzystujące nowe technologie, czy będące bodźcem do rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu.

Zadaniem seminarzystów będzie krytyczna analiza wybranego zjawiska w zakresie zarządzania dziedzictwem w kontekście jego roli w kształtowaniu rozwoju regionalnego. Tło teoretyczne dla prowadzonych przez studentów rozważań stanowić winny najnowsze trendy w zarządzaniu dziedzictwem i rozwojem lokalnym. Mile widziane są tematy nowatorskie.

W ramach seminarium można przygotować prace magisterskie w oparciu metodologii „badań w działaniu”.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: WUJ

Sułkowski, Ł. (2012a). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Literatura uzupełniająca:

Batko, R. (2013). Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec: organizacja publiczna w płynnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sredno.

Berger, P. L., i Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiredzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji: organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Denzin, N. K., i Lincoln, Y. S. (red.). (2009). Metody badań jakościowych (Tom. 1 i 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur: wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Glinka, B., i Kostera, M. (red.). (2012). Nowe kierunki w zarządzaniu: podręcznik akademicki. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Hatch, M. J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.). (2012a). Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (red.). (2012b). Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (2013). Życie wirtualnych dzikich. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji: metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Morgan, G. (1999). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Morgan, G. (2001). Wyobraźnia organizacyjna: nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman, D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sułkowski, Ł. (2012a). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sułkowski, Ł. (2012b). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.

Sułkowski Ł., Zawadzki M. (red.) 2014. Krytyczny nurt zarządzania. Warszawa: Difin.

Zawadzki M. 2014. Nurt krytyczny w zarządzaniu: kultura, edukacja, teoria. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

LEKTURY DLA STUDENTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH PRACE MAGISTERSKIE W OPARCIU O BADANIA W DZIAŁANIU

Lektury obowiązkowe

Chrostowski, A., Jemielniak, D. (2008), Action Research w teorii organizacji i zarządzania, „Organizacja i Kierowanie”, 1(131), s. 41-56.

Coghlan, D. (2003), Practicioner Research for Organizational Knowledge. Mechanistic- and Organistic-oriented Approach to Insider Action Research, „Management Learning” 34(4), s. 451-463.

Dobiasz-Krysiak, M., (2016), Cykl, suwak i dobra praktyka. O etnoanimacyjnych badaniach w działaniu, „Kultura Współczesna”, 5, s. 85-99.

Fine, M., Torre, M.E., Boudin, K., Bowen, I., Clark, J., Hylton, D., Martinez, M., Missy, Roberts, R.A., Smart, P., Upegui, D., Participatory Action Research: From Within and Beyond Prison Bars, „Action Research”, 4 (3), s. 173-198.

Hynes, G., Coghlan, D., Mccarran, M. (2012) Participation as a multi-voiced process: Action research in the acute hospital environment, „Action Research”, 10(3), s. 293-312.

McManners, P., (2016), The action research case study approach: A methodology for complex challenges such as sustainability in aviation, „Action Research”, 14(2), s. 201-216.

Sadura, P., Murawska, K., Olko, D. (2016), Klasa i kultura. Interwencja w klasowy kontekst działania instytucji, „Kultura Współczesna”, nr 5, s. 100-117.

Stoudt, B. G., (2009), The Role of Language & Discourse in the Investigation of Privilege: Using Participatory Action Research to Discuss Theory, Develop Methodology, & Interrupt Power, „Urban Review: Issues and Ideas in Public Education, 41(7), s. 7-28.

Stoudt, B. G., (2012), „This is exactly what this study is all about and it is happening right in front of me!” Using Participatory action research to awaken a sense of injustice within a privileged institution, „Masculinity and Social Change”, 1(2), s. 134-164.

Susman G. I., Evered R. D. (2010), Ocena naukowych walorów badań w działaniu [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, [w:] H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Wrocław, s. 89-115.

The SAGE Encyclopedia of Action Research, D. Coghlan, (2014), M. Brydon-Miller (red.), London: SAGE Publications.

Lektury uzupełniające

Burns, D. et al. (2014), Participatory Organizational Research: Examining Voice on the Co-production of Knowledge, „British Journal of Management”, 25, s. 133-144.

Cahill, C. (2013), The Road Less Traveled: Transcultural Community Building [w:] J. Hou (red.) Transcultural Cities: Border-crossing and Placemaking. Routledge, s. 193-206.

Cronholm, S., Goldkhul, G. (2003), Understanding the practice of action research, 2nd European Conference on Research Methods in Business and Management.

Espinoza, A.E., Osorio-Parraguez, P., Reyes, P. (2015) Interdisciplinary-action-research: Post-earthquake interventions with older people in Chile, „Action Research” 14(3), s. 276-294.

McKnee, A., Markless, S., (2017), Using action learning sets to support students managing transition into the clinical learning environment in a UK medical school, „Action Learning Research and Practice”, 14(3), s. 275-285.

Nielsen, H., Lyhne, I. (2016), Adding action to the interview: Conceptualizing an interview approach inspired by action research elements, „Action Research”, 14(1), s. 54-71.

Sałkowska, M., (2011), Czy można badać bez zaangażowania?, „Animacja Życia Publicznego”, 2(5), s. 16-17.

Torre, M. E., (2009), Participatory Action Research and Critical Race Theory. Fueling Spaces for Nos-otras to Research, „The Urban Review”, 41 (1), s. 106–120.

Tuck, E. (2009), Re-visioning Action: Participatory Action Research and Indigenous Theories of Change, „The Urban Review”, 41(1), s. 47-65.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.