Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy marketingu w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.36IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu w mediach
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pałasz
Prowadzący grup: Michał Pałasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

zapoznanie z aktualnym teoretyczno-koncepcyjnym dorobkiem marketingu

Efekty kształcenia:

K_W11 I Wiedza:

zna i rozumie zasady marketingu kultury i mediów (H1A_W04)

K_W10 ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki kultury i mediów (H1A_W04)

ZM-W1 Identyfikuje i wyjaśnia znaczenie różnic kulturowych w kontekście zarządzanie marketingowego przedsiębiorstwem (K_W03)

K_U08 posiada umiejętność krytycznej refleksji nad tekstami na temat zarządzania, dziejów kultury oraz mediów (H1A_U01)

K_K9 Po zakończeniu kursu, student:

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

K_K14 dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne oraz przekazy medialne.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć i terminów związanych z zarządzaniem oraz działaniem organizacji tzw. nowych mediów. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania humanistycznego.

Podstawowa wiedza o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach zarządzania i kultury z macierzystymi dla zarządzania mediami dyscyplinami naukowymi (zwłaszcza ekonomiki mediów i medioznawstwa)


Forma i warunki zaliczenia:

• Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru, egzamin ustny, eseje

• Warunki zaliczenia (uzyskanie określonej z góry liczby punktów ECTS na egzaminie): pozytywna ocena esejów i innych prac.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pozytywna ocena z prac zaliczeniowych

Pozytywna ocenaz egzaminu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, metoda przypadków,

film


Bilans punktów ECTS:

• wykład – 30 h

• przygotowanie do zajęć - 30 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 30 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


łącznie: 120 h = 4 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Marketing w mediach tradycyjnych i tzw. nowych mediach, ze szczególnym uwzględneniem mediów społecznościowych

Pełny opis:

• Projektowanie marketingu mix (Produkt w ujęciu marketingowym, produkt materialny i niematerialny, rola i formy promocji, koncepcje kształtowania cen

• Analiza rynku. Konsekwencje konwergencji.

• Analizy marketingowe w mediach (SWOT, pięciu sił Portera, BCG, 80/20, Ansoffa, analiza cyklu życia produktu medialnego)

• Segmentacja rynku (rodzaje segmentacji, segmentacja i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa medialnego, rynki docelowe)

• Strategie sprzedaży (wysokich cen, niskich cen, penetracji itd.)

• Marketing wewnętrzny organizacji medialnych

• Reklama (znaczenie na rynku mediów, zasady projektowania kamanii.

• Podstawy strategii promocyjnych

• Niestandardowe formy promocji, problem efektywność NBDB

• reklama internetowa a cykl życia produktu, wskaźniki efektywności reklamy internetowej, formy reklamy internetowej,

• Podstawy SEM, SEO

• Marketing w mediach społecznościowych

• Blogosfera, blogi i mikroblogi

• Networking

• Content marketing

Literatura:

Literatura podstawowa

Kępiński, Ł., Korowski M, Marketing internetowy. Warszawa 2015.

Królewski J., Sala P., E-marketing. Współczesne trendy, PWN, Warszawa 2013.

Fonfara K., Pilarczyk B.: Marketing - czyli jak zaspokoić potrzeby nabywców. Wielkopolska Szkoła Biznesu, Poznań 2001;

Kotler Ph.: Marketing: podręcznik europejski. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2002. (fragmenty)

Kotler Ph.: Marketing. Wyd. 11. Poznań : REBIS, 2005 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca

Kozielski R (pod red.), Wskaźniki marketingowe, Warszawa 2011

Kramer T.: Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004;

Michalski E.: Marketing. Podręcznik Akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

D.M. Scott, Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna Wydawnictwo Wolters Kluwer Business 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.