Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania-Egzamin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.18sEGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania-Egzamin
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Nierenberg
Prowadzący grup: Bogusław Nierenberg, Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

dostarczenie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania

Efekty kształcenia:

student zna i rozumie podstawy zarządzania K_W03; K_W06

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny; w przypadku zarazy egzamin odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją

Bilans punktów ECTS:

3 pkt egzamin potwierdzający znajomość zagadnień

1 pkt praca własna studenta

Skrócony opis:

wiedza podstawowa z zakresu zarządzania: geneza, style, szkoły, paradygmaty, trendy

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu Podstawy zarządzania:

Pionierzy zarządzania, ich dzieła i wkład w teorię organizacji i zarządzania

Frederic Taylor twórca zarządzania naukowego

Istota władzy w organizacjach według Maxa Webera

Badania Franka Bunkera Gilbretha

Efekt z Hawthorne

Human relations jako przeciwdziałanie atomizacji pracy

Wkład Arystotelesa i innych starożytnych filozofów w stworzenie podstaw nauki o zarządzaniu

Rozwiązywanie konfliktów w organizacjach

Teoria X i Y

Organizacja doskonale racjonalna

Przyczyny sukcesu Henry Forda

Paternalistyczny styl zarządzania

K. Adamiecki i jego harmonia organizacji

Style kierowania

Cykl organizacyjny H. Le Chateliera

T. Kotarbiński i jego prakseologia

Sytuacyjne style kierowania

Zarządzanie dwuwymiarowe

Teoria systemów w nauce o organizacjach

Definiowanie pojęcia „zarządzanie”

Autokrata w organizacji

Systemy pomiaru przywództwa w organizacji

Podejmowanie decyzji

Otoczenie organizacji

Zasady budowania organizacji

Przywódca i przywództwo

Struktury organizacyjne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ricky Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.

Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.

Marcin Bielski, Organizacje, istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

P. Drucker, Menedżer skuteczny, Czytelnik, Warszawa 1994.

P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Nierenberg
Prowadzący grup: Małgorzata Ćwikła, Anna Góral, Bogusław Nierenberg, Anna Pluszyńska, Anna Szopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z genezą oraz zagadnieniami wchodzącymi w skład wiedzy dotyczącej teorii organizacji i zarządzania, w tym szkół, podejść, stylów zarządzania przede wszystkim związanych z nurtem humanistycznym (Z. Martyniak pisał o nurcie humanizacyjnym)

Efekty kształcenia:

Student po zaliczeniu kursu zna i rozumie najistotniejsze pojęcia i definicje odnoszące się do nauk o zarządzaniu i jakości, zna stosowną terminologię i jest wyposażony w stosowne kompetencje do samodzielnego pogłębiania wiedzy z tego zakresu

Wymagania wstępne:

bez wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

student winien w formie pisemnej zaliczyć egzamin, w którym wykaże znajomość zagadnień wskazanych w sylabusie do niniejszego kursu. Tryb egzaminu określony jest w zarządzenia władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i może dopuszczać formę zdalną zaliczenia przedmiotu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemna forma egzaminu obejmuje sprawdzenie czy studentka/student spełniają zamierzone efekty kształcenia, wynikające z założeń niniejszego kursu

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

jak wyżej oraz wykład połączony z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

kurs nie przewiduje odbywania praktyk

Skrócony opis:

Kurs Podstaw zarządzania w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 obejmować będzie nastepujące zagadnienia, które zaliczane są do zarządzania humanistycznego. W przeciwieństwie do semestru zimowego, w którym była mowa o tzw. zarządzaniu klasycznym. Podział, który obowiązuje w tym kursie w nieco inny sposób ujmuje podział zagadnień zaproponowany przez Z. Martyniaka na: 1. nurt inżynierski; 2. nurt uniwersalistyczny; 3. nurt humanizacyjny.

Pełny opis:

Semestr letni roku akademickiego 2019/2020 kursu Podstaw zarządzania obejmować będzie nastepujące zagadnienia:

Istota zarządzania humanistycznego

Kultura organizacyjna

Misja organizacji, sprawność organizacji

Pomiar misji w organizacji

Motywowanie

Przywództwo, podejmowanie decyzji

Komunikacja w zarządzaniu

Wywieranie wpływu na ludzi

Kształtowanie struktur organizacyjnych

Zmiana w organizacji, problem jakości

Tworzenie sensu w organizacji

Negocjowanie

Zarządzanie wizerunkiem

Komunikowanie marki (np. kampanie wyborcze)

Metafory organizacyjne

Literatura:

B. Czarniawska, Trochę inna teoria organizacji, Poltext, Warszawa 2010

M. J. Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002

G. Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2013

M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2005

K. Weick, Tworzenie sensu w organizacji, WUJ, Kraków 2016

R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999,

B. Nierenberg, Zarządzanie mediami., ujęcie systemowe, Kraków 2015

P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000

G. Avery, Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009

Ch. Handy, Wiek paradoksów, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Nierenberg
Prowadzący grup: Bogusław Nierenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

dostarczenie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania

Efekty kształcenia:

student zna i rozumie podstawy zarządzania K_W03; K_W06

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny; w przypadku zarazy egzamin odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją

Bilans punktów ECTS:

3 pkt egzamin potwierdzający znajomość zagadnień

1 pkt praca własna studenta

Skrócony opis:

wiedza podstawowa z zakresu zarządzania: geneza, style, szkoły, paradygmaty, trendy

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu Podstawy zarządzania:

Pionierzy zarządzania, ich dzieła i wkład w teorię organizacji i zarządzania

Frederic Taylor twórca zarządzania naukowego

Istota władzy w organizacjach według Maxa Webera

Badania Franka Bunkera Gilbretha

Efekt z Hawthorne

Human relations jako przeciwdziałanie atomizacji pracy

Wkład Arystotelesa i innych starożytnych filozofów w stworzenie podstaw nauki o zarządzaniu

Rozwiązywanie konfliktów w organizacjach

Teoria X i Y

Organizacja doskonale racjonalna

Przyczyny sukcesu Henry Forda

Paternalistyczny styl zarządzania

K. Adamiecki i jego harmonia organizacji

Style kierowania

Cykl organizacyjny H. Le Chateliera

T. Kotarbiński i jego prakseologia

Sytuacyjne style kierowania

Zarządzanie dwuwymiarowe

Teoria systemów w nauce o organizacjach

Definiowanie pojęcia „zarządzanie”

Autokrata w organizacji

Systemy pomiaru przywództwa w organizacji

Podejmowanie decyzji

Otoczenie organizacji

Zasady budowania organizacji

Przywódca i przywództwo

Struktury organizacyjne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ricky Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.

Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.

Marcin Bielski, Organizacje, istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

P. Drucker, Menedżer skuteczny, Czytelnik, Warszawa 1994.

P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Nierenberg
Prowadzący grup: Bogusław Nierenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z genezą oraz zagadnieniami wchodzącymi w skład wiedzy dotyczącej teorii organizacji i zarządzania, w tym szkół, podejść, stylów zarządzania przede wszystkim związanych z nurtem humanistycznym (Z. Martyniak pisał o nurcie humanizacyjnym)

Efekty kształcenia:

Student po zaliczeniu kursu zna i rozumie najistotniejsze pojęcia i definicje odnoszące się do nauk o zarządzaniu i jakości, zna stosowną terminologię i jest wyposażony w stosowne kompetencje do samodzielnego pogłębiania wiedzy z tego zakresu

Wymagania wstępne:

bez wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

student winien w formie pisemnej zaliczyć egzamin, w którym wykaże znajomość zagadnień wskazanych w sylabusie do niniejszego kursu. Tryb egzaminu określony jest w zarządzenia władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i może dopuszczać formę zdalną zaliczenia przedmiotu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemna forma egzaminu obejmuje sprawdzenie czy studentka/student spełniają zamierzone efekty kształcenia, wynikające z założeń niniejszego kursu

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

jak wyżej oraz wykład połączony z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

kurs nie przewiduje odbywania praktyk

Skrócony opis:

Kurs Podstaw zarządzania w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 obejmować będzie nastepujące zagadnienia, które zaliczane są do zarządzania humanistycznego. W przeciwieństwie do semestru zimowego, w którym była mowa o tzw. zarządzaniu klasycznym. Podział, który obowiązuje w tym kursie w nieco inny sposób ujmuje podział zagadnień zaproponowany przez Z. Martyniaka na: 1. nurt inżynierski; 2. nurt uniwersalistyczny; 3. nurt humanizacyjny.

Pełny opis:

Semestr letni roku akademickiego 2019/2020 kursu Podstaw zarządzania obejmować będzie nastepujące zagadnienia:

Istota zarządzania humanistycznego

Kultura organizacyjna

Misja organizacji, sprawność organizacji

Pomiar misji w organizacji

Motywowanie

Przywództwo, podejmowanie decyzji

Komunikacja w zarządzaniu

Wywieranie wpływu na ludzi

Kształtowanie struktur organizacyjnych

Zmiana w organizacji, problem jakości

Tworzenie sensu w organizacji

Negocjowanie

Zarządzanie wizerunkiem

Komunikowanie marki (np. kampanie wyborcze)

Metafory organizacyjne

Literatura:

B. Czarniawska, Trochę inna teoria organizacji, Poltext, Warszawa 2010

M. J. Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002

G. Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2013

M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2005

K. Weick, Tworzenie sensu w organizacji, WUJ, Kraków 2016

R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999,

B. Nierenberg, Zarządzanie mediami., ujęcie systemowe, Kraków 2015

P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000

G. Avery, Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009

Ch. Handy, Wiek paradoksów, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.