Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.10IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Plebańczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Plebańczyk, Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych pojęć i zasad zarządzania strategicznego.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Na zakończenie uczestnik kursu:

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji

• zna reguły i zasady zarządzania strategicznego

• ma pogłębioną wiedzę na temat teorii zarządzania strategicznego i szkół strategii

• zna i rozumie konieczność poznawania koncepcji zarządzania strategicznego jako źródła wiedzy i inspiracji do oddziaływania na rozwój przedsiębiorstwa przez strategię

• zna i poprawnie posługuje się profesjonalną terminologią z zakresu zarządzania strategicznego

• precyzyjnie i wyczerpująco wyjaśnia miejsce, rolę, narzędzia analizy strategicznej w procesie zarządzania strategicznego

• ma rozszerzoną wiedzę z zakresu budowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa

• zna literaturę przedmiotu.Umiejętności

Na zakończenie uczestnik kursu:

• potrafi samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na pojawiające się problemy zarządzania strategicznego

• posiada umiejętność doboru, selekcji i oceny źródeł informacji strategicznych pozyskiwanych na potrzeby formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa

• potrafi zastosować metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu strategicznym

• posiada umiejętność w zakresie wykorzystania metod analizy strategicznej zarówno w odniesieniu do diagnozy potencjału przedsiębiorstwa, jak i elementów składowych otoczenia

• posiada umiejętność w zakresie wyznaczania celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz diagnozowania kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa

• posiada umiejętność w zakresie doboru i konstrukcji planów strategicznych oraz strategii przedsiębiorstwa na poziomie całej organizacji, jak i na poziomie funkcjonalnym

• potrafi nawiązać współpracę z instytucjami lub organizacjami w zakresie pozyskiwania informacji strategicznej dla przedsiębiorstwa

• potrafi wytyczać priorytety, określać spójne sposoby działania w ramach realizowanych zadań dotyczących konstrukcji strategii przedsiębiorstwa

• ma świadomość wagi i możliwości wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego jako źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa

• rozumie konieczność badania stopnia rozwoju i oceny struktur zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie

• potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne

• potrafi przyjąć rolę moderatora dyskusji, w której prezentowane są różne poglądy, dbając o zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego.Kompetencje społeczne

Na zakończenie uczestnik kursu:

• współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

• potrafi prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych służących realizacji określonego zadania

• jest przygotowany do uczestniczenia w projektach

• nabywa kompetencji związanych z tolerancją i rozumieniem działań i decyzji podejmowanych przez innych

• nabywa kompetencji związanych z negocjowaniem, asertywnością i bronieniem własnych poglądów

• rozwija umiejętności przywódcze

• rozwija krytyczne myślenie

• potrafi słuchać ze zrozumieniem

• potrafi wyrazić i przyjąć konstruktywną krytykę

• potrafi planować i podejmować wyzwania związane z samokształceniem

• wykazuje gotowość kreatywnego i przedsiębiorczegoWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu są zaliczone ćwiczenia.

Ćwiczenia będą prowadzone metodą PBL


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

kurs jest realizowany w oparciu o metodę Problem Based Learnig

Bilans punktów ECTS:

Aktywność na konwersatorium (15 g) – 1 ECTS


Aktywność i przygotowywanie się do zajęć (15g) – 2 ECTS

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 60g – 2 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Kurs wprowadza uczestników do wybranych elementów problematyki zarządzania strategicznego.

Pełny opis:

Kurs wprowadza uczestników do wybranych elementów problematyki zarządzania strategicznego. Składa się z części konwersatoryjnej oraz ćwiczeń, prowadzonych metodą PBL.

Literatura:

Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff, Myślenie strategiczne. Jak zapewnić sobie przewagę w biznesie, polityce

de Wit B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007

Domański J., Zarządzanie strategiczne organizacjami non-profit w Polsce, Wolters Kluwer Warszawa 2010

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 2009

Grant Robert M., Współczesna analiza strategii, Warszawa 2011

Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje , metody, Wyd. AE, Wrocław, 2007

Moszkowicz, M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, Część III, PWE, Warszawa 2005

Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

Obłoj K., Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa 2010 (lektura dodatkowa)

Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wydanie drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Radwan A., Plan i strategia w organizacjach pozarządowych [w:] Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, pod red. Ewy Bogacz – Wojtanowskiej i Sylwii Wrony

Varbanova L., Zarządzanie strategiczne w kulturze, Warszawa 2015

Żychlewicz Maja, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw, Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 11 (2015)

Khovrak Inna, Odpowiedzialność społeczna jako strategia przywództwa przedsiębiorstwa na rynku, Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 391-401

Skrzypek Adam, CSR JAKO ELEMENT STRATEGII ORGANIZACJI, [w:] Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 378, 2015

Słowik Julia, Biznes mądrze odpowiedzialny, Artykuł z HBRP Nr 170 (kwiecień 2017)

Stocki R., Prokopowicz P. Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu., Wolters Kluwer Warszawa 2012

W trakcie trwania poszczególnych bloków uczestnicy będą otrzymywali fragmenty studiów przypadków i nagrań wideo.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Plebańczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Plebańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych pojęć i zasad zarządzania strategicznego.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Na zakończenie uczestnik kursu:

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji

• zna reguły i zasady zarządzania strategicznego

• ma pogłębioną wiedzę na temat teorii zarządzania strategicznego i szkół strategii

• zna i rozumie konieczność poznawania koncepcji zarządzania strategicznego jako źródła wiedzy i inspiracji do oddziaływania na rozwój przedsiębiorstwa przez strategię

• zna i poprawnie posługuje się profesjonalną terminologią z zakresu zarządzania strategicznego

• precyzyjnie i wyczerpująco wyjaśnia miejsce, rolę, narzędzia analizy strategicznej w procesie zarządzania strategicznego

• ma rozszerzoną wiedzę z zakresu budowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa

• zna literaturę przedmiotu.Umiejętności

Na zakończenie uczestnik kursu:

• potrafi samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na pojawiające się problemy zarządzania strategicznego

• posiada umiejętność doboru, selekcji i oceny źródeł informacji strategicznych pozyskiwanych na potrzeby formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa

• potrafi zastosować metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu strategicznym

• posiada umiejętność w zakresie wykorzystania metod analizy strategicznej zarówno w odniesieniu do diagnozy potencjału przedsiębiorstwa, jak i elementów składowych otoczenia

• posiada umiejętność w zakresie wyznaczania celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz diagnozowania kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa

• posiada umiejętność w zakresie doboru i konstrukcji planów strategicznych oraz strategii przedsiębiorstwa na poziomie całej organizacji, jak i na poziomie funkcjonalnym

• potrafi nawiązać współpracę z instytucjami lub organizacjami w zakresie pozyskiwania informacji strategicznej dla przedsiębiorstwa

• potrafi wytyczać priorytety, określać spójne sposoby działania w ramach realizowanych zadań dotyczących konstrukcji strategii przedsiębiorstwa

• ma świadomość wagi i możliwości wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego jako źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa

• rozumie konieczność badania stopnia rozwoju i oceny struktur zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie

• potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne

• potrafi przyjąć rolę moderatora dyskusji, w której prezentowane są różne poglądy, dbając o zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego.Kompetencje społeczne

Na zakończenie uczestnik kursu:

• współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

• potrafi prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych służących realizacji określonego zadania

• jest przygotowany do uczestniczenia w projektach

• nabywa kompetencji związanych z tolerancją i rozumieniem działań i decyzji podejmowanych przez innych

• nabywa kompetencji związanych z negocjowaniem, asertywnością i bronieniem własnych poglądów

• rozwija umiejętności przywódcze

• rozwija krytyczne myślenie

• potrafi słuchać ze zrozumieniem

• potrafi wyrazić i przyjąć konstruktywną krytykę

• potrafi planować i podejmować wyzwania związane z samokształceniem

• wykazuje gotowość kreatywnego i przedsiębiorczegoWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu są zaliczone ćwiczenia.

Ćwiczenia będą prowadzone metodą PBL


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

kurs jest realizowany w oparciu o metodę Problem Based Learnig

Bilans punktów ECTS:

Aktywność na konwersatorium (15 g) – 1 ECTS


Aktywność i przygotowywanie się do zajęć (15g) – 2 ECTS

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 60g – 2 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Kurs wprowadza uczestników do wybranych elementów problematyki zarządzania strategicznego.

Pełny opis:

Kurs wprowadza uczestników do wybranych elementów problematyki zarządzania strategicznego. Składa się z części konwersatoryjnej oraz ćwiczeń, prowadzonych metodą PBL.

Literatura:

Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff, Myślenie strategiczne. Jak zapewnić sobie przewagę w biznesie, polityce

de Wit B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007

Domański J., Zarządzanie strategiczne organizacjami non-profit w Polsce, Wolters Kluwer Warszawa 2010

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 2009

Grant Robert M., Współczesna analiza strategii, Warszawa 2011

Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje , metody, Wyd. AE, Wrocław, 2007

Moszkowicz, M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, Część III, PWE, Warszawa 2005

Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

Obłoj K., Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa 2010 (lektura dodatkowa)

Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wydanie drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Radwan A., Plan i strategia w organizacjach pozarządowych [w:] Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, pod red. Ewy Bogacz – Wojtanowskiej i Sylwii Wrony

Varbanova L., Zarządzanie strategiczne w kulturze, Warszawa 2015

Żychlewicz Maja, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw, Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 11 (2015)

Khovrak Inna, Odpowiedzialność społeczna jako strategia przywództwa przedsiębiorstwa na rynku, Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 391-401

Skrzypek Adam, CSR JAKO ELEMENT STRATEGII ORGANIZACJI, [w:] Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 378, 2015

Słowik Julia, Biznes mądrze odpowiedzialny, Artykuł z HBRP Nr 170 (kwiecień 2017)

Stocki R., Prokopowicz P. Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu., Wolters Kluwer Warszawa 2012

W trakcie trwania poszczególnych bloków uczestnicy będą otrzymywali fragmenty studiów przypadków i nagrań wideo.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.