Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I st

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-1s.ZK.IGaw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I st
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Gaweł
Prowadzący grup: Łukasz Gaweł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Seminarium magisterskie służy opracowaniu indywidualnego projektu badawczego, którego efektem ma być postanie pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu, student powinien:

- znać metodologię badań dotyczących zarządzania w naukach humanistycznych, w tym zarządzania mediami (K_W01)

- zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (K_W02)

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji medialnych (K_W04)

- zna historię rozwoju nauk o zarządzaniu mediami na poziomie podstawowym (K_W06)

- ma uporządkowaną wiedzę obejmującą najważniejsze teorie opisujące zjawisko mediów i ich historyczny rozwój (K_W24)

- potrafi poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie samodzielne wnioski (K_U01)

- potrafi poddać krytycznej obserwacji organizacje medialne oraz wyciągnąć z niej wnioski (K_U02)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze (K_U03)

- potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych (K_U04)

- potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk o zarządzaniu (K_U05)

- potrafi identyfikować problemy występujące w organizacjach medialnych szukać ich rozwiązania - potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych (K_U06)

- potrafi samodzielnie zakreślić opracowywany zakres badawczy, potrafi postawić i zweryfikować tezy, dobrać odpowiednią bibliografię oraz dokonać selekcji źródeł, jak również skomponować i zredagować wypowiedź ustną lub pisemną - potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych (K_U07)

- potrafi samodzielnie przygotować założenia projektu naukowo-badawczego, jak również skutecznie przeprowadzić go przez fazę realizacji - potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych (K_U10)

-umie wyjaśnić charakterystyczne cechy dyskursu medialnego - potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych (K_U16)

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób (K_K01)

- efektywnie organizuje prace własną i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania (K_K07)

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K10)

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K011)

- dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne i przekazy medialne (K_K13)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

I semestr seminarium kończy się opracowaniem tematu pracy magisterskiej, zestawu pytań badawczych oraz wypełnieniem abstraktu pracy magisterskiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena postępu pracy nad projektem; zaliczenie semestru wymaga pozytywnej oceny abstraktu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Seminarium, konwersatorium, dyskusja.

Bilans punktów ECTS:

Poniżej przedstawiono łączny bilans punktów ECTS dla całego modułu (3 semestry):

Konsultacje, pogadanki, dyskusje, konwersatoria (60 godzin) – 4 ECTS

Lektura tekstów niezbędnych do napisania pracy magisterskiej (ew. badań własnych) wraz z konsultacjami (105 godzin) – 4 ECTS

Opracowanie kolejnych etapów pracy magisterskiej, konsultacje z prowadzącym seminarium (105 godzin) – 4 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Literatura:

Zestaw lektur dostosowany do indywidualnych potrzeb studentów - indywidualnych projektów badawczych. Ogólnie zalecana literatura:

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych, Warszawa 2013.

Zendrowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Maćkiewicz J, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996.

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.