Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.31IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo mediów
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Założeniem jest przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania podmiotów medialnych we współczesnych realiach gospodarczych i prawnych. Obowiązujących zasad w zakresie emisji przekazu, zarządzania treści z punktu widzenia normatywnego, ochrony praw konsumenta.

Efekty kształcenia:

I Wiedza:

Po zakończeniu kursu, student: o zakończeniu wykładów, student powinien:

-

potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk o zarządzaniu.

- znać podstawowe uregulowania prawa mediów; rozumieć i definiować pojęcia stosowane w ustawach i aktach wykonawczych


- potrafić dostrzegać oraz analizować procesy i zjawiska medialne w ich prawnym kontekście


- poddawać krytycznej analizie prawne uwarunkowania dotyczące funkcjonowania organizacji medialnych


II Umiejętności:

- potrafi poddać krytycznej analizie różnego rodzaju przekazy kultury współczesnej, analizując je pod różnym kątem (język, kontekst kulturowy, treści merytoryczne, wymiar estetyczny, kontekst prawny)

- umie poruszać się w obszarze różnorodnych form komunikacji

medialnej w wymiarze globalnym.

- znać podstawowe uregulowania prawa mediów; rozumieć i definiować pojęcia stosowane w ustawach i aktach wykonawczych,

- potrafić dostrzegać oraz analizować procesy i zjawiska medialne w ich prawnym kontekście

- poddawać krytycznej analizie prawne uwarunkowania dotyczące funkcjonowania organizacji medialnych

III Kompetencje społeczne

Po zakończeniu kursu, student:

potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora;

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonownaia rynku medialnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Test egzaminacyjny – pisemny wielokrotnego wyboru, obejmujący wiedzę pozyskaną w trakcie wykładów,

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studenta jest sprawdzany na bieżąco na podstawie przygotowywanych elementów pracy, regularnych konsultacji, dyskusji i prezentacji.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja, wykład

Metody problemowe – dyskusja


Bilans punktów ECTS:

10 pkt.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Analzia funkcjonwonaia prawnych aspektów rynku medilanego

Pełny opis:

1. Pojęcie i zakres przedmiotowy regulacji medialnych

a). akty prawa międzynarodowego

b). Rada Europy

c). Unia Europejska

2. Granice wolności słowa

a) wolność słowa jako podstawowe prawo człowieka w regulacjach międzynarodowych: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela,

Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich

b). standardy unijne

b). gwarancje konstytucyjne na przykładzie wybranych krajów

3. Audiowizualny ład europejski

a) Konwencja o telewizji bez granic z roku 1989;

b). Dyrektywy unijne

c) konwergencja i implementacja jako zasady kształtujące porządek prawny w przepisach praw krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej

4. Dyrektywa 2010/13/UE o świadczeniu usług audiowizualnych

-przekaz telewizyjny jako usługa w rozumieniu rozwiązań unijnych;

- pojęcie usługi audiowizualnej: linearne, nielinearne;

- zasady odpowiedzialności za przekaz telewizyjny;

5. Ograniczenia dotyczące treści przekazu telewizyjnego

a) granice swobody treści przekazu;

b). ochrona najmłodszego odbiorcy;

c) status nadawcy publicznego i prywatnego;

d). rozwiązania techniczne;

6. i 7 Wolność wypowiedzi gospodarczej

a). handlowy przekaz audiowizualny – definicja pojęcia

b) elementy składowe i ich charakterystyka

c) zasady emisji „ innych przekazów”

d) ograniczenia techniczne

8 . Reglamentacja wolności wypowiedzi w polskich rozwiązaniach prawnych

a). gwarancje konstytucyjne;

b). Ustawa o radiofonii i telewizji;

c) Ustawa Prawo prasowe

d). analiza wybranych aktów prawnych: Prawo farmaceutyczne, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o nieuczciwości praktyk konkurencyjnych,

e).branżowe rozwiązania normatywne.

9. Nadzór i kontrola działanosci telewizyjnej

a) rola i znaczenie Stałego Komitetu, ETS – u;

b) OFCOM, CSA, jako organy kontrolujące przekaz telewizyjny;

c) kompetencje KRRiT

d) postępowanie: administracyjne, cywilne i karne

10. Odpowiedzialność za treść wypowiedzi

a). bezpośrednia

b) pośrednia

c) sankcje

11. Ochrona dóbr osobistych

a) pojęci dobra osobistego

b) zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego

c) dochodzenie roszczeń

12. Prawo autorskie i prawa pokrewne

a) pojęcie utworu

b) autorstwo łączne i rozłączne

c) upowszechnianie krótkich informacji

d) licencje

14. Rozwiązania antymonopolowe i ich rola w kształtowaniu rynku medialnego

a) struktura rynku medialnego

b) agregatorzy i nadawcy

c)koncentracja nadawców telewizyjnych

d) koncerny wydawnicze

e) prawa krajowe

13. Współregulacja i samoregulacja instytucji nadawczych

a). pojęcie samoregulacji i współregulacji;

b) rozwiązania wewnętrzne

c) instytucjonalizacja

14. Obyczaje i zwyczaje jako kwantyfikatory działalności mediów:

a). kodeksy etyczne,

b).deontologia zawodowa,

c) międzynarodowe organizacje medialne

d) Komisja Etyki Mediów

15.Pozycja dziennikarza

a) prawa i obowiązki

b) zasady

c) odpowiedzialność

Literatura:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe

- Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

- Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

- Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej

Dz.U. z 2015 poz. 584

- . Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037

- Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej, przyjęta 5 maja 1989 r w Strasburgu

- Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 89/552/EWG o nadawaniu programów telewizyjnych

- Prawo mediów, pod redakcją J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka,

Warszawa 2008;

K. Jakubowicz: Nowa ekologia mediów, Warszawa 2010.

E. Stasiak – Jazukiewicz Polityka medialna UE, Warszawa 2011

J. Sobczak, Prawo prasowe, Komentarz, Kraków 2008,

J. Skrzypczak, Polityka medialna w dobie konwersji i kompresji przekazu medialnego., Poznań, 2011

M. Barańska , Reklama i jej ograniczenia, standardy europejskie a prawo polskie, Poznań 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.