Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.31IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo mediów
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie Studentów z aktualnym stanem prawnych rozwiązań normatywnych w zakresie funkcjonowania rynku medialnego. Zdobycie umiejętności swobodnego analizowania sytuacji i interpretacji przepisów prawa. Pogłębienie przez studenta wiedzy z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania organizacji

medialnych

Wypracowanie kompetencji społecznych, w szczególności potrzeby nieustannego doskonalenia wiedzy i umiejętności

Nabycie kompetencji niezbędnych do inicjowania, planowania, realizacji i ewaluacji przedsięwzięć medialnych i reklamowych

Nabycie kompetencji niezbędnych do krytycznej analizy przekazów medialnych i reklamowych


Efekty kształcenia:

ZMR_K2_W01

Absolwent zna i rozumie posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia

zarządzania organizacjami mediów na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i

kierunków rozwoju (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiania)

ZMR_K2_W03 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu znaczenie zasad, reguł, misji i celów

organizacji medialnych zarówno publicznych, jak i prywatnych

ZMR_K2_W11

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób miejsce i znaczenie zarządzania

organizacjami mediów na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i kierunków

rozwoju (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiania).

ZMR_K2_U01

Absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze wynikające z

omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, kulturalnych i

organizacyjnych, przed którymi stają organizacje oraz dobierać odpowiednie metody i

narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór odpowiednich informacji

ZMR_K2_U02 Absolwent potrafi poddać krytycznej obserwacji organizacje medialne oraz wyciągać

z niej wnioski

ZMR_K2_K05 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny i interpretacji wydarzeń kulturalnych

ZMR_K2_K11 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa stanowi rezultat ocen cząstkowych uzyskanych na podstawie przeprowadoznych testów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzegeza tekstów prawnych, rozmowa.

Test końcowy

Terminy egzaminów i zaliczeń:

25 czerwca 2021 g. 19.00

Termin II 3 września 2021 g. 19.00

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład wsparty pokazem wizualnym + dyskusja

Bilans punktów ECTS:

kontakt z prowadzącym zajęcia

praca własna

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jets omówienie zagadnień dotyczących normatywnego wymiaru funkcjonowania rynku mediów na świecie i w kraju.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa mediów

2. Granice wolności słowa: gwarancje międzynarodowe i krajowe.

3. Podstawy prawne organizacji rynku medialnego

4. Nadawca publiczny i prywatny status prawny.

5. Akty prawa wewnętrznego i ich rola w zarzadzaniu organizacją medialną

6. Misja nadawcy publicznego

7. Sfera prywatna i publiczna

8. Art. 23 kc i 24 kc jako podstawa ochrony dóbr osobistych

9. Konsekwencje art. 43 Ustawy o radiofonii i telewizji

10. Prawny wymiar ochrony odbiorców treści audiowizualnych

11. Kontrola i nadzór

12. Akty prawa wewnętrznego i ich rola w zarzadzaniu organizacją medialną

13. Reglamentacja aktywności zawodowej dziennikarzy

14. Reglamentacja działalności mediów w sieci

15. Samoregulacja - pojęcie, przedmiot rozwiązania, skuteczność.

Literatura:

Akty normatywne z zakresu prawa międzynarodowego i krajowego

Orzecznictwo

komentarza

Literatura

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie Studentów z aktualnym stanem prawnych rozwiązań normatywnych w zakresie funkcjonowania rynku medialnego. Zdobycie umiejętności swobodnego analizowania sytuacji i interpretacji przepisów prawa. Pogłębienie przez studenta wiedzy z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania organizacji

medialnych

Wypracowanie kompetencji społecznych, w szczególności potrzeby nieustannego doskonalenia wiedzy i umiejętności

Nabycie kompetencji niezbędnych do inicjowania, planowania, realizacji i ewaluacji przedsięwzięć medialnych i reklamowych

Nabycie kompetencji niezbędnych do krytycznej analizy przekazów medialnych i reklamowych


Efekty kształcenia:

ZMR_K2_W01

Absolwent zna i rozumie posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia

zarządzania organizacjami mediów na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i

kierunków rozwoju (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiania)

ZMR_K2_W03 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu znaczenie zasad, reguł, misji i celów

organizacji medialnych zarówno publicznych, jak i prywatnych

ZMR_K2_W11

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób miejsce i znaczenie zarządzania

organizacjami mediów na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i kierunków

rozwoju (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiania).

ZMR_K2_U01

Absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze wynikające z

omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, kulturalnych i

organizacyjnych, przed którymi stają organizacje oraz dobierać odpowiednie metody i

narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór odpowiednich informacji

ZMR_K2_U02 Absolwent potrafi poddać krytycznej obserwacji organizacje medialne oraz wyciągać

z niej wnioski

ZMR_K2_K05 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny i interpretacji wydarzeń kulturalnych

ZMR_K2_K11 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa stanowi rezultat ocen cząstkowych uzyskanych na podstawie przeprowadoznych testów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzegeza tekstów prawnych, rozmowa.

Test końcowy

Terminy egzaminów i zaliczeń:

25 czerwca 2021 g. 19.00

Termin II 3 września 2021 g. 19.00

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład wsparty pokazem wizualnym + dyskusja

Bilans punktów ECTS:

kontakt z prowadzącym zajęcia

praca własna

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jets omówienie zagadnień dotyczących normatywnego wymiaru funkcjonowania rynku mediów na świecie i w kraju.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa mediów

2. Granice wolności słowa: gwarancje międzynarodowe i krajowe.

3. Podstawy prawne organizacji rynku medialnego

4. Nadawca publiczny i prywatny status prawny.

5. Akty prawa wewnętrznego i ich rola w zarzadzaniu organizacją medialną

6. Misja nadawcy publicznego

7. Sfera prywatna i publiczna

8. Art. 23 kc i 24 kc jako podstawa ochrony dóbr osobistych

9. Konsekwencje art. 43 Ustawy o radiofonii i telewizji

10. Prawny wymiar ochrony odbiorców treści audiowizualnych

11. Kontrola i nadzór

12. Akty prawa wewnętrznego i ich rola w zarzadzaniu organizacją medialną

13. Reglamentacja aktywności zawodowej dziennikarzy

14. Reglamentacja działalności mediów w sieci

15. Samoregulacja - pojęcie, przedmiot rozwiązania, skuteczność.

Literatura:

Akty normatywne z zakresu prawa międzynarodowego i krajowego

Orzecznictwo

komentarza

Literatura

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.