Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.1s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kocój
Prowadzący grup: Ewa Kocój
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi (wybranymi) zagadnieniami dotyczącymi antropologii kulturowej, czyli dyscypliny naukowej, która prowadzi badania nad człowiekiem uwikłanym w sensy i znaczenia kultury, w której żyje. Interesować nas będzie poznanie specyficznego rodzaju wrażliwości antropologicznej, który zaowocował zainteresowaniem innością/obcością, wypracowaniem szczególnej aparatury pojęciowej i narracji naukowej.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student powinien:

Wiedza: Znać zarys historyczny antropologii kulturowej i etnografii, historię dyscypliny w Europie i Polsce, historię i rolę muzealnictwa etnograficznego w Polsce, powinien umieć zdefiniować podstawowe kategorie antropologiczne (kultura, waloryzacja czasu, przestrzeni, znak, symbol, rytuał ), mieć wiedzę na temat społecznego i jednostkowego wymiaru kultury, umieć określić i zanalizować zestratyfikowanie kultury polskiej, umieć rozróżnić podstawowe regiony etnograficzne w Polsce, umieć rozpoznawać stroje w głównych obszarach regionalnych. Umie zdefiniować folklor i folkloryzm. Posiada również wiedzę w zakresie związków antropologii i zarządzania, kultury organizacyjnej, zarządzania miedzykulturowego.

Umiejętności: umieć stosować podstawowe pojęcia z zakresu antropologii kulturowej, potrafi zanalizować podstawowe funkcje stroju (w odniesieniu do stroju ludowego potrafi zanalizować modę współczesną), umie rozróżnić podstawowe regiony i zna podstawową literaturę dotyczącą regionu , potrafi tworzyć scenariusze wydarzeń kulturalnych w odniesieniu do kultury regionu.

Kompetencje społeczne: student potrafi analizować procesy społeczne w kulturze, umie również wskazać historyczne zależności oraz zanalizować strategie kulturalne realizowane w regionie. Dzięki zdobytej wiedzy potrafi aktywnie uczestniczyć i współtworzyć życie kulturalne regionu.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

do wyboru:

1. egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru + pytania otwarte - 90%

2. egzamin ustny - 90%

oraz aktywność na zajęciach i związana z przedmiotem - 10%Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie trwania semestru studenci mają obowiązek uczestniczyć w ćwiczeniach i w aktywny sposób brać w nich udział wykazując się znajomością lektur.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, film dokumentalny, zajęcia w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, dyskusja, badania terenowe

Bilans punktów ECTS:

Wykład (15 godzin) – 1 ECTS

Praca własna – lektura tekstów obowiązkowych, konsultacje z prowadzącym, przygotowanie do egzaminu , 30 godzin - 2 ECTS

Ćwiczenia - 30 godzin – 1 ECTS

Lektura tekstów obowiązkowych na ćwiczenia wraz z konsultacjami 30 godzin - 1 ECTS

Przygotowywanie eseju śród semestralnego dotyczącego kultury regionu, przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego ćwiczenia – 30 godzin – 1 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1
zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Skrócony opis:

W ramach zajęć poruszona zostanie następująca problematyka: antropologia kultury jako dyscyplina naukowa, główne szkoły i teorie antropologiczne, metoda badań terenowych, podstawowe kategorie - mit, czas, przestrzeń, symbol, rytuał, obcość. Przyjrzymy się także czym są instytucje kultury, a zwłaszcza muzea etnograficzne, ich historia, ewolucja oraz współczesność.

Literatura:

- U. Eco, Przemysł i tłumienie seksu w pewnej społeczności padańskiej, [w:] U. Eco, Diariusz najmniejszy, Kraków 1996.

- E. Nowicka, Świat człowieka-świat kultury, Warszawa 2009, s. 18-38 oraz 103-176.

- R. Deliege, Historia antropologii, Warszawa 2011.

- J. David Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012 (wybrane strony).

- Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006 (wybrane strony).

- Clifford J., O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, [w:] Clifford J., Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000, s. 233-248.

- A. Guriewicz, Cóż to jest… czas?, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencel, Warszawa 2005 (wybrane strony).

- P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Poznań 2011, s. 8-65.

- M. Eliade, Czas święty i mity, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencel, Warszawa 2005, s. 101-110.

- M. Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencel, Warszawa 2005, s. 149-157.

- E. T. Hall, Ukryty wymiar, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencel, Warszawa 2005, s. 169-186.

- R. Sulima, Supermarket. Przyczynek do retoryki konsumpcji, [w:] R. Sulima, Antropologia codzienności, Kraków 2000, s. 131-190.

- M. Eliade - Sacrum, mit, historia, Warszawa 1993(wybrane strony).

- A. van Gennep, Rytuały przejścia, Warszawa 2006.

- J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk 1995.

- Ch. Baker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, rozd. Etniczność, rasa i naród, s. 282-318.

-

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.