Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.14s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o organizacji
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kostera
Prowadzący grup: Monika Kostera
Strona przedmiotu: http://www.kostera.pl/WKZ_OGUN.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

nauczenie rozumienia roli jaką w przeszłości i obecnie odgrywały i odgrywają organziacje

Efekty kształcenia:

I Wiedza:

Po zakończeniu kursu, student:

Zna historię rozwoju nauk o zarządzaniu na poziomie podstawowym (K_W06)


II Umiejętności:

Po zakończeniu kursu, student:

Potrafi samodzielnie określić koncepcję przygotowywanej wypowiedzi ustnej albo pisemnej, podać jej tezę oraz strukturę, jak również dokonać wyboru bibliografii. Pod kierunkiem opiekuna naukowego umie skomponować i zredagować wypowiedź. (K_U06)

Potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z działalnością organizacji


III Kompetencje społeczne

Po zakończeniu kursu, student:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

Rozumie zasady współpracy w grupie (K_K02)

Potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora. (K_K06)

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę (K_K09)

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstepnych

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemny egzamin


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją audiowizualną

Bilans punktów ECTS:

Wykład z elementami konwersatorium (30 godzin) – 1 ECTS

Lektura tekstów obowiązkowych wraz z konsultacjami z prowadzącym kurs (30 godzin) – 1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu, wraz z konsultacjami z prowadzącym kurs (30 godzin) – 1 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Współczesny świat jest światem organizacji. Są one wszechobecne i bywają zarówno narzędziem zniewolenia jak i wyzwolenia. Na organizacje można patrzeć na wiele różnych sposobów i że mają one wiele różnych aspektów. Zależnie od tego, na czym się koncentrujemy, możemy być w stanie to dostrzec i, być może, także oddziaływać na niektóre aspekty organizacji kosztem innych. Celem kursu jest zapoznanie się ze wspołczesnymi sposobami rozumienia organizacji, a także ukazanie, w jaki sposób można nimi zarządzać i pojmować twórczo.

Kurs posiada nastepujace główne cele dydaktyczne:

1. Co najmniej - wykształcić w studentach umiejętność myślenia w kategoriach teorii organizacji i zarządzania i łączenia wiedzy z tej dziedziny z wiedzą humanistyczną.

2. Idealnie - wyrobić w studentach umiejętność korzystania z najnowszego dorobku dyscypliny i zapewnić wiedzę potrzebną do samodzielnego i twórczego radzenia sobie we współczesnej rzeczywistości organizacyjnej, poprzez refleksję i holistyczne podejście do problemów napotykanych w tej rzeczywistości.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Organizacja i zarządzanie / Organizacja a otoczenie - strategia

3. Podsystem kulturowy organizacji - kultura organizacyjna

4. Podsystem techniczny organizacji, rola technologii w zarządzaniu

5. Struktura społeczna organizacji

6. Struktura fizyczna organizacji - przestrzeń.

7. Aktualne idee: Przywództwo

8. Aktualne idee: Mody w zarządzaniu

9. Aktualne idee: Przedsiębiorczość

10. Aktualne idee: Zarządzanie na rynku doznań

11. Aktualne idee: Zmiana i tożsamość organizacji

12. Aktualne idee: Wyobraźnia organizacyjna

13. Aktualne idee: Organizacje i archetypy

14. Aktualne idee: Samoorganizacja i samozarządzanie

15. Podsumowanie, wnioski

Literatura:

Literatura podstawowa, wybrane fragmenty:

B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer

Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer

Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN

Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy

M. Kostera (red.) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.