Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.2s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje kultury
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kędziora, Krzysztof Pleśniarowicz
Prowadzący grup: Alicja Kędziora, Krzysztof Pleśniarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Konwersatorium Dzieje kultury ma na celu:

• zapoznanie studentów z podstawowymi modelami kultury od starożytności do współczesności

• przygotowanie studentów do świadomego odbioru kultury w kontekście historycznym oraz umiejętnego interpretowania i oceniania faktów kulturowych

• nauczenie studentów celowego i poprawnego wykorzystywania źródeł w badaniach nad kulturą


Efekty kształcenia:

Student zaliczający moduł Dzieje kultury:

1. zna i rozumie genezę różnych definicji kultury K_W02

2. wykazuje się wszechstronną znajomością dziejów kultury (z podziałem na różne obszary aktywności kulturowej i artystycznej) K_W08

3. potrafi rozpoznać i poddać analizie krytycznej różne rodzaje wytworów kultury; umie umiejscowić je na mapie historyczno-kulturowej K_U03

4. dzięki uzyskanej wiedzy humanistycznej potrafi opisywać świat kultury z jego instytucjami K_U11

5. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy K_K04

6. potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K9


Wymagania wstępne:

ogólna wiedza humanistyczna uzyskana na poziomie matury z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji

Forma i warunki zaliczenia:

• Forma zaliczenia semestrów: test wielokrotnego wyboru.

• Zasady dopuszczenia do zaliczenia: udział w zajęciach.

• Forma egzaminu: esej na wybrany temat

• Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie obu semestrów

• Ocena końcowa: 30% wynik zaliczenia I, 30% wynik zaliczenia II, 40% wynik egzaminu


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny,

• dyskusja dydaktyczna,

• pokazy slajdów i fragmentów filmów

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

Konwersatorium – 60 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 30 h

• przygotowanie do zaliczeń i egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 30 h


w sumie: 150 h = 5 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Pełny opis:

ZAGADNIENIA (semestr I):

1. Rozumienie kultury

2. Geneza i kulturotwórcza rola ludzkiej mowy

3. Mnemoniczny charakter kultury oralnej

4. Trójjedność muzyki, słowa i gestu w kulturze strarożytnej Grecji

5. Zasady greckiej tragedii (dianoia – ethos – hamartia)

6. Następstwa piśmienności

7. Ikona (eikon) i idol (eidolon) a problem reprezentacji

ZAGADNIENIA (semestr II):

1. Teologia ikony

2. Mistyczna geometria gotyckich katedr

3. Kulturowe i cywilizacyjne konsekwencje odkrycia perspektywy

4. Rytm w kulturze tradycyjnej

5. Etos rycerski

6. Czynniki przewagi cywilizacji Zachodu w erze kolonializmu

7. Rywalizacja Zachodu, Chin i świata islamu

8. Mediatyzacja kultury współczesnej

Literatura:

Semestr I:

1. Marian Filipiak: Socjologia kultury, Lublin 2003, s. 9-45 (rozdział: Pojęcie kultury)

2. Jack Goody: Mit, rytuał oralność, Warszawa bd., s. 177-237 (rozdziały: Od ustnego do piśmiennego; Pismo a pamięć ustna)

3. Jack Goody: Poskromienie myśli nieoswojonej, Warszawa 2011, s. 21-38; 57-72 (rozdziały: Ewolucja i komunikacja; Piśmienność, krytyka i przyrost wiedzy)

4. Walter J. Ong: Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii , Lublin 1992, s. 55-77 (rozdział: Psychodynamika oralności).

5. Michał Paweł Markowski: Pragnienie obecności: filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999, s. 7-24 (rozdział: Prolog, ikony i idole)

6. Jacek Wachowski: Logos i Melpomena, Gniezno 2004, s. 75-129 (rozdział: Logos jako źródło tragedii greckiej – perspektywa kulturowa)

Semestr II:

1. Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja (2005)

2. Jonathan Crary: Camera Obscura i jej podmiot [w:] Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba (red.) Antropologia kultury wizualnej (2012)

3. Niall Ferguson: Cywilizacja. Zachód i reszta świata (2013)

4. Andrzej Flis, Europa, Chiny i świat islamu [w:] Włodzimierz Wesołowski, Jan Włodarek (red.) Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat (2005)

5. Jean Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej (1994)

6. Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany (1973)

7. Henryk Paprocki: Problem ikony [w:] Sergiusz Bułgakow: Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny (2002)

8. Włodzimierz Pawluczuk: Żywioł i forma. Wstęp do badań empirycznych nad kulturą współczesną (1978)

9. Stig Hjarvard: The Mediatization of Culture and Society (2013)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pleśniarowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Pleśniarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.