Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II st

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-1s.ZKM.Plu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II st
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 15.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pluszyńska
Prowadzący grup: Anna Pluszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza

K_W02


Dodatkowo:

Student zna w pogłębionym stopniu teorie z zakresu problematyki prowadzonych badań do pracy dyplomowej oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu badań w działaniu i partycypacyjnych badań w działaniu - P6(7)S_WG


Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji, w których prowadzi badania w działaniu - P6(7)S_WK


Umiejętności

K_U01

K_U03

K_U05

K_U12


Dodatkowo:


Potrafi sformułować problem badawczy pracy dyplomowej, dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze korzystając z metodologii badań w działaniu - P6(7)S_UW


Posiada umiejętność komunikowania z uczestnikami organizacji poddanej badaniom w działaniu - P6(7)S_UO


Kompetencje społeczne

K_K02

K_K07

K_K10


Dodatkowo:


Student potrafi pozyskiwać wiedzę i rozumienie organizacji w kontaktach interpersonalnych - P6(7)S_KK


Potrafi inspirować uczestników badanej organizacji do twórczego rozwiązywania problemów - P6(7)S_KO

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

2 semestr - zakończenie badań, opracowanie wniosków i oddanie dwóch kolejnych rozdziałów pracy

3 semestr - zakończenie pracy


Warunki zaliczenia:

1.aktywny udział w zajęciach

2. indywidualne konsultacje

3. terminowe oddawanie poszczególnych części pracy

4. terminowe wprowadzanie poprawek

5. działania badawcze zgodnie z ustaleniami z promotorką

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Ocena zaangażowania.

2. Ocena postępów i umiejętności badawczych.

3. Sprawdzanie postępów.

4. Indywidualne spotkania poświęcone pracy.


Kryteriami oceniania pracy są:

- Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?

- Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejność rozdziałów, kompletność tez itp.

- Merytoryczna ocena

- Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie?

- Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł

- Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)

- Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)

Promotor może nie przyjąć pracy, jeśli jej poziom będzie znacząco odbiegał od oczekiwanych standardów zarówno związanych z kształceniem na kierunku, jak i etycznych (praca niesamodzielna).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

– udział w zajęciach i indywidualne konsultacje

– przygotowanie i przeprowadzenie badań

– przygotowanie rozprawy licencjackiej

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Seminarium dotyczyć będzie nowatorskich możliwości badania zjawisk w obszarze szeroko rozumianego zarządzania kulturą i mediami.

Zajęcia są realizowane w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”.

Pełny opis:

Uczestnicy seminarium będą mieli możliwość rozwijania własnych, nietypowych pomysłów badawczych, wykraczających poza standardową metodologię i koncepcję myślenia w pracach zaliczeniowych.

W ramach seminarium będzie istniała możliwość napisania pracy w nurcie "action research" we współpracy z wybranymi krakowskimi instytucjami kultury. Związane jest to z realizowanym w Instytucie Kultury UJ i Instytucie Spraw Publicznych UJ projektem.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

Chrostowski, A., Jemielniak, D. (2008), Action Research w teorii organizacji i zarządzania, „Organizacja i Kierowanie”, 1(131), s. 41-56.

Coghlan, D. (2003), Practicioner Research for Organizational Knowledge. Mechanistic- and Organistic-oriented Approach to Insider Action Research, „Management Learning” 34(4), s. 451-463.

Czarniawska, B. (2010), Trochę inna teoria organizacji: organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Poltext.

Dobiasz-Krysiak, M., (2016), Cykl, suwak i dobra praktyka. O etnoanimacyjnych badaniach w działaniu, „Kultura Współczesna”, 5, s. 85-99.

Fine, M., Torre, M.E., Boudin, K., Bowen, I., Clark, J., Hylton, D., Martinez, M., Missy, Roberts, R.A., Smart, P., Upegui, D., Participatory Action Research: From Within and Beyond Prison Bars, „Action Research”, 4 (3), s. 173-198.

Hynes, G., Coghlan, D., Mccarran, M. (2012) Participation as a multi-voiced process: Action research in the acute hospital environment, „Action Research”, 10(3), s. 293-312.

Kostera, M.,(red.). Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki. Warszawa: WAiP.

Kostera, M., Śliwa M. (red.). Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura. Warszawa: WAiP.

McManners, P., (2016), The action research case study approach: A methodology for complex challenges such as sustainability in aviation, „Action Research”, 14(2), s. 201-216.

Sadura, P., Murawska, K., Olko, D. (2016), Klasa i kultura. Interwencja w klasowy kontekst działania instytucji, „Kultura Współczesna”, nr 5, s. 100-117.

Stoudt, B. G., (2009), The Role of Language & Discourse in the Investigation of Privilege: Using Participatory Action Research to Discuss Theory, Develop Methodology, & Interrupt Power, „Urban Review: Issues and Ideas in Public Education, 41(7), s. 7-28.

Stoudt, B. G., (2012), „This is exactly what this study is all about and it is happening right in front of me!” Using Participatory action research to awaken a sense of injustice within a privileged institution, „Masculinity and Social Change”, 1(2), s. 134-164.

Sułkowski, Ł. (2005). Epistemologia w naukach o zarządzaniu. Warszawa: PWE.

Susman G. I., Evered R. D. (2010), Ocena naukowych walorów badań w działaniu [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, [w:] H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Wrocław, s. 89-115.

The SAGE Encyclopedia of Action Research, D. Coghlan, (2014), M. Brydon-Miller (red.), London: SAGE Publications.

Lektury uzupełniające

Burns, D. et al. (2014), Participatory Organizational Research: Examining Voice on the Co-production of Knowledge, „British Journal of Management”, 25, s. 133-144.

Cahill, C. (2013), The Road Less Traveled: Transcultural Community Building [w:] J. Hou (red.) Transcultural Cities: Border-crossing and Placemaking. Routledge, s. 193-206.

Cronholm, S., Goldkhul, G. (2003), Understanding the practice of action research, 2nd European Conference on Research Methods in Business and Management.

Espinoza, A.E., Osorio-Parraguez, P., Reyes, P. (2015) Interdisciplinary-action-research: Post-earthquake interventions with older people in Chile, „Action Research” 14(3), s. 276-294.

M. J. Hatch. 2002. Teoria organizacji. Warszawa: PWN.

Hatch, M.J., Kostera, M., Koźmiński, A. (2010) Trzy oblicza przywództwa: menedżer, artysta, kapłan. Przeł. T. Wrzesiewski. Warszawa: WAiP

Kostera, M. (1996) Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: PWE

Kostera, M., (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer

McKnee, A., Markless, S., (2017), Using action learning sets to support students managing transition into the clinical learning environment in a UK medical school, „Action Learning Research and Practice”, 14(3), s. 275-285.

Nielsen, H., Lyhne, I. (2016), Adding action to the interview: Conceptualizing an interview approach inspired by action research elements, „Action Research”, 14(1), s. 54-71.

Sałkowska, M., (2011), Czy można badać bez zaangażowania?, „Animacja Życia Publicznego”, 2(5), s. 16-17.

Torre, M. E., (2009), Participatory Action Research and Critical Race Theory. Fueling Spaces for Nos-otras to Research, „The Urban Review”, 41 (1), s. 106–120.

Tuck, E. (2009), Re-visioning Action: Participatory Action Research and Indigenous Theories of Change, „The Urban Review”, 41(1), s. 47-65.

Uwagi:

Wymagana jest gotowość do systematycznej pracy. Brak oddania zaplanowanych prac cząstkowych skutkuje niezaliczeniem semestru. Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.